Periode: September 2009


Kommentar til åbningstalen ved efterårssamlingen 2009

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. september 2009

Efter de mange begivenheder i foråret og hen over sommeren er det tydeligt, at vi som enkeltpersoner og som samfund som helhed har oplevet noget stort i vores historie ved at tage skridtet med indførelsen af Selvstyret - begivenheder vi altid vil huske og som helt sikkert vil give os mange kræfter til vort fremtidige arbejde.

Uretfærdig forskelsbehandling

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 30. september 2009

Nu sidder jeg så her som østgrønlænder og undrer mig. I landets medier fremgår det nemlig ret klart, at der i øjeblikket er rigtig mange sociale og kriminelle problemer på vestkysten. Jeg læser og hører om voldtægt, incest, mord, brandstiftelse, overfald, røveri, spirituskørsel, hærværk og om børn, der er ude hele natten. De fleste af problemerne er alkoholrelaterede.

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg

Brobyggerselskabet
Onsdag d. 30. september 2009

Socialarbejderne på grønlænderområdet i Aalborg, som har peget på, at antallet af nyankomne og unge grønlændere er stigende. Socialarbejderne påpegede yderligere, at denne gruppe er særlig sårbar, idet mange i gruppen ofte er uden forsørgelse og ofte har svært ved at orientere sig i det danske samfund. Der er derfor risiko for at gruppen ender som socialt udsat.
Tilknyttede tekster:

Politisk-Økonomisk Beretning 2009

Landsstyret
Onsdag d. 30. september 2009

Overtagelse af sagsområder fra staten stiller krav om en velovervejet prioritering af Landskassens midler. Debatter i landstingssalen har tydeliggjort et stort ønske fra alle landstingets partier om, at der afsættes flere midler til forbedringer af velfærden. Landstinget har eksempelvis drøftet en forhøjelse af førtidspensioner, forbedringer af sundhedsvæsenet og bedre forhold for de udsatte børn og unge. Store overtagelser af sagsområder fra staten indenfor en kortere årrække vil betyde, at der ikke samtidig er økonomisk råderum til sådanne velfærdsforbedringer.
Tilknyttede tekster:

Markant huslejestigning på vej

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Landsstyret
Onsdag d. 30. september 2009

For at kunne levere den nødvendige service over for lejerne, er det nødvendigt med en markant huslejestigning. Huslejestigningen vil også kunne sikre, at der på længere sigt er tilstrækkelige midler til rådighed til løbende vedligehold, herunder efterisolering og fornyelse af de tekniske installationer. Trods denne stigning, er huslejen dog fortsat på et forsvarligt niveau.

Kommentar til landsstyreformandens åbningstale

Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. september 2009

Der er ingen tvivl om, at det nyudpegede landsstyre går en svær tid i møde. Det nyudpegede landsstyre skal derfor først og fremmest bruge sin tid på at få Grønland på ret kurs igen. Det bliver hårdt arbejde som samtidig kan blive upopulært arbejde, da landsstyret er nødt til at træffe nødvendige beslutninger. Heldigvis tyder landsstyrets indsats indtil nu på, at man er klar til at gøre, hvad der skal til.

Nu må det være tid til handling

Grønlands Arbejdsgiverforening
Jens K Lyberth
Tirsdag d. 29. september 2009

Grønlands Arbejdsgiverforening mener, at det er nødvendigt at fokusere på politiske vurderinger af rammebetingelserne for fiskeriet, bl.a. på grundlag af Fiskerikommissionens samlede anbefalinger. Det er således på høje tid at skabe forudsætningerne for en nødvendig omstrukturering af fiskeriet. Og ikke mindst at langsigtede perspektiver for en kommende fiskeriforvaltning indbygges i en ny fiskerilov.

Landsstyreformandens åbningstale ved Efterårssamlingen 2009

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 25. september 2009

Vi vil gennem den kommende klimaaftale sikre vore muligheder for fortsat økonomisk udvikling. Vi vil gerne have samme mulighed som andre lande, der har kunnet udnyttet deres oliepotentialer uden at betale afgifter. Det kan nemlig ikke være rigtigt, at når det bliver vores tur at vi så først skal betale i dyre domme for at kunne udlede CO2. Hvis det skulle ske vil der klart være tale om ulighed.

