Periode: Oktober 2009


Grønland og Canada vil samarbejde om isbjørne

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 29. oktober 2009

Fælleskommissionen giver bruger-til-bruger arbejdsgruppen meddelelse om den anbefalede samlede tilladte fangst. Bruger-til-bruger arbejdsgruppen vil have tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen om den samlede tilladte fangst vende tilbage til fælleskommissionen med et forslag til fordeling af den samlede tilladte fangst mellem Canada og Grønland.

Om fredning af den spættede sæl

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 29. oktober 2009

§36 - Har Naalakkersuisut planer om at frede den spættede sæl eller frede de områder hvor der er kolonier af spættet sæl?

Forskelsbehandling giver mere lighed

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 29. oktober 2009

IA kan grundlæggende ikke tilslutte sig, at alle landets borgere får samme støttemuligheder, uanset deres indkomstniveau. Vi mener at de bredeste skuldre skal bære mest og vi mener at vores største opgave i de kommende år bliver at forbedre levevilkårene for især lavindkomstfamilierne.

Det er et fælles ansvar at løse fiskeriets problemer

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Torsdag d. 29. oktober 2009

Den forhøjede rejeafgift er ikke taget af bordet, og da også denne del af fiskerierhvervet er under pres, vil en afgiftsforhøjelse skade erhvervet og dermed landets eksportindtægter.

Palle Christiansens tale ved Nordisk Råds Session

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 28. oktober 2009

Hensigten med studiet er at give et samlet overblik over de aktuelle udviklingstendenser indenfor samfunds- miljø- og naturressourceforholdene i Arktis, som er af afgørende betydning for hele regionens indbyggere i fremtiden.

Spørgsmål til landsstyret vedr. boligbyggeri

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 28. oktober 2009

Agter landsstyret at indrette sin boligpolitik således, at de bosteder med de største reelle erhvervsmuligheder bliver genstand for intensivt boligbyggeri?

Norden i forhold til EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 27. oktober 2009

De nordiske lande deler en fælles forståelse for at bæredygtighed skal være afgørende i forvaltningen af de naturlige ressourcer. Jeg mener derfor vi i Arktis og Norden sammen skal stræbe for at sætte dagsordenen for hvad en europæisk arktisk strategi bør indeholde.

Anbefalinger angående børns og familiers trivsel

Maliina Abelsen
Mandag d. 26. oktober 2009

Flere undersøgelser, bl.a. „Børn i Grønland – En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel“ fra 2008, viser, at alt for mange af vores børn har det svært. Det fik daværende landsstyre i begyndelsen af 2009 til at nedsætte 7 arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger på børne- og familieområdet.
Tilknyttede tekster:

Tale ved Klimakonference

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 26. oktober 2009

Hvis en ny klimaaftale pålægger alle lande reduktionsforpligtelser, vil det straffe de ikke-industrialiserede lande ekstra hårdt. For det første, fordi det stiller landene ulige i den globale konkurrence ved at tillade industrialiserede lande at fortsætte udledningen, mens udviklingslande ikke får økonomisk mulighed for at opbygge ny industri – herunder renere industri. For det andet, fordi fattige lande derved bliver pålagt at betale for en del af de rige landes forurening.

Beslutningsforslag om at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 24. oktober 2009

Forslagsstiller (Siumut) har ret i, at det er et politisk mål i sig selv, at levere el, vand og varme til så lave tariffer som muligt. Demokraterne mener dog modsat forslagsstiller, at dette politiske mål kun kan tilvejebringes gennem en uændret rammestyring.

§36 spørgsmål vedrørende hellefisk i Nordgrønland

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 23. oktober 2009

Jeg har opfordret fiskerne ved Upernavik og Uummannaq der har større fartøjer til at sejle sydpå til området omkring Ilulissat, hvor kvoten i området endnu ikke er opfisket. I forbindelse med krabbefiskeriet har jeg endvidere anbefalet at de fiskere der har fartøjer, der har udstyr til denne form for fiskeri, vil benytte lejligheden til at overgå til dette fiskeri i forvaltningsområder, der ligger udenfor de nuværende fiskekasser.

Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og narhvaler?

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 22. oktober 2009

Kvoten af nar- og hvidhvaler er opbrugt i Upernavik og omegn, og fangstperioden er endda lige startet. Med andre ord - mange fangere har ikke en gang fanget en hval før de ikke må fange nogen hval. Derudover er kvoten opbrugt før hvalerne i deres vanding når frem til nogle bygder i området. Disse tilstande bliver meget problematisk virkning for fangerfamiliernes opretholdelse.

