IT er vejen frem - men udviklingen går for langsomt

Undersøgelsen viser samtidig, at brugen af informationsteknologi er tæt forbundet med den enkelte borgers erhverv, indkomst og bosted. Således er det typisk de borgere som ikke har en erhvervsuddannelse og som er bosat i bygderne, der ikke har adgang til pc og internet

Tirsdag d. 15. oktober 2002
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Informationsteknologi, Politik.

Hovedparten af EU landene har oplevet markante stigninger i andelen af husstande med egen internetforbindelse. Herhjemme viser den seneste undersøgelse af borgernes brug af informationsteknologi, at anvendelsen af informationsteknologi er stagneret. Det er en uheldig tendens. Hvis vi skal udnytte informationsteknologiens enorme potentiale for kommunikation, handel og videndeling på tværs af geografiske afstande, er det nødvendigt med en større indsats på IT området. Derfor anbefaler Landstyreområdet for Boliger og Infrastruktur, at der oprettes en særlig Teknologistøttepulje for IT.

Siden 1999 har Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur i samarbejde med Grønlands Statistik gennemført undersøgelser, med henblik på at afdække udbredelsen og anvendelsen af informationsteknologi blandt borgerne i Grønland. Nu foreligger de seneste resultater af undersøgelsen i en specialpublikation, der kan rekvireres hos Grønlands Statistik.

Formålet med den løbende undersøgelse er at følge udviklingen i brugen af informationsteknologi - en udvikling, der gerne skulle vise fremgang i brugen af IT. Desværre er undersøgelsens konklusion, at udbredelsen og anvendelsen af informationsteknologi blandt borgerne har været stagnerende siden 1999. Det vil sige, at der stadigvæk er en uforholdsmæssig stor del af befolkningen, som ikke har computer eller adgang til internettet - hverken hjemme eller på jobbet.

Undersøgelsen viser samtidig, at brugen af informationsteknologi er tæt forbundet med den enkelte borgers erhverv, indkomst og bosted. Således er det typisk de borgere som ikke har en erhvervsuddannelse og som er bosat i bygderne, der ikke har adgang til pc og internet. Det betyder, at adgangen til IT-samfundet er socialt skævt fordelt, og det kan vi simpelthen ikke være tjent med.

Når det gælder IT og Grønlands position som IT-samfund, har vi hver især et personligt ansvar for at følge med udviklingen. Derfor er der behov for flere tiltag, der kan sikre, at informationsteknologi er en integreret del af flest mulige borgeres hverdag. På den baggrund arbejder Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur for oprettelsen af en særlig Teknologistøtttepulje for IT. Hvis Teknologistøttepuljen bliver godkendt i forbindelse med Finansloven for 2003, vil der ved udgangen af dette år, være mulighed for, at offentlige institutioner, interesseorganisationer og enkeltpersoner kan søge om midler til projekter, der har til formål at udbrede kendskabet til IT.

Internettet binder verden sammen - både socialt og økonomisk. Med informationsteknologien som det direkte forbindelsesled mellem producent og aftager, kan der opnås et langt mere effektivt og økonomisk samarbejde med virksomheder forskellige steder på kloden. Informationsteknologien gør det også muligt for den almindelige forbruger at sidde i ro og mag hjemme i stuen og handle eller ordne bankforretninger via internettet. Internetbaseret handel og homebanking udgør forsat et stort uudnyttet erhvervspotentiale i Grønland. Vi bør udnytte at internettet gør hele verden til vores markedsplads, ved i højere grad at bruge informationsteknologien i erhvervsøjemed.

I et land som vores, der er kendetegnet ved store geografiske afstande, er det oplagt, at vi skal udnytte de muligheder, der ligger i at benytte internettet som kommunikationsmiddel. Samtidig nytter det ikke noget, at alverdens information og services bliver gjort tilgængelig via internettet, hvis en stor del af befolkningen alligevel ikke har mulighed for at benytte disse tilbud. Vi kan ikke se bort fra, at IT er vejen frem. Derfor er det et samfundsanliggende, at få vendt udviklingen så flere får adgang til - og benytter - computere og internet.