Landsstyrets pålæg til cheferne for selvstyrets nettostyrede virksomheder om deres adgang til at udtale sig

Resultatet af undersøgelsen blev, at Ombudsmanden fandt, at pålægget til de tre chefer alene angik deres adgang til at udtale sig på virksomhedens vegne, men ikke havde til hensigt at begrænse deres adgang til at udtale sig som privatpersoner. Ombudsmanden fandt, at et sådant pålæg om at udtale sig på virksomhedens vegne var lovligt, idet der tillige ikke var grund til at tro, at pålægget hvilede på usaglige hensyn.

Tirsdag d. 16. marts 2010
Ombudsmanden
Emnekreds: Ytringsfrihed.

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik sendte den 8. oktober 2009 en meddelelse til cheferne for de nettostyrede virksomheder, Asiaq, Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit, gående ud på, at henvendelser fra politiske partier, Inatsisartutudvalg og andre politisk betonede henvendelser til virksomhederne skulle besvares af Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik.

Meddelelsen afstedkom en del debat i pressen, og Ombudsmanden besluttede at undersøge sagen nærmere.

Resultatet af undersøgelsen blev, at Ombudsmanden fandt, at pålægget til de tre chefer alene angik deres adgang til at udtale sig på virksomhedens vegne, men ikke havde til hensigt at begrænse deres adgang til at udtale sig som privatpersoner.

Ombudsmanden fandt, at et sådant pålæg om at udtale sig på virksomhedens vegne var lovligt, idet der tillige ikke var grund til at tro, at pålægget hvilede på usaglige hensyn.

Ombudsmanden udtalte samtidig, at pålægget var tilstrækkeligt præcist.

Ombudsmanden bemærkede i øvrigt, at sondringen mellem udtalelser, der fremsættes af en offentligt ansat på egne vegne og udtalelser på myndighedens vegne i praksis vil være vanskelig at opretholde, for så vidt angår udtalelser, der fremsættes af lederen af en myndighed eller en institution. Sådanne udtalelser vil – uanset om de måtte være ment som private tilkendegivelser – ofte blive opfattet som hidrørende fra institutionen som sådan.

Der må derfor, i hvert fald for så vidt angår offentlige institutioner, som har en relativt selvstændig stilling i forhold til den centrale politiske og administrative ledelse, opstilles et krav om, at eventuelle begrænsninger i styrelseschefens/virksomhedschefens adgang til at ytre sig offentligt på forvaltningens vegne, skal meddeles udtrykkeligt.

Læs hele udtalelsen her: Landsstyrets pålæg til cheferne for selvstyrets nettostyrede virksomheder om deres adgang til at udtale sig

Fakta
Offentligt ansatte har principielt samme grundlovssikrede ytringsfrihed som andre, og har derfor med respekt af navnlig reglerne om tavshedspligt en vidtgående adgang til at ytre sig som privatpersoner, herunder også i politisk sammenhæng, om den myndighed, de arbejder i.

Når det gælder retten til at udtale sig på myndighedens vegne, er udgangspunktet imidlertid, at det er myndighedens ledelse, der bestemmer, hvem der må udtale sig.