Har Landsstyret mistet overblikket?

I henhold til Lov om Ligestillingsråd skal Rådet rådgive borgere og politikere såvel centralt som kommunalt ... Mener Landstinget politikere, at denne rådgivning ikke længere er nødvendig og hermed indskrænker den demokratiske proces i samfundet?

Fredag d. 4. oktober 2002
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Karna Jokumsen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Ny lov om ligestilling
Opgaverne
Pålagte aktiviteter sættes i bero
Rådets eksistens er truet
Kun et sekretariat
Kan ikke klare opgaven
Skal rådgive


I øjeblikket arbejdes, der med forslag til den finanslov for 2003, som Landstinget skal vedtage på Efterårssamlingen. (Næsten) alle skal spare. Det måtte Ligestillingsrådet også sande, da medlemmerne på mødet den 7.-8. september fik præsenteret udkast til den kommende bevilling indeholdende en besparelse på 400.000 kr.

Det lyder for læseren måske ikke af meget. Men når dette års bevilling er på 1.2 mill kr. svarer det til, at det er 1/3 af Rådets midler i 2002, Landsstyret planlægger at spare på ligestillingsområdet.

Ny lov om ligestilling
Ligestillingsrådet finder det for det første yderst bemærkelsesværdigt, netop fordi Landstinget på samme Efterårssamling skal vedtage en helt ny lov: Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder.

En lov, hvormed eks. Landstingsforordning om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ophæves, da den nye lov indeholder bestemmelser herom.

En lov hvor Ligestillingsrådet skal høres i visse situationer.

Opgaverne
Rådet finder det for det andet utroligt, at politikere tror, at Ligestillingsrådet kan opfylde vores bevillingsforudsætninger, der direkte citeret lyder:

"at Ligestillingsrådet har mulighed for at udføre sit arbejde gennem oprettelse af et sekretariat og gennem midler til, diverse aktiviteter. Det forventes, at Rådet vil iværksætte kampagner og oplysningsvirksomhed samt deltage i møder og konferencer vedr. ligestillingsspørgsmål.

Udgifterne dækker ansættelse af fuldmægtig, leje af lokaler, kontorhold, dagpenge, vederlag mv. mødeaktiviteter i kommunerne, deltagelse i konferencer, aktiviteter herunder oplysningsvirksomhed, kampagner samt publicering af årsberetningen".

Pålagte aktiviteter sættes i bero
Rådets planlagte og politisk pålagte aktiviteter som arbejdet for "Flere kvinder i politik", arbejdet for mindre "Vold mod kvinder", generel udbredelse af ligestilling, oplysningsvirksomhed, kampagner bliver nu sat i bero.

De politisk pålagte opgaver har til dato ikke udløst en ekstra bevilling. Tværtimod er Rådet opfordret til at søge fondsmidler, hvilket tager tid og har ikke givet et positivt resultat.

Alle disse aktiviteter er udsprunget af politiske rekommandationer udarbejdet og tilslutte i det nordiske politiske samarbejde. Mon ikke de bliver svært at forklare de politiske samarbejdspartnere, at de fine ord blot var floskler?

Rådets eksistens er truet
Rådet er således yderst betænkelige ved nedskæringen og skal gøre opmærksom på, at grundlaget for fortsat eksistens fjernes ved denne nedskæring.

Hvorfor vil politikere vedtage en ligestillingslov, der ikke bliver implementeret i samfundet?

Ønsker man politisk igen en lov, som borgerne ikke får vejledning i brugen af, så deres rettigheder sikres?

Rådet startede med en årlig bevilling på 1.6 mill i 1999 og er siden beskåret til 1.2 mill. kr. i 2002. Rådet har tilpasset sig og fundet besparelser indenfor bevillingen. Rådet har sågar anbefalet, at der bliver færre rådsmedlemmer i det nye Ligestillingsråd, der skal nedsættes efter revideringen af Lov om Ligestillingsråd.

Kun et sekretariat
Rådet kan med den planlagte besparelse ikke gøre andet end opretholde et sekretariat. Udgifter til kontor, medarbejder samt daglig drift beløber sig til ca. 600.000 kr.

Rådet skal dette efterår tage stilling til en evt. anden sekretariatsmedarbejder, hvilket let sluger yderligere 100.000 kr. Så der bliver i bedste fald kun penge til et enkelt møde i det nye Ligestillingsråd.

Der er ikke penge til iværksættelse af kampagner, oplysningsvirksomhed endsige deltagelse i møder og konferencer vedr. ligestillingsspørgsmål, hverken internt eller i det eksisterende nordiske samarbejde eks. i Nordisk Råds regi.

Kan ikke klare opgaven
Kort sagt Ligestillingsrådet kan ikke opfylde Landsstyrets bevillingsforudsætning for 2003 indenfor den planlagte bevilling på 850.000 kr.

Undskyld ærede landstingsmedlemmer, hvis nogle af jer vil påtage sig at klare ovennævnte opgaver for 850.00 kr., er Ligestillingsrådet sikker på, at en karriere i finansverdenen ligger for jeres fødder.

Det er planlagt, at landet skal have en ny Ligestillingslov, et nyt Ligestillingsråd, der ikke har råd til at mødes og ingen ligestillingsaktivitet, men et fint Ligestillingssekretariat. Er det et politisk ønske?

Skal rådgive
I henhold til Lov om Ligestillingsråd skal Rådet rådgive borgere og politikere såvel centralt som kommunalt.

Mener Landstinget politikere, at denne rådgivning ikke længere er nødvendig og hermed indskrænker den demokratiske proces i samfundet?

Det virker som om landsstyret har mistet overblikket.