Periode: April 2010


Forslag til beslutning af Landstinget om at landsstyret pålægges at arbejde for sammenlægning af offentligt ejede selskaber der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland.

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Fredag d. 30. april 2010

Vi i Atassut vil igennem nærværende forslag gerne have sikret at al offentligt engagement indenfor erhvervsudviklingstiltag skal samles i et organ. Der vil på den måde blive skabt en større gennemskuelighed og det vil ifølge vores mening sikre at langt flere midler ved sådan en sammenlægning vil gå direkte til erhvervsudviklingstiltag idet sådan en sammenlægning vil betyde færre administrationsudgifter og udgifter til bestyrelser m.m.

Forslag om sammenlægning af offentligt ejede selskaber, der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 30. april 2010

Landsstyret har en klar målsætning om at skabe en enklere erhvervsfremmestruktur end den nuværende med en opdeling i de tre selskaber, Grønlands Turist og Erhvervsråd (GTE), Greenland Development (GD) og Greenland Venture (GV).

Erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 30. april 2010

Imidlertid finder vi det betænkeligt, at Atassut som et selvudråbt liberalt parti ikke giver udtryk for, at den direkte økonomiske støtte til erhvervet gradvist skal nedtrappes.

Landstingsrevisorerne

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 30. april 2010

Forslag til landstingsbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark.

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Landstingets efterårs samling

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 30. april 2010

Hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S har været til politisk debat i længere tid, uden konkret beslutning herom. Jeg synes, at hvis man skal hel eller delvis privatisere Royal Greenland er det nødvendigt med foretagelse af grundig vurdering af det samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, også ved undersøgelse af fordele og ulemper ved privatiseringen.

Forslag om en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 30. april 2010

For så vidt angår disse aktieselskaber indebærer bestemmelser i aktieselskabsloven, at der er fastlagt en opgavefordeling mellem aktionær og bestyrelse. Bestyrelsen skal udstikke rammer for selskabets direktion med hensyn til at drive virksomheden bedst muligt, udarbejdelse af selskabsstrategier, direktions ansættelse mv.

Royal Greenland A/S

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 30. april 2010

Som landsstyret anfører vil en debat om et så vitalt område som ejerstruktur i et aktieselskab i Landstinget, ville kunne skabe unødig nervøsitet hos både selskabets ansatte, kunder og ikke mindst finansielle partnere. Imidlertid finder vi fra Demokraterne i lighed med forslagsstilleren det relevant, at en redegørelse om ejerstrukturen i et selskab som Royal Greenland A/S fremlægges. Derfor er vi tilfredse med, at landsstyret vil tage initiativ til at sende en fortrolig redegørelse til Finansudvalget, som så netop kan drøfte dette selskab for lukkede døre.

Mere sundhed for pengene

Departementet for Sundhed
Torsdag d. 29. april 2010

I dag er sundhedsvæsenets budgetter ikke realistiske inden for flere områder, idet der ikke er sammenhæng mellem bevillingerne og det planlagte aktivitetsniveau. Samtidig kan man forvente, at sundhedsvæsenets økonomi i stigende grad vil komme under pres, ikke mindst på grund af den øgede forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme.
Tilknyttede tekster:

Samlet strategi for børneområdet

Maliina Abelsen
Torsdag d. 29. april 2010

Landsstyret er nu klar med samlet strategi for børne- og ungeområdet. I Finanslov 2010 afsatte landsstyret 25 mio. kr. til området og Departementet for Sociale Anliggender har efterfølgende udarbejdet en strategi. Strategien skal sikre at de afsatte midler rent faktisk også skal resultere i en forbedring af børns og unges vilkår i Grønland.

Stort råolieudslip i havet ved USA - kunne det ske ved Grønland?

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 28. april 2010

Forhåbentligt sker en sådan stor havmiljøkatastrofe aldrig i den sårbare arktiske natur ved Grønland, men skulle Grønlands Selvstyre, samt de respektive kommuner, nu alligevel med rettidigt omhu tage passende forholdsregler på området, kunne det måske gøres uden de helt store omkostninger.

