Indsigt: Selvbærende økonomi

Selvbærende økonomi

Så vidt jeg ved, har Danmark i mange år haft økonomisk gavn af, at give USA tilladelse til at benytte vort land til forsvarsinstallationer, ligesom danske firmaer tjener gode penge på deres overenskomster med U.S.A’s forsvarsministerium. Penge som aldrig cirkulerer her i landet, før de forsvinder ud af vort land

Fredag d. 21. juni 2002
Moses Olsen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.

Fornylig udsendte KNR et foredrag fra den såkaldte Selvstyrekommission om de nye økonomiske formål.

Helt rigtigt blev det pointeret, at vi i dag er ganske afhængige af fiskeriet og vore fiskeprodukter, når det gælder finansieringen af vort samfund.

En mindre del af befolkningen er mere eller mindre afhængig af fangstprodukter

Selvstyrekommissionen talte blandt andet om sikring af selvfinansieringen gennem nedtrapning af statstilskuddet, idet statstilskuddet efter kommissionens mening er en bremsende faktor i forhold til erhvervsstrukturens stigende selvbærenhed.

Man siger, at statstilskuddet er skadeligt i relation til større økonomisk selvbærenhed og dermed i relation til større selvstændighed.

Danmark og andre lande er på papiret selvstændige nationer, men økonomiske ordninger og transaktioner landene imellem sætter deres grænser for, i hvilket omfang de enkelte lande kan siges at være økonomisk selvbærende.

Vores hjemmestyreøkonomi bygger på 6000 tilskud fra staten. Diskussionen går så på, at vi skal opnå større selvstændighed gennem fjernelse eller i det mindste gradvis minimering af statens tilskud. Den samme diskussion kører også på Færøerne.

Det konkrete spørgsmål er så, hvor vi uden videre skal hente de omkring tre milliarder kroner fra uden samtidig at sænke levestandarden betydeligt.

Skal man eksempelvis fjerne tilskuddet på tre milliarder uden at have andre tre milliarder. til erstatning i hånden, må den timelønnede arbejders løn sænkestil under 40 kroner i timen, mens vedkommendes husleje, el- og varmeregninger formentlig stiger.

Hvad skal arbejderen så leve af?

Situationen er altså mere kompliceret end som så.

En ikke ringe del af statens tilskud vender umiddelbart tilbage til Danmark eller andre lande via diverse her i landet opererende virksomheder. Dette har til følge, at en ikke ringe del af den værditilvæskt, som skabes gennem herboende arbejdere, forsvinder fra vort land uden at have cirkuleret her i landet til gavn for erhvervsudviklingen.

Denne situation kan vi ikke gøre noget ved, så længe valuta- og pengepolitikken bestemmes fra Danmark. Så vidt jeg ved, indgår denne problematik ikke i Selvstyrekommissionens kommissorium.

Vore muligheder for økonomisk selvbærenhed er således i dag alene begrænset til en sårbar fiskeeksport, skatter og mere eller mindre hensigtsmæssige afgifter.

Så vidt jeg ved, har Danmark i mange år haft økonomisk gavn af, at give USA tilladelse til at benytte vort land til forsvarsinstallationer, ligesom danske firmaer tjener gode penge på deres overenskomster med U.S.A’s forsvarsministerium. Penge som aldrig cirkulerer her i landet, før de forsvinder ud af vort land.

Det vil være ganske interessant at få at vide, om den såkaldte Selvstyrekommission agter at tage fat på de forannævnte problemstillinnger i forbindelse med deres tanker om selvbærende økonomi og dermed selvstændighed.

Til slut skal jeg citere Winston Churchill, som efter anden verdenskrigs slutning sagde:

"Lad ikke højtfiyvende planer om en ny verden gøre indhug i den energi, hvormed man søger at redde det, der er tilbage af den gamle".