Socialrådgiveruddannelsen i knibe

Pensum for de studerende er nu tilrettelagt således, at færdig uddannede socialrådgivere burde være på samme niveau som socialrådgivere uddannet på de sociale højskoler i Danmark. Dette niveau er dog meget svært at nå, dels på grund af de studerende generelt mangler forkundskaber, da hovedparten af de studerende er optaget på dispensation, og dels på grund af de snævre bygningsmæssige rammer. I dag holder flere studerende op, da de har svært ved at tilegne sig pensum

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Helga Rask Jensen
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Konsekvenser ved en udskydelse af Universitetsparken til 2006, henholdsvis 2007, for ISI-socialrådgiveruddannelsen.

Strandvejen 2, som p.t. huser ISI-Socialrådgiveruddannelsen er en stærkt nedslidt bygning, der trænger meget hårdt til istandsættelse. Den nødvendige istandsættelse har været udskudt under forudsætning af, at uddannelsen senest i 2005 skulle flytte ind i nye lokaler, men vil ikke kunne forsvares udskudt i længere tid, f.eks. er vinduerne i undervisningslokalerne allerede nu så utætte, at de studerende ofte er nødsaget til at beholde overtøjet på under undervisningen.

Konsekvensen af en udskydelse af Universitetsparken må derfor være, at Strandvejen 2 hurtigst muligt istandsættes for et anseeligt beløb.

Endvidere er huset allerede nu for lille til en hensigtsmæssig undervisning af de studerende. Pladsmanglen giver daglige problemer, og disse problemer må forventes at blive forøget, hvis de iværksatte initiativer for en bedre rekuttering og fastholdelse af studerende slår igennem.

Pensum for de studerende er nu tilrettelagt således, at færdig uddannede socialrådgivere burde være på samme niveau som socialrådgivere uddannet på de sociale højskoler i Danmark. Dette niveau er dog meget svært at nå, dels på grund af de studerende generelt mangler forkundskaber, da hovedparten af de studerende er optaget på dispensation, og dels på grund af de snævre bygningsmæssige rammer. I dag holder flere studerende op, da de har svært ved at tilegne sig pensum. Samtidig undervises de få, der opfylder de primære optagelseskrav, ikke på det niveau, de med rette kunne forvente.

Såfremt uddannelsen skal leve op til sin nuværende målsætning, er det nødvendigt, at der indføres et studieforberedende år, for de studerende, der optages på dispensation, men med de nuværende bygningsmæssige rammer, er det ikke muligt at indføre det nødvendige studieforberedende år.

De utilfredsstillende bygningsmæssige rammer for uddannelsen betyder, at der p.t. sendes socialrådgivere på arbejdsmarkedet, der ikke helt har fået det optimale uddannelsestilbud, i henhold til de p.t. gældende regler og målsætninger for uddannelsen.

Den begrænsede plads giver heller ikke mulighed for en ønsket og nødvendig udvikling af uddannelsen med mere projektorienteret undervisning, da der ikke er lokaler til gruppeopdelt undervisning. Grunden til at ISI ønsker at tilbyde projektorienteret undervisning er, at kommunerne nu er opmærksomme på, at de nuværende tilbud på socialområdet ikke er tilstrækkelige, og at der hele tiden skal arbejdes med udvikling af nye tilbud. Meget af det udviklende arbejde foregår i projektform, og en stor del af socialrådgiverne kommer til at anvende denne arbejdsform i deres daglige arbejde.

P.t. arbejder ISI med at ændre uddannelsen til en uddannelse som professions bachelor, der vil give de kommende socialrådgivere bedre forudsætninger til at udvikle arbejdet på socialområdet. Samtidig arbejdes der på indførelse af en moduluddannelse som "Rådgivningsassistent", der skal være en videreuddannelse primært for social- og sundhedsmedhjælpere og kontorpersonale.

Disse nødvendige ændringer af uddannelserne på socialområdet, vil ikke kunne iværksættes med de nuværende bygningsmæssige rammer, og vil derfor først kunne iværksættes efter ibrugtagning af Universitetsparken.

Socialrådgiveruddannelsen har ifølge lovgivningen pligt til at tilbyde efteruddannelse til socialrådgivere, men selvom ideerne til kurser og efteruddannelse er til stede, mangler vi rammerne til at give føre ideerne ud i livet.

Der arbejdes p.t. på indførelse af en diplomuddannelse som efteruddannelse af socialrådgivere. Denne efteruddannelse skal henvende sig til allerede uddannede socialrådgivere, så de kan få opdateret uddannelsen til et mere tidssvarende niveau. Der er en stor efterspørgsel på en sådan efteruddannelse, både fra kommunerne som arbejdsgivere og fra socialrådgivere, men der mangles bygningsmæssige rammer for at efteruddannelsen kan indføres.

Der er i disse tider en del kritik af indsatsen på det sociale område i Grønland, hvor mange mener, at samfundet ikke kommer med de nødvendige hjælptilbud. Vi mener derfor, at politikerne skal have gode argumenter for at forsvare, at arbejdet med forbedring af socialrådgiveruddannelsen, og at efteruddannelse af socialrådgivere skal sættes i stå i yderligere 1 eller 2 år. Det er nødvendigt, at Universitetsparken tages i brug så snart det er muligt, hvis vi skal kunne uddanne socialrådgivere, der kan klare det store pres, der er på socialområdet i disse år.

Efter ISI´s mening, kan problemerne på socialområdet ikke løses ved at nedlægge uddannelsen af socialrådgivere i Grønland, og sende de studerende til Danmark.

Socialrådgiveruddannelsen i Grønland bygger på det grønlandske samfund og på det grønlandske regelsæt, der afviger væsentligt fra danske forhold. Socialrådgivere uddannet i Danmark vil derfor ikke have samme kompetence og værdi for samfundet, som socialrådgivere uddannet her i landet.

Endvidere er de fleste studerende på socialrådgiveruddannelsen modne mennesker, der har stiftet familie, inden studiet begyndes. Størsteparten af ISI studerende har skolesøgende børn, det kan derfor ikke forventes, at de vil vælge at tage en uddannelse udenfor Grønland.

Situationen kan heller ikke løses ved at basere arbejdet på det sociale område på tilkaldt arbejdskraft, da en væsentlig del af en socialrådgivers arbejde er at samtale med klienter. Det er derfor vigtigt at kunne tale samme sprog som klienten - og ikke mindst, at kende klientens kulturelle baggrund.