Indsigt: Ny retsinstans på Grønland

Ny retsinstans på Grønland

Fra årsskiftet træder en ny reform af det grønlandske retsvæsen i kraft. Reformen betyder blandt andet en ny retsinstans kaldet Retten i Grønland, der fremover skal være første instans i vanskelige sager.

Onsdag d. 30. december 2009
Danmarks Domstole
Emnekreds: Retsvæsenet.

© an
Fra den 1. januar 2010 træder den største reform af det grønlandske retsvæsen siden 1950erne i kraft. Reformen skal gøre det grønlandske retsvæsen mere tidssvarende og dermed bedre i stand til at imødekomme kravene fra det moderne grønlandske samfund.

Landsretten får ændret rolle
Domstolene i Grønland består efter reformen af de nuværende18 kredsretter og Grønlands Landsret foruden den nyoprettede Retten i Grønland. Ligesom før reformen starter de fleste retssager i kredsretterne, men efter reformen kan juridisk komplicerede sager blive behandlet af Retten i Grønland som første instans. Tidligere blev disse sager behandlet af Grønlands Landsret. Retten i Grønland skal desuden varetage vejledningen og uddannelsen af Grønlands kredsdommere. Endelig skal retten også varetage den juridiske vejledning af kredsretterne.

Det betyder, at Grønlands Landsret som anden instans fra den 1. januar 2010 alene skal behandle appelsager. Landsrettens afgørelser vil med Procesbevillingsnævnets tilladelse kunne indbringes for Højesteret. Østre Landsret vil dermed ikke længere være en del af det grønlandske retsvæsen.

Bringer retten tættere på befolkningen
Grønlands nuværende 18 retskredse bevares, og kredsdommerordningen styrkes. Kredsdommerne vil stadig ikke være jurister, men der etableres en egentlig uddannelse af dommerne, og man vil fremover stræbe efter flere fastansatte kredsdommere i fuldtidsstillinger.

Reformen skal desuden gøre retssystemet mere tilgængeligt for den grønlandske befolkning. Det betyder, at en række væsentlige retlige dokumenter bliver oversat til grønlandsk, og der skal generelt ske en øget oversættelse af retlige dokumenter til grønlandsk.

Reformen blev vedtaget af Folketinget den 30. april 2008 som en del af Lov om retsplejelov for Grønland og Lov om kriminallov for Grønland. Hovedparten af bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2010.

Kilde: Danmarks Domstole