Grønlands overgang til Selvstyre meddelt til FN

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. oktober 2009

Grønlands overgang til Selvstyre er nu skriftligt blevet meddelt til De Forenede Nationer i New York gennem et såkaldt notifikationsdokument sendt af Danmarks ambassadør ved FN.Notifikationsdokumentet er sendt til FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon.

Grønland i nordisk samarbejde

Landsstyret
Torsdag d. 22. oktober 2009

Landstinget skal i morgen den 22. oktober 2009 behandle ”Redegørelse for landsstyrets nordiske strategi”. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed i forbindelse med Nordisk Råds session, men for første gang er redegørelsen ikke en status af, hvad der er sket hidtil, men udtryk for den strategi på det nordiske område, som landsstyret vil føre i de kommende år.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG - besvarelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. oktober 2009

Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre

Uberettiget kritik af fødselsbetjeningen

Jens Otto Veje, Cheflæge
Sundhedsstyrelsen
Tirsdag d. 20. oktober 2009

I artiklen siger den ledende jordemoder, at det er muligt at skaffe jordemødre med sygeplejerske autorisation, hvis der afsættes penge til det. Sundhedsledelsen har i flere samtaler med den ledende jordemoder tilkendegivet at jordemødre med sygeplejerske autorisation kan ansættes i ledige sygeplejerskestillinger. Alligevel er det ikke lykkedes hverken den ledende jordemoder eller sundhedsledelsen at rekruttere jordemødre med sygeplejerske autorisation.

Nukissiorfiit skal ikke omdannes til et aktieselskab

Landsstyret
Tirsdag d. 20. oktober 2009

Selvom Nukissiorfiit som et aktieselskab vil blive i stand til at optage et lån udenom Landskassen, vil landskassen under alle omstændigheder skulle garantere for lånene. Sådanne eksempler har vi allerede erfaret i 100 % Selvstyre-ejede aktieselskaber.

§36-spørgsmål: Er landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst kun interesseret i Nordgrønlandske fiskere?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 19. oktober 2009

Som eksempel kan nævnes at fabrikken i Maniitsoq og fiskerne i fællesskab i løbet af sommeren har henvendt sig til landsstyret vedr. de store problemer de oplever med fiskeriet. På trods af henvendelserne har landsstyret ikke vist interesse for sagen, og dermed heller ikke vist interesse for at hjælpe fiskerne.

Grønlandsk deltagelse i klimatopmødet COP15

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. oktober 2009

§ 36 Spørgsmål: Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december? Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale? Hvem deltager og hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?

Planlagte byggerier af skoler i bygderne

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. oktober 2009

§36 Spørgsmål til landsstyret: Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i kommende år?

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. oktober 2009

Svar på §36 spørgsmål: Da “Redegørelse om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab” blev behandlet var det nuværende landsstyre ikke enige i konklusionerne i redegørelsen. Landsstyret er fortsat ikke enige i konklusionerne i analysen fra Kim Ernst Consulting, og agter derfor ikke at anvende dem fremadrettet.

Kulturarven er levende

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 15. oktober 2009

Det vil være naturligt, at der heri også indgår værkstedsfaciliteter for kunsthåndværkere og praktisk træning i traditionelle teknikker, eksempelvis indenfor fangstredskaber og skindbehandling. Dette uddannelsestilbud vil blive søgt realiseret i samarbejde med kommuner, kulturinstitutioner og andre aktører på kulturområdet.

Hvilken form for velfærd tænker man på for bygderne?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Maliina Abelsen
Torsdag d. 15. oktober 2009

§ 36 spørgsmål: I landsstyrets fremlæggelse af finanslovsforslaget for 2010 bruges der som overskrift “velfærd” og i den forbindelse spørger jeg om hvilken form for velfærd man tænker på for bygderne i forslaget?

§36-spørgsmål: Huslejestigning i de offentligt ejede udlejningsboliger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 15. oktober 2009

§36 Spørgsmål til Landsstyret: Hvor stor en huslejestigning pr. måned påtænkes i de offentligt ejede udlejningsboliger?

Landsstyret vil ikke lukke bygder

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 15. oktober 2009

Nu er valget overstået og vi sidder med i landsstyret og har et ansvar. Vi har derfor i landsstyret påbegyndt arbejdet med sektorstrategi for netop for at få et overblik overfor hvilke udviklingsmuligheder de forskellige områder i Grønland har.

