Knusende klart Puisi-ansvar

Advokat-redegørelsen vurderer, at der er grundlag for at gøre solidarisk erstatningsansvar gældende mod alle medlemmer af de to såkaldt professionelle bestyrelser, der nåede at virke i Puisi A/S's korte levetid - bortset fra Ole Ramlau-Hansen - samt mod direktør H.-P. Barlach Christensen

Fredag d. 15. november 2002
Erik Holmsgaard
Emnekreds: Erhverv, Love og konventioner, Politik, Puisi.

Indholdsfortegnelse:
Grov pligtforsømmelse
Det erstatningsberettigede beløb opgøres til 6.107.530 kroner.
Kurator opgør det erstatningsberettigede tab til 7.627.896 kroner.
Fortielse om risiko
Det erstatningsberettigede tab opgøres til 11.567.632 millioner kroner.
Overførsler til Kina
Revisors rolle
Uegnet og ukvalificeret
Urealistiske budgetter


Knusende klart og med kirurgisk præcision placeres ansvaret for Puisi-skandalen i den endelige kuratorredegørelse, som nu er offentliggjort.

Kurator, advokat Peter Schriver, opregner en stribe erstatningspådragende eller ansvarspådragende forhold, og det er rystende læsning, man præsenteres for i den digre advokat-redegørelse.

Den vurderer, at der er grundlag for at gøre solidarisk erstatningsansvar gældende mod alle medlemmer af de to såkaldt professionelle bestyrelser, der nåede at virke i Puisi A/S’ korte levetid - bortset fra Ole Ramlau-Hansen - samt mod direktør H.-P. Barlach Christensen.

Grov pligtforsømmelse
Erstatningsgrundlaget er ifølge kurator-redegørelsen bestyrelsernes og direktørens grove pligtforsømmelse, som medførte, at Puisis interesser blev svigtet i forbindelse med etableringen af og pengeoverførsler til produktions- og salgsselskabet Sino-Am-Arctic i Kina.

Det erstatningsberettigede beløb opgøres til 6.107.530 kroner.
Kurator mener desuden, at der er grundlag for at gøre erstatningsansvar gældende mod alle medlemmer af den anden professionelle bestyrelse bortset fra Ole Ramlau-Hansen - samt mod direktør H.-P. Barlach Christensen - fordi Puisis virksomhed ikke blev indstillet i begyndelsen af oktober 1999.

På dette tidspunkt var der ikke længere udsigt til, at selskabet kunne overleve som følge af stærkt mangelfuld økonomistyring.

I den forbindelse vurderer kurator desuden, at også Puisis revisor har et erstatningsretligt medansvar for, at selskabets virksomhed ikke blev indstillet.

Kurator opgør det erstatningsberettigede tab til 7.627.896 kroner.


Fortielse om risiko
Kureator vurderer videre, at førnævnte personkreds kan have pådraget sig erstatningsansvar over for hjemmestyret. Da landsstyret og Landstinget behandlede en anmodning om en garantistillelse for en driftskredit i SparNord til Puisi på op til 12 millioner kroner, blev det fortiet, at en likviditetstilførsel i denne størrelsesorden ikke var tilstrækkelig til, at Puisi kunne overleve.

Det erstatningsberettigede tab opgøres til 11.567.632 millioner kroner.


Overførsler til Kina
Den 18. december 1999 besluttede bestyrelsen at lade Puisi A/S træde i en såkaldt "stille betalingsstandsning."

Alligevel trak direktør H.-P. Barlach Christensen på driftskreditten og overførte 2.053.520 kroner til Sino-Am-Arctic i Kina, og derved har direktøren pådraget sig et klart erstatningsansvar, mener kurator.

Revisors rolle
Puisis revisor, PricewaterhouseCoopers Grønland A/S ved statsautoriseret revisor Ole Hansen får af grovfilen i kurator-redegørelsen.

Den finder, at revisor på en række punkter har handlet ansvarspådragende og i enkelte tilfælde groft uagtsomt.

Ifølge kurator er revisoren medansvarlig for tabet som følge af, at Puisis virksomhed ikke blev indstillet allerede i begyndelsen af oktober 1999. Kurator mener desuden, at revisor er medansvarlig for hjemmestyrets tab på den garanti på 12 millioner kroner, som hjemmestyret stillede for driftskreditten i SparNord.

Endelig vurderer kurator, at revisor kan være erstatningsansvarlig over for de investorer, som tegnede ny kapital i Puisi i juni 1999. Ansvaret afhænger dog af, om det kan påvises, at investorerne baserede deres investering på et budget, som revisor udarbejdede i januar 1999. Kurator vurderer, at dette budget lider af en række fejl.

Uegnet og ukvalificeret
Foruden de allerede nævnte forhold mener kurator, at der er en række andre forhold, hvor Puisis bestyrelse, direktion og revisor har udvist pligtforsømmelse og i enkelte tilfælde grov pligtforsømmelse.

Eksempelvis har Puisis ledelse handlet ansvarspådragende og overtrådt aktieselskabsloven ved på intet tidspunkt at have sikret en forsvarlig tilrettelæggelse af selskabets virksomhed.

En væsentlig årsag til den mangelfulde organisering og varetagelse af selskabets interesser skyldes ifølge kurator, at direktør H.-P. Barlach Christensen var helt uegnet og ukvalificeret til at lede et risikobetonet selskab som Puisi.

Bestyrelsen greb aldrig ind over for denne ukvalificerede ledelse, som blandt andet medførte, at selskabets økonomistyring og bogholderi var stærkt mangelfuld i hele selskabets levetid. Sagt med andre ord, så havde hverken bestyrelse eller direktion på intet tidspunkt reelt overblik over Puisis økonomiske stilling.

Urealistiske budgetter
Desuden har Puisis budgetter været behæftet med betydelige fejl og baseret på forudsætninger, der var aldeles urealistiske. Det medførte blandt andet, at selskabets reelle likviditetsbehov viste sig at være betydeligt større end oprindeligt antaget.

I det lys betegner kurator revisors handlinger eller mangel på samme som stærkt kritisabel og ansvarspådragende.

Revisorerklæringerne i forbindelse med budgetterne var stærkt mangelfulde. Revisor har forsømt at give professionel rådgivning, og som offentlighedens tillidsrepræsentant har han ikke præsteret en forventelig kritisk vurdering af de budgetforudsætninger, som blev oplyst af Puisis direktør.

Disse oplysninger var på nogle punkter ikke underbygget og desuden helt urealistiske.

Da revisor altså valgte at afgive revisorerklæringer og anføre noter i budgetterne på det mangelfulde grundlag, virkede budgetterne ikke advarende. Tværtimod legitimerede revisor de mangelfulde budgetter og budgetforudsætninger.