Principbetænkning - 1. Indledning

Kommissionens første arbejdsår har været hæmmet af de begrænsede ressourcer, som oprindelig var afsat til arbejdet.

Lørdag d. 10. august 2002
Selvstyrekommissionen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Kommissionens arbejde hviler på det kommissorium, der omkring årsskiftet 1999-2000 blev givet af den landsstyrekoalition mellem Siumut og Inuit Ataqatigiit, der eksisterede fra foråret 1999 og frem til december 2001. Hvad angår kommissoriet, henvises til bilag 1. Efterfølgende er kommissoriet suppleret med anmodning om behandling af sprog og muligheden for Grønlands eventuelle medlemskab af Europarådet.

Den nuværende landsstyrekoalition mellem Siumut og Atassut bekræftede ved sin tiltræden i december 2001, at kommissionsarbejdet kunne fortsætte på det eksisterende kommissorium. 

Principbetænkningen er forsøgt udformet på et let forståeligt sprog, således at det også kan bruges som led i en fortsat offentlig debat om selvstyreplanerne.

Herefter udarbejdes anden og sidste del, som vil indeholde kommissionens samlede og endelige betænkning i lyset af den offentlige debat, landsstyrets og Landstingets bemærkninger. Det er kommissionens intention, at der i den afsluttende betænkning vil være overvejelser over indholdet af den kommende selvstyrelov til afløsning af den eksisterende hjemmestyrelov.

Den endelige betænkning forventes afleveret til landsstyret senest med udgangen af marts måned 2003. Herefter forventes landsstyret at rette en henvendelse til den danske regering med henblik på at indlede mere konkrete drøftelser om realisering af selvstyreplanerne samt en køreplan herfor.

Forløbet af det hidtidige arbejde
Kommissionens første arbejdsår har været hæmmet af de begrænsede ressourcer, som oprindelig var afsat til arbejdet. Dog har en enkelt arbejdsgruppe, nemlig Arbejdsgruppen vedrørende Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, kunnet fungere efter hensigten samt arbejde kontinuerligt siden kommissionsarbejdets start.

Først efter afsættelse af ekstra økonomiske ressourcer blev der mulighed for, at kommissionsformanden har kunnet arbejde heltids fra 1. februar 2001, samt at kommissionen kunne ansætte egne sekretærer fra primo 2001.

Kommissionens primære arbejdsform har været dels møder i selve kommissionen og dels arbejde i 4 arbejdsgrupper, nedsat af kommissionen.

//////De nævnte fire arbejdsgrupper er følgende:
  • · Arbejdsgruppen vedrørende udenrigs-og sikkerhedspolitik,
  • · Arbejdsgruppen vedrørende de menneskelige ressourcer,
  • · Arbejdsgruppen vedrørende økonomi og erhvervsudvikling samt
  • · Arbejdsgruppen vedrørende de lovgivningsmæssige aspekter af kommissionens arbejde.
Selvstyrekommissionen har frem til ultimo juli 2002 afholdt 12 møderækker.

Det fremgår af betænkningsbidrag fra de fire af kommissionen nedsatte arbejdsgrupper, hvor mange møder og andre aktiviteter disse har afholdt.

I overensstemmelse med sit kommissorium arrangerede kommissionen en midtvejskonference i september måned 2001 med repræsentanter for interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.v. Kommissionen og de nedsatte arbejdsgrupper har endvidere arrangeret en række offentlige møder forskellige steder på kysten og enkelte steder i Danmark, ligesom kommissionen stadigvæk er involveret i en foredrags- og debatserie i KNR-radio. En aktivitet som ifølge KNR’s udmelding forventes fortsat i efteråret 2002. Endelig har kommissionen i løbet af år 2001 udgivet to indlægsaviser.