§36-Svar: Hvilken lovhjemmel har landsstyret benyttet i forbindelse med udformningen af kravene til lejerne i Tuapannguit?

Da A/S Boligselskabet INI har stigende restancer på fraflyttere fra Selvstyrets udlejningsboliger, fordi 3 måneders depositum ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne i forbindelse med fraflytning, må andelsboligforeningerne nødvendigvis sætte depositum til 6 måneder.
Man skal være opmærksom på, at andelsboligforeningen kun består af 30 boliger og derfor er økonomisk sårbar.

Mandag d. 30. november 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Socialt ansvar.

Kære medlemmer af Landstinget,

Jeg siger jer tak for de stillede spørgsmål omkring landsstyrets forslag om at op til 30 lejligheder på Tuapannguit Tårn 4 til 7 kan anvendes til udleje til lejere i Selvstyrets boliger, som jeg herved vil besvare.

Jeg skal indledningsvist præcisere, at landsstyret har fremsat forslaget som led i 3. behandlingen af finanslovsforslaget for 2010. Ændringsforslaget udmøntes i forslag til ændring af tekstanmærkning til hovedkonto 89.72.13 Erstatningsbyggeri. Ændringsforslaget betyder, at op til 30 boliger kan anvises til lejere til Selvstyrets udlejningsboliger.

Ændringsforslaget, der skal behandles i forbindelse med 3. behandling af finansloven lyder således:

”Landsstyret bemyndiges til at forblive som eneandelshaver i ejendom 4, 5, 6 og 7 og udleje andelsboligerne til egne ansatte på vilkår som almindelig privat udlejningsbolig, alternativt leje dem til centraladministrationen som vakantboliger. Op til 30 boliger kan anvises som ønskeflytning til nuværende lejere i Selvstyrets udlejningsboliger. For at komme i betragtning til ønskeflytning må ansøgerne ikke have eller have haft huslejerestancer i deres nuværende bolig indenfor de sidste 3 år, ligesom der i samme periode ikke må være behandlet klager over ansøgernes overtrædelse af husordensreglerne. Boligerne anvises efter anciennitet som lejer i Selvstyrets udlejningsboliger. Overtrædelse af andelsboligforeningens husordensregler eller manglende betaling af husleje medfører øjeblikkelig ophævelse af lejemålet uden forudgående påkrav. Boligerne administreres af den enhed, der varetager Selvstyrets interesse på bolig- og ejendomsområdet. Boligerne kan ikke overtages af beboerne efter lejer til ejer ordningen eller efter andelshaver til ejer.”

Konkret stiller Atassut følgende spørgsmål:
 1. Under hvilken møde og hvornår besluttede landsstyret at omdanne 30 boliger til udlejningsboliger?
  SVAR: Landsstyret tog den endelige beslutning den 19. november 2009.
 2. Hvordan vil de 30 boligsøgende blive valgt?
  SVAR: Det fremgår af forslaget til tekstanmærkning, at boligerne skal anvises som ønskeflytning til de nuværende lejere i Selvstyrets udlejningsboliger. Det vil sige, at det er lejerne i Selvstyrets udlejningsboliger, der skal tage initiativet til at lade sig skrive op til en bolig.
 3. Hvem beslutter hvem de 30 lejere skal være?
  SVAR: Det fremgår af tekstanmærkningen, at boligerne anvises efter anciennitet som lejer i Selvstyrets udlejningsboliger.
 4. Med hvilken lovhjemmel har landsstyret besluttet at depositummet skal svare til 6 måneders husleje?
  SVAR: Det fremgår af Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger, § 24, stk. 2, at udleje af en andelsbolig skal ske efter regler om privat udlejning i landstingsforordning om leje af boliger. Depositum for privat udleje fremgår af § 40 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Det fremgår her, at depositum maksimalt må udgøre 6 måneders husleje. Da A/S Boligselskabet INI har stigende restancer på fraflyttere fra Selvstyrets udlejningsboliger, fordi 3 måneders depositum ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne i forbindelse med fraflytning, må andelsboligforeningerne nødvendigvis sætte depositum til 6 måneder.
  Man skal være opmærksom på, at andelsboligforeningen kun består af 30 boliger og derfor er økonomisk sårbar. Når der er lejere i selvstyrets udlejningsboliger, der ikke betaler husleje, har det ikke så stor betydning for den samlede husleje, da der er mange andre (op til flere hundrede), der i stedet for betaler den manglende husleje. Derimod vil en manglende huslejebetaling eller restancer i forbindelse med fraflytning have store konsekvenser i en lille andelsboligforening med kun 30 lejere.
  Hvis der er en lejer, der ikke betaler sin husleje i bare en måned, kan det betyde en huslejeforhøjelse for de øvrige 29 lejere på 4%. Dette skal sættes i forhold til den politiske bevågenhed, der er omkring forslag til at huslejen i Selvstyrets flerfamilieboliger hæves med maksimalt 5,5 % som skyldes de generelle prisstigninger, der har været i samfundet.
  En eventuel manglende betaling med husleje og ved fraflytninger, vil have den konsekvens, at andelsboligforeningen ikke kan svare sine økonomiske forpligtigelser, og ikke kan afdrage på gæld til realkreditinstitut og driftsudgifter.
 5. Hvorfor udelukkes lejerne mulighed for at overtage boligerne som andelsboliger?
  SVAR: Det tidligere Hjemmestyre har i adskillige år betalt svimlende beløb for vakantboliger til personalet. Der er i perioden 2000 til 2008 (begge år inklusive) anvendt over 190 mio. kr. til leje af prævakante lejemål, hovedsagligt i Nuuk. Det svarer til, at Selvstyret kunne have ydet lån til over 650 boliger, finansieret ved den såkaldte 10/40/50 ordning, eller 360 andelsboliger.
  Derfor har landsstyret stor fokus på at nedbringe Selvstyrets udgifter til personaleboliger. Hver krone, der spares til vakantboligområdet, kan direkte anvendes til andet og mere produktivt, for eksempel til flere boliger. Derfor skal boligerne i Tårn 4 til 7 anvendes til hovedsagligt personaleboliger og derfor kan boligerne ikke overtages som andelsboliger eller ejerboliger.