Nytårshilsen og udtalelse fra Atassut

I forbindelse med arbejdet for reformen af uddannelsesområdet, har vi fra Atassut krævet at de uddannelsessøgende skal have frihed til at vælge om de vil tage uddannelse her i landet eller i andre lande, dette krav fastholder vi i dag og vi mener at en for stor begrænsning overfor dem der gerne vil tage en uddannelse kan blive en hæmsko for bestræbelserne og arbejdet for at højne befolkningens uddannelsesniveau. Derfor er det nødvendigt at opprioritere uddannelsesområdet mere end i dag, vi må på politisk plan og i samarbejde med andre lande sørge for at der er plads til vore unge at tage uddannelse også udenfor vort land.

Lørdag d. 2. januar 2010
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
En troværdig og velplanlagt økonomistyring kræves
Optimal udnyttelse af de ikke levende ressourcer
Gavnlig udnyttelse af de levende ressourcer
Konkrete erhvervsudviklingstiltag
Visionær energipolitik der sikrer fremtiden
Renere miljø og mere udledning af drivhusgasser samtidigt
Arbejdet for højnelse af befolkningens uddannelsesniveau skaber optimisme
En god folkeskole er forudsætning for højnelse af uddannelsesniveauet
Sunde borgere og et godt social system skal være kendetegnet af det selvstyrende Grønland
Det videre arbejde


© an

Kære borgere i Grønland, organisationer og interessegrupper samt vores kolleger i det politiske arbejde. Året 2009, der er et meget vigtig år i vores historie som et samfund er nu overstået og et nyt år, 2010 er begyndt, året bliver en prøvelsens år for det grønlandske samfund i forbindelse med den nye samfundsstruktur.

Vi skal rette en stor tak til vore samarbejdspartnere, støtter og ikke mindst hele den grønlandske befolkning for de gode og de udfordrende dage vi har været igennem i det forgangne år.

Det forgangne år har været en kæmpe udfordring for Atassut, Valget til Landstinget viser tydeligt at vores dialog og vores arbejde for at fremme vores politiske mærkesager ikke har været tilstrækkeligt. Selvfølgelig ærgrer vi os i Atassut over at vores resultater kunne have været bedre. Men vi vil ikke stoppe op på grund af de ikke tilfredsstillende resultater men derimod arbejde målrettet for en tættere dialog med befolkningen om vores målsætninger og vores visioner for fremtiden.

Som de fleste partier og flertallet i den grønlandske befolkning har ønsket, overgik vi til Selvstyre den 21. juni 2009, og eftersom vi i Atassut har ønsket Selvstyret indført og været med i arbejdet for at fremme ønsket, skal der ikke herske tvivl om at vi på ansvarlig vis, så vidt som muligt, vil tage del i arbejdet for at konkretisere indholdet af Selvstyret.

Men efter koalitionsskiftet og i forbindelse med Landstingets arbejde med finanslovsforslaget, er vi fra Atassut nået til den konklusion, at koalitionens målsætninger på styringen af landets økonomi, overordnet set ikke er passende til vores fortsatte udvikling, derfor har vi været nødt til at stemme for de tiltag vi er enige i og stemme imod finansloven i sin helhed.

Statistik kan ikke erstatte dømmekraft! Ordene som vi er enige i, blev sagt af en fremtrædende amerikansk politiker, der var aktiv i USA's spæde start som en nation i slutningen af 1700´erne og i starten af 1800´erne. Befolkningen er ikke blot tal og kan ikke blot rokeres rundt efter eget behag, vi er som et samfund på vej til at møde ændringer og tiltag der kan have alvorlige konsekvenser, som følger af beslutninger der ifølge vores mening ikke er velovervejet, dette blot i iver for at besmykke finansloven.

Dette er ubetryggende, derfor er det vort håb at især Inuit Ataqatigiit, vil kræve af sig selv og bestræbe sig på at opfylde sine løfter der beror på solidaritet.

Det skal nemlig huskes at vi som et samfund er i gang med store strukturændringer, og som følger af dette fordres vi - der arbejder med politik – til at varetage befolkningens tarv ved at føre en forsvarlig og visionær styring af samfundet.

Ja, vi er fra Atassut vidende om at især den nye koalition er meget interesseret i at fremstille det tidligere Landsstyre som uansvarlig og inkompetent ledelse overfor befolkningen.

Men sandheden er at vi fra Atassut målrettet har arbejdet for og til stadighed arbejder for at alle og enhver borger i vort land, uanset hvor i landet de befinder sig, gives de bedst mulige vilkår for fortsat udvikling.