Kvoter for hellefisk i Uummannaq og Upernavik kan forhøjes

Landsstyret
Onsdag d. 14. oktober 2009

Der er ikke foretaget biologiske undersøgelser for Uummannaq-området for 2008 og 2009, på grund af at Grønlands Naturinstituttets undersøgelsesskibs, Adolf Jensens, harvari. Der foretages ikke biologiske undersøgelser for Upernavik-området, men Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har anmodet om udvidelse af biologiske undersøgelser for området i relation til drøftelserne omkring Grønlands Naturinstituts strategi og handlingsplan for 2009-2012.

§36-spørgsmål: Om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 14. oktober 2009

§ 36,1 Spørgsmål til landsstyremedlem for finanser Palle Christiansen: Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor landsstyremedlemmet for Finanser har været med og i Landstinget.

Vellykket sundhedspolitisk seminar

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. oktober 2009

Ved seminaret stod en række fagfolk frem og fortalte om de udfordringer sundhedsvæsenet står over for blandt andet i forhold til økonomi, rekruttering, ventelister og livsstilssygdomme.

Udsættelse og genhusning fra A til Z

Boligselskabet INI
Mandag d. 12. oktober 2009

En boligforening hæfter solidarisk. Når én lejer ikke betaler sin husleje, er det de andre lejere der skal dække tabet. En boligafdeling fungerer på mange måder som når tre-fire studerende deler en lejlighed. Hvis en af de fire ikke betaler sin andel af omkostningerne, kommer de tre andre til at betale det hele.

UNICEF på besøg i Grønland

Maliina Abelsen
Fredag d. 9. oktober 2009

UNICEF har i længere periode ønsket at indlede et samarbejde med de offentlige i Grønland og hvor forholdene hos de grønlandske børn er i fokus. Og besøget gav derfor UNICEF en unik mulighed for at få et større kendskab til den igangværende indsats inden for området.

Den nordatlantiske Gruppes arbejdsprogram

Den nordatlantiske Gruppe
Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. oktober 2009

Den Nordatlantiske Gruppe (DNAG) blev i 2001 dannet som en strategisk alliance. Formålet var at styrke Færøernes og Grønlands stemme i Folketinget. Ønsket var at medlemmerne skulle tale færingernes og grønlændernes sag - og ikke forsvinde ind i danske partier og dansk indenrigspolitik.

Et fælles ansvar for en fælles fremtid

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. oktober 2009

I den anden del spiller vi fallit. Uenighed om CO2-målene koblet med den globale finanskrise får kørt kloden af sporet. Isen omkring Nordpolen forsvinder i 2037 og øer i Stillehavet evakueres på grund af stigende vandstande. Det bliver usmageligt at spise kød og det bliver endda usmageligt at få børn, da Jordens befolkning har rundet hele 10 milliarder i 2050. Vi får en atomkatastrofe i Finland, og det sner ikke længere i december. Derudover har København problemer med 32 kenyanske klimaflygtninges tilflugt i moskéen på Amager.

Frivilligt Fællesskab

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Thulebasen ligger fortsat i vores land, og der synes ikke at være nogen ende på, hvad der kan dukke op af skjulte fortidsgerninger i forbindelse med den. Gerninger, der den dag i dag har dybt alvorlige følgevirkninger for de grønlandske borgere, der bebor og driver fangst i det område, hvor atombomberne både har stået på basen og cirklet i luftrummet i hemmelighed i årevis. Med en ulykke med radioaktive eftervirkninger på vandet, landet, dyrene og befolkningen til følge.

Muligheder for at tage orlov fra Landstinget

Landstingets Bureau
Torsdag d. 8. oktober 2009

Atuagagdliutit (efterfølgende ”AG”) har i sin udgave af 1. oktober 2009 bragt en leder og en artikel om medlemmer af Landstinget som holder orlov. Lederens overskrift betegner medlemmer af Landstinget som ”orlovs-syge” og hævder, at der er et ”iøjnefaldende stort frafald blandt de folkevalgte til efterårssamlinen”. Derudover mener AG, at det burde være muligt, at Bureauet for Landstinget inddeler orlovsbegrundelser i nogle overordnede kategorier og dermed leve op til politisk åbenhed.

§36-spørgsmål: Hvad er man nået frem til af løsningsforslag til kvote spørgsmål?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Under behandling af punkt 97 i landstingssalen idag havde man spørgerunde fra salen til landsstyremedlemmet for fiskeri og i denne forbindelse spurgte Siumut til den kristiske situation med opfisket hellefiske kvoter som hellefiske-fiskerne er havnet i.

Mærkesager og målsætninger på sundhedsområdet

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 7. oktober 2009

Reformen bygger på oprettelsen af sundhedsregioner, da større enheder vil gøre det muligt at rekruttere det nødvendige sundhedspersonale. Reformen bygger også på øget brug af telemedicin og uddannelse af det fastansatte personale, som herefter vil kunne varetage nye opgaver.

