Landskassens regnskaber 2001 VI - Revisionsudvalgets betænkning De nettostyrede virksomheder

Revisionsudvalget bemærker, at Great Greenland har et ret omfattende udlån af små-aktiver til personalet. Registreringen af disse udlån af computere, printere, mobiltelefoner, kameraer og videokameraer samt andet elektronisk udstyr er ikke løbende ajourført, ligesom der ikke sker en opfølgning ved fratræden

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Landstingets Revisionsudvalg
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning
Asiaq - Grønlands Forundersøgelser
Mittarfeqarfiit - Grønlands Lufthavnsvæsen
Amutsiviit - Grønlands værfter
Great Greenland
Grønlands Skindindhandling


Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning
Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre. Virksomheden har i marts 2002 afleveret årsregnskab for 2001.

Revisionsudvalgets kommentar:

Revisionsudvalget har gennemgået årsregnskabet samt revisionsprotokollatet fra ekstern revision, og bemærker at årsregnskabet for 2001, ifølge påtegning fra ekstern revision er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og er udtryk for et retvisende billede af virksomhedens økonomi, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Asiaq - Grønlands Forundersøgelser
Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre. Lovgrundlaget for virksomheden er Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993 om Misissueqqaarnerit / Grønlands Forundersøgelser. Virksomheden har i marts 2002 afleveret årsregnskab for 2001, herunder en beretning omkring virksomhedens aktiviteter, organisation og personale.

Revisionsudvalgets kommentar:

Revisionsudvalget har gennemgået årsregnskabet samt revisionsprotokollatet fra ekstern revision, og bemærker at årsregnskabet for 2001, ifølge påtegning fra ekstern revision er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og er udtryk for et retvisende billede af virksomhedens økonomi, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold

Mittarfeqarfiit - Grønlands Lufthavnsvæsen
Mittarfeqarfiit er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre. Virksomheden har i marts 2002 afleveret årsregnskab for 2001.

Revisionsudvalgets kommentar:

Revisionsudvalget har gennemgået årsregnskabet samt revisionsprotokollatet fra ekstern revision, og bemærker at årsregnskabet for 2001, ifølge påtegning fra ekstern revision er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og er udtryk for et retvisende billede af virksomhedens økonomi, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Revisionsudvalget bemærker, at der i årets resultat er indeholdt væsentlige afskrivninger, som er finansieret af Grønlands Hjemmestyre, og som under de nuværende regler også skal finansieres af Grønlands Hjemmestyre, når der foretages reinvesteringer.

Revisionsudvalget bemærker endvidere:

At det modtagne dokumentationsmateriale i revisormapperne, primært dokumentation for afstemning af kreditorer samt opfølgning på debitorer, kan forbedres.
  • At system- og datasikkerheden ikke er tilfredsstillende.
  • At der for nogle af lufthavnene bør ske en opstramning af debitorpleje, herunder debitorrykning og rentetilskrivning, kreditorafstemninger til eksternt materiale samt afstemning af likvide beholdninger.
  • At der ikke er en fælles kreditpolitik, herunder med fastsatte kreditmaksimum (lokalt og for hele GLV) for specifikke kunder og/eller kundetyper, herunder langsomme betalere.
  • At der ikke er udarbejdet en egentlig skriftlig beskrivelse af forretningsgangene og kontrollerne vedrørende løn- og gageadministrationen.
  • At der kan strammes op på selve opgørelsen af ferieregnskabet, for de medarbejdere der har løn under ferie.
Revisionsudvalget finder disse forhold kritisable, og skal henstille til, at det tilsikres, at der rettes op på forholdene.

Amutsiviit - Grønlands værfter
Amutsiviit er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre under Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Virksomheden har i marts 2002 afleveret årsregnskab for 2001.

Revisionsudvalgets kommentar:

Revisionsudvalget har gennemgået årsregnskabet samt revisionsprotokollatet fra ekstern revision, og bemærker at årsregnskabet for 2001, ifølge påtegning fra ekstern revision er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og er udtryk for et retvisende billede af virksomhedens økonomi, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Great Greenland
Great Greenland er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre under Direktoratet for Erhverv. Virksomheden har i marts 2002 afleveret årsregnskab for 2001.

Revisionsudvalgets kommentar:

Revisionsudvalget har gennemgået årsregnskabet samt revisionsprotokollatet fra ekstern revision, og bemærker at årsregnskabet for 2001, med påtegning fra ekstern revision er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og er udtryk for et retvisende billede af virksomhedens økonomi, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Revisionsudvalget bemærker, at Great Greenland har et ret omfattende udlån af små-aktiver til personalet. Registreringen af disse udlån af computere, printere, mobiltelefoner, kameraer og videokameraer samt andet elektronisk udstyr er ikke løbende ajourført, ligesom der ikke sker en opfølgning ved fratræden.

Revisionsudvalget finder dette forhold kritisabelt, og skal henstille til, at der rettes op på dette.

Grønlands Skindindhandling
Grønlands Skindindhandling er en virksomhed, der er underlagt reglerne for bruttostyrede enheder under Grønlands Hjemmestyre. Det ressortansvarlige direktorat er Direktoratet for Erhverv. På hovedkonto 50.07.16 (indhandlingstilskud, sælskind) for år 2001 var bevillingen 35 mio. kr. I virksomhedens regnskab for år 2001 er mindreforbruget opgjort til 5 mio. kr.

Revisionsudvalgets kommentar:

Revisionsudvalget har gennemgået årsregnskabet samt revisionsprotokollatet fra ekstern revision, og bemærker at årsregnskabet for 2001, i henhold til påtegning fra ekstern revision er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og er udtryk for et retvisende billede af virksomhedens økonomi, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Revisionsudvalget bemærker i forbindelse med Udvalgets gennemgang af revisionsprotokollatet fra ekstern revision,
  • at der i løbet af året er afdækket manglende fakturering af ca. 1.200 skind.
  • at der i forbindelse med statusrevisionen er konstateret yderligere mængdeafvigelser på 2.100 skind.
  • at der ikke har været en tilstrækkelig effektiv kontrol i Grønlands Skindindhandling vedrørende udstedelse af kreditnotaer i forbindelse med kasserede skind.
  • at der er konstateret tilfælde, hvor medarbejdere attesterer for større beløb, end de er berettigede til i henhold til virksomhedens egne attestationsregler.
Revisionsudvalget finder disse forhold kritisable, og skal henstille til, at det tilsikres, at der rettes op på forholdene.