Eksempelvis har vi bestræbt os på og arbejdet for at man i forbindelse med forberedelserne til kommunernes sammenlægning også fik udarbejdet en realistisk og visionær undersøgelse af de forskellige beboede steders muligheder for udvikling både hvad angår livsvilkår og hvad angår erhvervsmuligheder.

Men desværre lykkedes det ikke, og nu, flere år senere er manglen på de undersøgelser vi har gjort krav på manglende, og især beboerne på bygder og yderdistrikter er tvunget ud i en uvished om fremtiden, idet koalitionen med skyklapper og ufortrødent agter at køre en bosætningsmønsterpolitik.

Befolkningen, der netop er overgået til selvstyre og som netop er ved at implementere strukturreformen, har ikke brug for at blive stillet i tvivlsomme situationer, hvor de ikke har vished om hvorvidt de får lov til at udvikle deres lokalsamfund: det hverken styrker eller gavner den enkelte.

Selvom vi fremkommer med alvorlig kritik, skal vi fra Atassut understrege at vi til enhver tid er klar til at indgå dialog, der er baseret på ansvarlighed og gensidig respekt for at sikre en kontinuerlig udvikling i det grønlandske samfund og ikke mindst for at sikre en politisk ledelse hvor befolkningen ikke bliver stillet i uvished.

Vi skal også her understrege at vi selvfølgelig vil fastholde at bakke op omkring forslag til tiltag, såfremt vi vurderer at forslagene vil være til gavn for den grønlandske befolkning, uanset hvilken parti forslagene kommer fra, og vi er tilfredse med at mange af de forslag der fremkommer fra Atassut, både på kommunal og landspolitisk plan nyder opbakning og at vores folkevalgte også yder deres opbakning.

Dette fremhæver vi her fordi vi fra Atassut gerne vil tydeliggøre at vi vil være parat til at indgå drøftelser om overgang til en mere velegnet og mere målrettet politisk styring med især Inuit Ataqatigiit, som vi jo i langt de fleste politiske visioner har været enige med under valgkampen til Landstinget.

En troværdig og velplanlagt økonomistyring kræves
Styringen af befolkningens samlede økonomi er et yderst følsomt område og såfremt der skal iværksættes yderligere ændringer på samfundets struktur, er det nødvendigt at gå forsigtigt til værks og sikre at der er kvalificerede analyser af mulige konsekvenser.

Eksempelvis kan beslutninger truffet af Landstinget, alene med det formål at få et flot resultat på finansloven, blive meget dyrt for den grønlandske befolkning i sidste ende og det kan blive svært at genoprette de skadevirkninger sådanne beslutninger medfører, og koalitionen har allerede bevist at de selv har måttet tilbagetrække sådanne forhastede og uovervejede beslutninger i flere konkrete tilfælde.

Optimal udnyttelse af de ikke levende ressourcer
Vi bliver ikke mætte af at se på fjeldene! Vi vil ikke opnå indtægter der skal sikre fremtidige generationer ved at kikke på fjeldene! Vi vil ikke opnå flere indtægter, som vi ellers har så hårdt brug for, ved blot at se på fjeldene!

Vi, såvel enkelte borgere og befolkningen som helhed må blive enige om at føre en klar, åbensindet og visionær råstofpolitik, således at dette sikrer de bedst mulige indtægtsmuligheder fra mineralske råstoffer, olie samt storindustrien.

Eksempelvis har vi fra Atassut taget en principbeslutning om at vi vil være med til at sætte ydergrænse for at der fremover kan udvindes uranholdige mineraler og råstoffer, selvfølgelig med forudsætning og krav om at der ikke sker helbredsmæssige skader hos den lokale befolkning hvor der udvindes uranholdige mineraler og råstoffer og med den forudsætning at de ikke bliver brugt til skabelse af krigsvåben og bliver udvundet og brugt i henhold til de internationale aftaler om brugen af uran.

Gavnlig udnyttelse af de levende ressourcer
Det er yderst vigtigt at vi, i forbindelse med bestræbelserne for selvforsyning af fødevarer samt i bestræbelserne på at fremme eksport, udnytter de levende ressourcer optimalt, derfor skal der ikke være ansvarsforflygtigelse i forbindelse med forvaltningen af de levende ressourcer.

Koalitionen har allerede i dannelsen af landsstyret bebudet, at ansvaret for forvaltningen og uddelingen af kvoter skal styres udenfor landsstyret og at der skal etableres en arbejdsgruppe der skal varetage opgaven. Sådan en tiltag vurderer vi fra Atassut som værende ansvarsforflygtigelse fra landsstyrets side.

