Klage over påbud om overholdelse af råstofloven

Råstofdirektoratet havde ikke den fornødne hjemmel til at meddele et påbud til A, selvom direktoratet vurderede, at A overtrådte råstofloven.

Fredag d. 29. januar 2010
Ombudsmanden
Emnekreds: Råstoffer.

Råstofdirektoratet havde ikke den fornødne hjemmel til at meddele et påbud til A, selvom direktoratet vurderede, at A overtrådte råstofloven.

A rettede i august 2007 henvendelse til Ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven. Baggrunden for det meddelte påbud var, at A, som er fastboende i Grønland, havde indsamlet rubiner og rubinholdigt materiale uden at have en tilladelse hertil. Råstofdirektoratet fandt, at denne indsamling af rubiner lå uden for rammerne af råstoflovens § 32, som vedrører den fastboende befolknings indsamling af råstoffer, og at A derfor i henhold til lovens § 2 skulle have indhentet en tilladelse.

Ombudsmandens undersøgelse i sagen har hovedsageligt været afgrænset til spørgsmålet om, Råstofdirektoratet, hvis indsamlingen var i strid med loven, havde hjemmel til at meddele A et påbud som følge af overtrædelsen. Derimod har Ombudsmanden ikke behandlet spørgsmålet om A, ved sin indsamling af rubiner overtrådte råstofloven.

Ombudsmanden konkluderede på baggrund af en undersøgelse af retsgrundlaget for meddelelse af påbud efter råstofloven, at Råstofdirektoratet ikke havde den fornødne hjemmel til at meddele et påbud til A, selvom direktoratet vurderede, at A overtrådte råstofloven.

Herudover bemærkede Ombudsmanden, at rækkevidden af det meddelte påbud kan give anledning til tvivl, og Ombudsmanden fandt derfor påbuddets formulering meget uheldig.

Endelig henledte Ombudsmanden opmærksomheden på et spørgsmål vedrørende partshøring og på en problemstilling omkring selvinkriminering, som et i påbuddet fremsat krav til A om afgivelse af oplysninger rejser.

Læs hele udtalelsen, som optages i årsberetningen for 2009 her:

Klage over påbud om overholdelse af råstofloven