Andet sprog end dansk fra Folketingets talerstol

Adgang til at tale fra talerstolen har medlemmer af Folketinget ... Ifølge reglerne ... kræves der for at være valgbar, at man har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, og at man ikke er umyndiggjort eller straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør en uværdig til at være medlem af Folketinget

Torsdag d. 7. november 2002
Annelise Quistorff
Emnekreds: Etik, Love og konventioner, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

Kære Mads Bo Hansen,

I besvarelse af din e-mail i dag, hvori du spørger, om det vil være lovligt, at et grønlandsk folketingsmedlem, der ikke kan tale dansk, taler grønlandsk fra Folketingets talerstol, kan jeg oplyse følgende:

Adgang til at tale fra talerstolen har medlemmer af Folketinget, dvs. personer der er valgt til Folketinget i henhold til reglerne i hhv. Lov om valg til Folketinget, Lbkg.261/2001, Lov om Folketingsvalg på Færøerne, Lbkg. 458/1993 og Lov om folketingsvalg i Grønland, Lbkg. 255/1999. Ifølge reglerne i disse kræves der for at være valgbar, at man har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, og at man ikke er umyndiggjort eller straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør en uværdig til at være medlem af Folketinget.

Folketinget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge grundlovens §48. Forretningsordenen indeholder heller ingen bestemmelser om sprog, kun om overholdelse af god orden.

Der er ikke noget underligt i, at reglerne intet siger om sproget, idet de alle har hjemmel i rigets grundlov, for det følger af forholdets natur, at et folk har et fælles sprog. Problemet har da heller aldrig været aktuelt, for grønlændere og færinger har hidtil lært dansk i skolen, og man kan vel vanskeligt forestille sig en folketingskandidat, der ikke har gået i skole.

Skulle Grønland imidlertid på et tidspunkt beslutte, at der ikke længere skal undervises i dansk på Grønland, så vil situationen med årene naturligvis blive en anden. Til den tid vil spørgsmålet blive forelagt Folketingets Præsidium til stillingtagen, og det vil blive løst.

Til din orientering kan jeg oplyst, at det er forekommet enkelte gange, at et medlem valgt på Grønland har talt grønlandsk fra talerstolen, men vedkommende har da straks oversat ytringen til dansk.

Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at man i Folketinget ikke er formalistisk, men derimod åben for udenlandske ord og vendinger. Skulle der f.eks. forekomme bidrag på et andet sprog til en betænkning, ville sådanne altid bliver oversat til dansk.

Med venlig hilsen

Annelise Quistorff
fuldmægtig