I forbindelse med uoverensstemmelser mellem fiskere og fangere på den ene side samt biologer på den anden side, overskygges den ellers så gode og konstruktive samarbejde om de levende ressourcer mellem parterne, og i forbindelse med de krav vi fra Atassut fremkommer med, bliver vi ofte beskyldt for at miskreditere de videnskabelige undersøgelser, men vi skal understrege at der ikke er nogen grundlag for sådanne beskyldninger, men tværtimod tager vores arbejde alsidig udgangspunkt i alle parters interesser. Det er også derfor vi fra Atassut er fremkommet med forslag til stiftelse af dataindsamlingsorgan der skal samle på oplysninger om naturens fænomener samt oplysninger om de levende ressourcers udbredelse, og at informationerne skal være af sådan en kvalitet at denne kan danne grundlag for veltilrettelagt kvotedeling af de levende ressourcer. Vi skal fra Atassut understrege at det for os er meget vigtigt at sikre at ansvaret for forvaltningen af de levende ressourcer forbliver hos den til enhver tid siddende koalition.

Konkrete erhvervsudviklingstiltag
Fra Atassut har vi meget svært ved at acceptere koalitionens erhvervspolitik, hvor arbejdet for at skabe de bedste vilkår åbenlyst bliver nedprioriteret og hvor der i stedet drives mistænkeliggørelse af erhvervsaktørerne.

Eksempelvis er mistænkeliggørelsen af fiskerierhvervet om at erhvervet blot er interesseret i at få skrabet så mange penge ind som muligt og at erhvervet ikke bidrager til den samlede økonomi meget skadelig og sådan en mistænkeliggørelse animerer ikke til vækst i erhvervet men skaber en meget stor risiko for svækkelse af erhvervet, og fra Atassut frygter vi at man ikke blot ryster erhvervets grundvold, men at erhvervet, som det grønlandske samfund tjener mest penge på, bliver skadet uopretteligt.

Eksempelvis er den del af erhvervslivet, der har hårdt brug for energi og vandforsyning i bygderne og yderdistrikterne blevet hårdt ramt af merudgifter i forbindelse med afskaffelsen af ensprissystemet, men oven i det har landsstyret planer om yderligere tiltag for at borgerne og erhvervslivet fremover kommer til at betale mere for energi- og vandforsyningen, som selvfølgelig vil have yderligere negative konsekvenser for især energikrævende virksomheder.

Lande med respekt for sig selv og som bestræber sig for udvikling støtter deres erhvervsliv og skaber de bedste lovgivningsmæssige rammer og er ikke bange for at yde tilskud til erhvervene idet dette i høj grad er med til at sikre gunstige økonomiske og erhvervsvilkår for de pågældende lande.

Det er yderst nødvendigt at det politiske system og erhvervslivet i Grønland sammen arbejder for at danne sådanne gunstige vilkår, derfor finder vi det fra Atassut meget kritisabelt at koalitionen i for høj grad blot anser erhvervslivet som indtægtskilde.

For såfremt vi i vort land skal skabe større, mere dynamisk og målrettet indsats for importbegrænsende og eksportfremmende erhvervsliv og såfremt vort lands samhandel med andre lande skal styrkes, er det en forudsætning at der er en erhvervspolitik der er holdbar nu og på sigt.

Vi har fra Atassut i adskillige omgange understreget at vi er imod den meningsløse arbejde for at bortskaffe tilskud og overførsler af midler igennem servicekontrakter, for vi er overbeviste om at man igennem målrettet indsats med tilskudsmuligheder også giver erhvervslivet gode muligheder for at arbejde for rentabel drift, for hvad der i dag måske fremstår som urentabel drift kan senere blive rentabel og være til fordel for den lokale økonomi og arbejdsmarked.

Visionær energipolitik der sikrer fremtiden
Såfremt erhvervslivet i vort land skal blomstre og såfremt vi skal tiltrække investorer til vort land, må vort kendetegn være at vi er i stand til at levere energi.

Fra Atassut har vi krævet og kræver stadig at der på landspolitisk plan drøftes og træffes beslutninger om hvorvidt Nukissiorfiit skal omdannes til et aktieselskab, dette på trods af at vi fra Atassut ligesom andre partier har været tilbageholdende, vi har krævet at der forud for en aktieselskabsdannelse af Nukissiorfiit skulle gennemføres en uvildig undersøgelse af eventuelle fordele og ulemper, denne undersøgelse er fremskaffet i dag, derfor må den til stadighed tøvende holdning anses som manglende lyst til at tage de nødvendige skridt.