Spørgsmålet om Naalakkersuisut kan kræve en brugerbetaling

Ombudsmanden
Torsdag d. 24. september 2009

I anledning af en klage fra en studerende vurderede Ombudsmanden, at Grønlands Hjemmestyre (nu Grønlands Selvstyre) ikke har haft grundlag for at kræve en betaling på 5.000 kr. pr. barn pr. måned for benyttelse af børnepasningsordningen Tikiusaaq under hjemmestyrets (selvstyrets) kollegier

Landsstyret er en varm fortaler for, at der oprettes en børneombudsmandsinstitution eller et børneråd

Maliina Abelsen
Torsdag d. 24. september 2009

I en tid med begrænsede ressourcer, såvel økonomiske som personalemæssige, mener jeg, at det er vigtigt, at nye tiltag ikke overlapper allerede eksisterende tiltag. Til gengæld støtter jeg umiddelbart den del af forslaget, der omfatter en rådgivende funktion over for landsstyret

§-36 spørgsmål: En børneombudsmands vigtigste opgaver

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. september 2009

Anser landsstyret det i lighed med Demokraterne for en god idé at oprette en børneombudsmandsinstitution? I benægtende fald ønskes en redegørelse for, hvilke andre initiativer på børn- og unge området vi kan forvente fra landsstyret .

Siumuts forslag til finanslov 2010

Siumut
Onsdag d. 23. september 2009

Grønlands økonomi klarer sig godt i disse år, tros store økonomiske nedture for mange lande i verden. Der er stigende beskæftigelse med vækst i det private forbrug, hvor der også har været råd til lønstigninger i samfundet. Alligevel satser landsstyret kun på besparelser og besparelser for det offentlige, så vi kan forvente, at hovedparten af landets kommuner ikke har mulighed for at forbedre kvaliteten af den offentliges service. Tværtimod vil kommunerne være tvunget til at gennemføre omfattende besparelser i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne for 2010.
Tilknyttede tekster:

En aluminiumsmelter er godt for det globale CO2 regnskab

Landsstyret
Mandag d. 21. september 2009

En ny undersøgelse viser, at der globalt set potentielt er meget mindre CO2 udledning ved en grønlandsk aluminiumsmelter end ved sammenlignelige smeltere, der placeres andre steder i verden. Globalt set kan CO2 udslippet være 3 til 12 gange mindre, hvis en smelter placeres i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Vigtige skridt - at styrke det regionale samarbejde om hval- og sælfangst

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
NAMMCO
Fredag d. 18. september 2009

NAMMCOs Forvaltningskomité for hvaler hilste flerårige fangstkvoter velkommen, som Grønland for nylig indførte for hvidhvals og narhvalbestande og bemærkede, at disse er beregnet til at genopbygge bestandene i de kommende år, og dermed sikre den langsigtede bæredygtighed af fangster.

Nej til demagogi, ja til saglige drøftelser

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 17. september 2009

Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har bemærket, at Kanukoka på vegne af landets 4 borgmestre udtaler, at landsstyremedelmmet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Anthon Frederiksen, er demagogisk (vildledende og talende mod bedre vidende) i sine udtalelser omkring kommunernes manglende forberedelser i forbindelse med kommunalreformen.

§-36 spørgsmål: Børneombudsmandsinstitution

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 15. september 2009

En børneombudsmands vigtigste opgaver kunne være, at være et bindeled mellem borgerne og landsstyret. Med andre ord bør en børneombudsmand have direkte kontakt til landsstyret, borgerne, kommunerne og institutionerne. På den måde kunne børneombudsmanden følge med i børns og unges vilkår, indsamle tilgængelig viden, rådgive landsstyret om iagttagede mangler og mulige forbedringer på området, samt frem for alt være en debatskabende fortaler for børnene, de unge og deres familier.

Kongeriget Danmark for så vidt angår Grønland

Ad hoc gruppen vedr Koyota-protokollen
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 14. september 2009

Aftalen er indgået i 2001 og har fra Grønlands side stået uimodsagt indtil for et halvt års tid siden. Der har ikke fra hverken landsstyret eller de grønlandske folketingsmedlemmer været indsigelser mod aftalen. Nuværende landsstyreformand Kuupik Kleist har siddet i Folketinget i en stor del af tiden. Juliane Henningsen afløste Kuupik Kleist og Lars-Emil Johansen har siddet der i alle årene. Den nuværende situation med et ufremkommeligt ønske om at 14-doble CO2-udslippet er udelukkende Grønlands ansvar. Folketinget og regeringen har indtil for ganske nylig været i god tro med hensyn til Grønlands aftalte andel i nedbringelsen af CO2-udlippet.
Tilknyttede tekster:

Hvem forhandler på Grønlands vegne?

Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 11. september 2009

Den danske regering - med klimaministeren i spidsen - viser gerne Grønland frem for at synliggøre klimaforandringernes virkninger for hele verden. Det vil jeg ikke bebrejde dem, men det bekymrer mig derimod, at man tilsyneladende er knapt så ivrige, når det drejer sig om at støtte os i vores berettigede krav om at en industriel og dermed en økonomisk udvikling. En udvikling, der er helt afhængig af, at vi får en særaftale om vores CO2-udledning.

Velfærd kan kun sikres gennem handling

Landsstyret
Fredag d. 11. september 2009

Landsstyret er helt enig med Atassut i, at Grønland skal udnytte sine potentialer til fulde. Derfor vil landsstyret komme med en analyse af erhvervs- og udviklingspotentialer for hvert regionalt område i Grønland med tilhørende analyse af bosætningsmønstre.

En ny begyndelse

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. september 2009

Også vores flyselskaber kommer snart i vanskeligheder. Det skyldes især stigende lufthavnsafgifter. Statens Luftfartsvæsen har fastsat afgiftsforhøjelser for grønlandske og færøske flyselskaber på intet mindre end 456 procent. For alle andre selskaber er forhøjelsen blot 19 procent. Det kommer til at virke urimeligt konkurrenceforvridende for vores flyselskaber, som tvinges til at hæve priserne, så derfor tager Den Nordatlantiske Gruppe sagen op med regeringen. Ordførertale til 1.behandling af Finansloven, den 8.september 2009

Finanslovsforslaget mangler sammenhæng med strukturreformens tanker

KANUKUKA
Onsdag d. 9. september 2009

Kommunerne frygter, at det foreliggende finanslovsforslag for 2010 vil gøre betingelserne for indkøringsperioden for strukturreformen i den offentlige sektor meget vanskelige. Og kommunerne ønsker i fællesskab en dialog med Selvstyre-regeringen for at det ikke skal gå i den uheldige retning.

Uansvarlige Siumut

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 9. september 2009

Siumut med Aleqa Hammond i spidsen er tilsyneladende klar til ar lade Nukissiorfiit gå konkurs i jagten på at finde de penge, der skal finansiere den gavebod, som Siumut kalder for et Finanslovsforslag. Siumut opfører sig desværre lige så økonomisk uansvarligt i opposition, som partiet gjorde, da det var en del af landsstyret.

Hvid- og narhvalskvoter for 2009 til 2012

Landsstyret
Onsdag d. 9. september 2009

Fordelen ved en treårig plan er dels at bidrage til at mindske risikoen for yderligere import og eksport begrænsninger under CITES og i EU som følge af ikke bæredygtige kvoter, samt at give fangerne mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst.

Øget velfærd til gavn for alle vil koste

Landsstyret
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Søndag d. 6. september 2009

Landsstyret har sat en række anlægsprojekter i bygder og yderdistrikter på pause indtil en regional udviklingsplan ligger klar.

Forslag til Finanslov for 2010

Landsstyret
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 4. september 2009

Rapporten fra det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi fra juni 2008 tegnede et relativt positivt billede af de økonomiske fremtidsudsigter for Grønlands økonomi. Dette skete ud fra en forventning om, at flere miner snart ville blive åbnet. Og denne vurdering var baseret på, at priserne på mineraler og olie fortsat ville ligge på et meget højt niveau. Siden hen har der været en nedadgående tendens i verdensøkonomien, som betegnes som værende den alvorligste nedtur siden 2. verdenskrig.
Tilknyttede tekster:

Om efterforskning og udnyttelse af uranholdige mineraler

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 3. september 2009

Den gældende uranpolitik i Grønland betyder, at det ikke er tilladt at udnytte mineraler, der har højere uranindhold end almindelig baggrundsstråling. Det betyder, at nogle mineprojekter ikke vil kunne gennemføres på grund af for højt indhold af uran.