Demokraterne beskylder Landsstyret for at tilbageholde oplysninger

Med udskrivelsen af valg den 15. april 2009, udgør Landsstyret og de enkelte landstyremedlemmer et forretningslandsstyre og kan alene foretage sig, hvad der er fornødent til den uforstyrrede videreførelse af Hjemmestyrets anliggender. Besvarelse af § 36 spørgsmål til Landsstyret er ikke omfattet af sådanne anliggender. Spørgsmål stillet til Landsstyret af landstingsmedlemmer er derfor faldet bort ved valgets udskrivelse.

Torsdag d. 28. maj 2009
Grønlands Landsstyre
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

I dagens internetudgave af Sermitsiaq er der henvisning til manglende svar fra Landsstyret på et § 36 spørgsmål stillet af landstingsmedlem Palle Christiansen, vedrørende tjenesterejser foretaget af skiftende Landsstyremedlemmer for Udenrigsanliggender. Desuden efterlyser Palle Christiansen Landskassens regnskab for 2008.

Spørgsmålet vedrørende tjenesterejser er stillet den 5. januar 2009.
Spørgsmålet lød:
Jeg ønsker en komplet oversigt over de tjenesterejser som er foretaget af skiftende Landsstyremedlemmer for Udenrigsanliggender siden 1. januar 2003. Af oversigten skal følgende som minimum fremgå: rejsemål, rejsens formål, rejsens længde, rejsens deltagere, rejsens omkostninger herunder udgifter til transport (fly, taxa mv.), udgifter til repræsentation (gaver mv.), udgifter til dagpenge/diæter, udgifter til måltider, udgifter til logi (hoteller mv.)

På grund af spørgsmålets omfattende karakter kunne spørgsmålet ikke besvares indenfor den normale svarperiode på 10 dage. Landstingsmedlemmet blev informeret om dette den 13. januar.

Dette blev yderligere begrundet ved svar til Landstinget den 27. marts 2009.

Spørgsmålet er omfattende og har nødvendiggjort en gennemgang af arkiverede bilag for alle rejser, som er foretaget af skiftende landsstyremedlemmer i perioden 1. januar 2003 til januar 2009. Grundet manglende digitalisering af arkiver, har arbejdet været mere ressourcekrævende end forventet.

Besvarelsen af spørgsmålet er desuden blevet besværliggjort af sammenfald med årsregnskabets færdiggørelse i Den Centrale Regnskabsafdeling.

Med udskrivelsen af valg den 15. april 2009, udgør Landsstyret og de enkelte landstyremedlemmer et forretningslandsstyre og kan alene foretage sig, hvad der er fornødent til den uforstyrrede videreførelse af Hjemmestyrets anliggender. Besvarelse af § 36 spørgsmål til Landsstyret er ikke omfattet af sådanne anliggender. Spørgsmål stillet til Landsstyret af landstingsmedlemmer er derfor faldet bort ved valgets udskrivelse.

Det kan oplyses, at vi i det fremadrettede arbejde vil sikre at arkiver over omkostningsbilag bliver gjort nemmere tilgængelige, og om muligt digitaliseret, således at spørgsmål af en lignende karakter kan besvares indenfor en kortere tidshorisont.

Med hensyn til Landskassens regnskab for 2008 kan det oplyses, at dette ikke er færdiggjort og derfor ikke har været forelagt det nuværende landsstyre. Landskassens regnskab for 2008 vil blive forelagt til behandling i det nye landsstyre.