Landsstyrets begrundelse for deres manglende lyst, er at man i undersøgelsesresultatet indstiller til at der indføres kostægte priser på energiområdet såfremt Nukissiorfiit skal omdannes til et aktieselskab, men vi fra Atassut mener at sådan en tøvende holdning, på grund af denne indstilling, ikke hører nogen steder, for beslutningen om hvilke takster der skal være er hos den lovgivende forsamling og beslutninger om hvordan befolkningen skal sikres priser de kan betale er hos politikerne og indstillingerne fra undersøgelsen skal og bør ikke anses som en bibel der ikke er til at ændre, indstillingerne er blot redskaber man kan bruge hvis man vil, og ikke andet!

Endnu engang skal vi fra Atassut understrege at vi ikke anser de midler der vil blive løsnet fra Finansloven som midler der kan bruges efter velbehag, men at de derimod skal bruges til at styrke samfundets økonomi.

Renere miljø og mere udledning af drivhusgasser samtidigt
Vi har på miljøområdet en meget stor udfordring som et samfund, og det er at såvel enkelte borgere som virksomheder, aktivt må arbejde for at mindske forureningen.

Eksempelvis har vi fra Atassut igennem adskillige år arbejdet for at vi i vort land får en mere forsvarlig affaldshåndtering, således at der bliver en sammenhængende affaldshåndtering både på bygderne og på byerne. Men desværre har viljen hos de andre partier været manglende på det område og derfor er resultaterne på området alt for ringe, dette på trods af at en ordentlig affaldshåndtering er en afgørende faktor for vores velfærd og meget afgørende for vores omdømme som et miljøvenligt og rent samfund. Derfor skal vi fra Atassut takke Landstingets Finansudvalg for at Udvalget på trods af forskellige partiherkomst, overfor landsstyret har gjort krav på at affaldshåndteringsplanen hurtigst muligt skal igangsættes.

På trods af at bestræbelserne for at mindske forureningen i alle henseender er meget vigtig, er der i forbindelse med erhvervsudviklingen og dermed den økonomiske og arbejdspladsskabende udvikling, og her især udviklingen af storindustri i vort land, behov for at udlede større mængder drivhusgasser. Selvfølgelig er bevarelsen af den rene natur og kravet om sikkerhed for at minimere forureningen meget vigtige, disse kan og skal blive indrammet i klare og uomtvistelige lovgivningsmæssige rammer.

Vi skal fra Atassut overfor landsstyret kræve at landsstyret overfor Landstinget og overfor den grønlandske befolkning skal fremkomme med en redegørelse om hvilke resultater/midlertidige resultater der konkret er opnået i forbindelse med forhandlingerne med Danmark under den store klimatopmøde der for nyligt skete i København, ligeledes skal vi kræve at landsstyret i forbindelse med arbejdet på så vigtige sager som denne, ikke handler over hovedet på Landstinget og dermed sikre at de har mandat fra Landstinget til at føre forhandlinger på området.

Arbejdet for højnelse af befolkningens uddannelsesniveau skaber optimisme
Vi er befolkningsmæssigt set et meget lille samfund, og såfremt velfærd for alle i samfundet skal sikres, er det en forudsætning at skabe de bedste rammer for at vi alle og enhver og som enkelte borgere sørger for at vores muligheder for selvdrift, og en sikker vej til fremgang på området er en kontinuerlig udvikling af uddannelsesområdet, herunder også uddannelsesmulighederne både i vort land og i andre lande.

Til vores glæde i Atassut observerer vi at afbrydelser af igangsatte uddannelser bliver færre og færre medens lysten til at tage en uddannelse styrkes, i den forbindelse er det meget vigtigt at mulighederne for at tage en uddannelse til stadighed bliver udviklet, både her i landet og i andre lande.

I forbindelse med arbejdet for reformen af uddannelsesområdet, har vi fra Atassut krævet at de uddannelsessøgende skal have frihed til at vælge om de vil tage uddannelse her i landet eller i andre lande, dette krav fastholder vi i dag og vi mener at en for stor begrænsning overfor dem der gerne vil tage en uddannelse kan blive en hæmsko for bestræbelserne og arbejdet for at højne befolkningens uddannelsesniveau.

Derfor er det nødvendigt at opprioritere uddannelsesområdet mere end i dag, vi må på politisk plan og i samarbejde med andre lande sørge for at der er plads til vore unge at tage uddannelse også udenfor vort land.

