Hele Landstinget bør sætte tæring efter næring

Der er ikke »nye« penge i udsigt, og derfor må findes besparelser, hvis vederlaget til landstingsmedlemmer skal sættes op. Arnat Partiiat har tidligere peget på relevante besparelser ved at nedsætte antal medlemmer til 25. Vort forslag betyder naturligvis, at det fremtidige Landsting så vil bestå af 12 kvinder, 12 mænd og en formand m/k

Fredag d. 6. september 2002
Beate E. Kristiansen
Emnekreds: Politik.

Der skal under den forestående samling drøftes størrelse af vederlag for tingets medlemmer. Denne debat vedrører ikke udelukkende de nuværende medlemmer, men i høj grad også fremtiden. I alle virksomheder må der ses på regnskabstal - ønskes der at bruges flere penge, må der skaffes kapital, enten gennem værdiforøgelse eller ved kompenserende besparelser.

Der er ikke "nye" penge i udsigt, og derfor må findes besparelser, hvis vederlaget til landstingsmedlemmer skal sættes op. Arnat Partiiat har tidligere peget på relevante besparelser ved at nedsætte antal medlemmer til 25. Vort forslag betyder naturligvis, at det fremtidige Landsting så vil bestå af 12 kvinder, 12 mænd og en formand m/k.

Dersom antallet af landstingsmedlemmer nedsættes, forpligtes hvert medlem i endnu højere grad end i dag til at arbejde fuldtids og landspolitisk.

Selvstyrekommissionen sætter i sin principbetænkning spørgsmålstegn ved, om 31 medlemmer er tilstrækkeligt, hvis mindre befolkningsgrupper bosiddende i udkantsområder skal opnå repræsentation. Grønland har tidligere været opdelt i valgkredse, og en debat om genindførsel af valgkredsinddeling er, efter vores mening, yderst relevant. Vi finder dog ikke, at valgkredse nødvendigvis er ensbetydende med flere medlemmer i Landstinget.

Det primære er, at landet får et handlekraftigt Landsting, hvor hver enkelt medlem sikres den nødvendige tid til arbejdet.

Det skal understreges, at Arnat Partiiat opstiller kandidater til det kommende Landstingsvalg, uafhængigt af, om vederlagsloven vedtages eller ej. Der skal ikke forventes en flot spektakulær kampagne fra Arnat Partiiat.

Vi kvinder sætter nemlig tæring efter næring og agter kun at bruge de midler, vi har i partikassen.

Arnat Partiiat har ikke modtaget tilskud, da dette er forbeholdt partier og kandidater, som allerede er repræsenteret i Landstinget. Vore midler stammer fra medlemskontingent og fondsbidrag.