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Analysen blev foretaget af Ernst-Consulting og i vurderingen konkluderer man bl.a. “Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab er den bedste forudsætning for at sikre en langsigtet strategisk udvikling og effektiv levering af energiforsyningen i Grønland med størst mulige effektivitet”.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Hvis priserne er ens i grønlandske og danske aviser, bør vi som politikere være interesseret i at få pengene til at arbejde her i Grønland, i stedet for bare at sende dem ud af landet til Danmark.

Siumuts kommentarer til forslag til Finanslov EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Underskuddet er fortsat på størrelse med det underskud som det forrige Landsstyre fremkom med. Tidligere omtalte ”tilskudsjungle” afløses bare af en total uoverskuelig og ugennemsigtig ”reservejungle”.
Tilknyttede tekster:

Siumuts kommentarer til Politisk-økonomisk Beretning EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Der er her tale om et finansår, hvor kun Siumut og Atassut levede op til at bære et ansvar, hvor IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit lurepassede på trods af regeringskoalitionens bestræbelser på at imødegå ønsker fra de nævnte partier – ønsker, der var realistiske i forhold til det reelle økonomiske grundlag – vel at mærke.
Tilknyttede tekster:

Siumuts kommentarer til landsstyreformandens åbningstale EM2009

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Denne tale er set med historiske Siumut briller den aller første tale fra Siumut i opposition. I dag er vi nået til begyndelsen af Selvstyrets første år i Inatsisartut, hvor vi skal drøfte mange vigtige dagsordenspunkter, og dette glæder vi os til i Siumut.
Tilknyttede tekster:

Overvældende interesse for udbudsrunden i Baffin bugten i 2010

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 6. oktober 2009

Estimatet er baseret på eksisterende geofysiske data og resultater fra et mindre antal boringer ud for både Vestgrønland og Canada. Middelskønnet (mean) for olie og gas i regionen er opgjort til i alt godt 18 milliarder tønder olieækvivalenter.

MIPI offentliggør Børn og unge med domfældte og indsatte forældre

MIPI Videnscenter om Børn og Unge
Mandag d. 5. oktober 2009

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge kan konstatere, at der mangler en statistisk belysning af antallet af børn med domfældte og indsatte forældre i Grønland samt et grundlag for at vurdere hvorledes disse børn bliver berørt af forældrenes anbringelse
Tilknyttede tekster:

Opfiskning af garn kontra kvoter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Søndag d. 4. oktober 2009

Der er er enighed om at igangsætte opfiskning af mistede garn og andet fiskegrej med deltagelse af alle aktørerne indenfor fiskeriet. Aftale om opsamling var en forudsætning for et løfte om en eventuel forhøjelse af kvoten for hellefisk – 500 tons til hver af forvaltningsområder Uummannaq og Upernavik.

Afsatte midler til bygder

Landsstyret
Lørdag d. 3. oktober 2009

På baggrund af den seneste tids debat om bygdernes muligheder og fremtid samt finaslovsforslaget 2010 skal landsstyret præcisere følgende:På anlægsområdet foreslår Naalakkersuit, at der oprettes en reserve på 29,3 mio. kr. i 2010 og 45 mio. kr. i overslagsårene

Den reelle samfundsøkonomiske værdi af det havgående rejefiskeri

Grønlands Arbejdsgiverforening
Fredag d. 2. oktober 2009

Fiskerierhvervet bidrager til de offentlige kasser med så betydelige beløb, at de langt overstiger de betalinger, som man eksempelvis forventer fra Alcoa projektet.

IT er vejen til informations- og vidensamfundet

Brian Torp
Grønlands Arbejdsgiverforening
Fredag d. 2. oktober 2009

Der var enighed om de store muligheder og udfordringer, der er på området. Det kommende arbejde med en ny IT-strategi skal baseres på kendsgerninger, bl.a. at en væsentlig del af Grønlands befolkning af forskellige grunde i dag ikke anvender it.

Tale ved seminar om fiskeri og fangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 2. oktober 2009

Vi ser fra landsstyret som noget meget vigtigt at fødevarer fra havet i al fremtid skal udgøre sund mad, om det er fugle, fisk, bløddyr eller hvaler skal de benyttes af det grønlandske samfund. Det er noget vi som befolkning, som blandt andet driver fangst, har ret til, uanset hvad andre folk måtte synes – det er jo også en rettighed som andre folk, hvem de end måtte være, i verden har som en grundlæggende rettighed.