En god folkeskole er forudsætning for højnelse af uddannelsesniveauet
En hovednøgle for at vores uddannelsesniveau som et samfund bliver styrket, er en god skolegang hvor børnene får tilegnet sig gode redskaber, derfor kan en indsats for at sikre indholdsrig skolegang med gode omgivelser på folkeskoleområdet ikke blive for stor.

Såfremt projektet Atuarfitsialak/Den Gode Skole, som vi har så store forventninger til, skal lykkes er det meget vigtigt at sikre tilstrækkelig antal lærere, gode undervisningsmaterialer og tidssvarende skoler, men desværre er det nuværende koalition i gang med at gå bort fra det tidligere Landstingets prioriteringer på området og udviklingen på skoleområdet er blevet stillet i tvivlsom fremtid.

Dette skridt, taget af koalitionen, anser vi fra Atassut som værende uforsvarligt og uacceptabelt, for som eksempel har det nye koalition allerede i begyndelsen sat en bremse for renoveringen af skolerne på bygder og yderdistrikter, dette har de gjort med en begrundelse om at der er iværksat bygdestrategi og undersøgelse af befolkningens bosætningsmønster og landsstyrets melding er at de vil vente på disse før de giver grønt lys for eventuelt at fortsætte det af det tidligere Landstinget vedtagne prioriteringer på området, men ud over at være en hæmmende bremseklods har landsstyret også af flertallet i Landstinget, fået mandat til selv at kunne bestemme hvor og hvornår de næste projekter på området skal føres ud i livet.

Det er ikke godt at et flertal i Landstinget har kastet ansvaret fra sig og blot givet landsstyret mulighed for egenrådigt at træffe beslutninger på så et vigtigt område, vi er af borgerne blevet pålagt at vi på parlamentarisk plan skal arbejde og det forhold at et flertal har kastet ansvaret fra sig og givet landsstyret så stor magt, er en meget synlig ansvarsforflygtigelse fra flertallets side.

Vi skal fra Atassut kraftigt opfordre til at man går bort fra sådan en styreform igen, og at det skal sikres at det er Landstinget der beordrer landsstyret til at realisere de af Landstinget vedtagne beslutninger på området.

Sunde borgere og et godt social system skal være kendetegnet af det selvstyrende Grønland
Det er yderst vigtigt at det offentliges sundheds- og sociale ydelser overfor borgerne er optimale, og til vores tilfredshed i Atassut, er der fællespunkter og generelt set en stor politisk enighed på disse vitale områder og viljen til at samarbejde for at dække behovene på området er ligeledes stor, og det er meget vigtigt at der er politisk enighed på disse områder.

Lige så vigtigt er det at de enkelte borgere tager ansvar om eget liv og helbred og det er det offentliges opgave at være med til at fremme borgernes lyst og vilje til et sundt og socialt sikkert livsførelse. Såfremt vi optimalt skal bruge kræfter og ressourcer på vores svageste, er det en forudsætning at vi alle som helbredsmæssigt har gode vilkår også varetager egen sundhed og sociale vilkår, og arbejdet for at fremme dette er en meget vigtig opgave som ifølge vores mening bør opprioriteres.

Det videre arbejde
Der er ellers mange flere punkter vi gerne vil fremhæve i forbindelse med vores nytårslykønskning og udtalelse og meningstilkendegivelserne på det politiske område vil aldrig høre op men vi må begrænse os, og vi skal i denne forbindelse understrege at selvom vi ikke har kommenteret alle områder, er det ikke ensbetydende med at vi er ligeglade med de øvrige områder, men nærværende er en meningstilkendegivelse, der tager udgangspunkt i de aktuelle områder.

Selvom vi nu er i opposition i Landstinget, vurderer vi i Atassut at der er mange gode grunde til optimistisk syn på vores fremtid som et samfund og at der er lys forude, vi skal blot sørge for at øge vore krav til os selv hver især og i fællesskab og selvom der er mange punkter hvor vi har svært ved at opnå enighed, har vi adskillige gange påvist at vi er i stand til at stå sammen og føre fælles mål på det politiske plan, derfor skal vi endnu engang understrege fra Atassut at vi til enhver tid er parat til at indgå drøftelser og dialog for at sikre de bedste vilkår for hele den grønlandske befolkning.

Vi ønsker alle og enhver borgere i vort dejlige land, Grønland godt helbred og lykke i det nye år, vi nu har taget hul på, og vi skal endnu engang takke for det gode samarbejde vi har haft i 2009.

© an