Tale til døgninstitutionsforstandernes møde 2010

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 27. april 2010

Landsstyret har i forbindelse med finanslovsprocessen for 2011 søgt om midler til etablering af et spædbarnshjem, et observationshjem til mor/barn, et behandlingshjem for børn og unge samt et udslusningshjem for unge mellem 18-23 år.

En kvindelig iværksætter skal også have fuld opbakning fra familien

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 27. april 2010

En iværksætter skal ikke bare have en god og rentabel idé. En iværksætter skal også have fuld opbakning fra familien for at kunne gennemføre sin idé. Det kræver mange timers hårdt arbejde at etablere en ny virksomhed – timer væk fra familien. Derudover må man forvente at indtjeningen er lav de første år. IA mener at disse to forhold bidrager stærkt til at kvinder opgiver drømmen om egen virksomhed. Det er fortsat kvinderne der løfter flest opgaver i hjemmene og kvinder i den fødedygtige alder vil ikke have råd til at gå på barsel.

Bygder eller ej

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 23. april 2010

Grønland er langt fra det eneste sted med en by-bygd problematik. Over hele verden ser man en tendens til at folk flytter fra landområder til byerne. I Grønland har denne tendens kunne ses i statistikkerne i flere år. Andre steder i verden er det ikke så nødvendigt at diskutere denne flytning fra land til by, men i Grønland er det umuligt at lade være. Pga. vores geografi kan man ikke forvente at folk pendler til den nærmeste by hver dag for at gå i skole, arbejde og handle.

Byggelov - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 23. april 2010

Demokraterne noterer sig endvidere, at forslaget giver landsstyret beføjelse til at fastsætte regler om, at der i såvel bestående som nyt byggeri skal installeres målere til individuel måling af el-, vand- og varmeforbruget. Igen kan vi kun opfordre Medlemmet af landsstyret for Boliger til hurtigst muligt at føre dette ud i livet, da det må være i alles interesse at kunne følge med i sit eget el-, vand- og varmeforbrug. Derudover er det i Demokraternes øjne logisk, at man kun skal betale for sit eget forbrug. Installation af målere vil fremme dette.

Børnefamilierne tilgodeses i to nye love

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 23. april 2010

De nye love forbedrer de nybagte forældres vilkår. Der er fire væsentlige punkter i loven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Tillægsbevillingslov 2009 - Demokraternes ordføreindlæg ved 1. behandling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. april 2010

Fra Demokraterne finder vi det uholdbart, at en stor del af det omtalte beløb angår tilskud til aktieselskaber. Således bevilgede Finansudvalget 8 mio. kr. til Great Greenland A/S. Great Grenlands meget anstrengte økonomiske situation skyldes, at salget af sælskind er meget stærkt begrænset, hvorfor der sker en lageropbygning i virksomheden. Dette er uholdbart. Derfor vil vi fra Demokraterne opfordre landsstyret til at finde en løsning på problemet. Demokraterne er af den opfattelse, at såfremt det viser sig, at der i fremtiden ikke vil være et marked for sælskind, at selskabet bør afvikles.

Sådan isoleres en minoritetsgruppe

Jan Cortzen, AG’s kommentator om personlige iagttagelser i dagligdagen
Torsdag d. 22. april 2010

Jeg følte mig sat uden for, skubbet til side. isoleret. Det her var kun for det privilegerede publikum - de grønlandsk-sprogede. De dansk-sprogede grønlændere – og dem er der altså nogle tusinde af, inklusive de godt 6.000 danskere, der rent faktisk bor og arbejder i grønland - kunne blot slukke for udsendelsen, hvad jeg gjorde omgående.

Etablering af store havne i Grønland

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 22. april 2010

Et enkelt høringssvar angiver også muligheden for international oversøisk besejling af store havne i Grønland med containerskibe, der har en kapacitet på helt op til 3000 TEU. Besejling med så store internationale panamax containerskibe vil minimere prisomkostningerne til bunkersolie pr. transporteret TEU samt potentielt kommende CO2 afgifter på netop bunkersolie

Ansvaret for milliardunderskud ligger hos Siumut og Atassut

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. april 2010

Præcist hvor uansvarligt forslaget var, har vi svaret på nu. Det daværende landsstyre forudså et underskud på 310 millioner kroner og i dag sidder vi så med et historisk stort underskud på en milliard kroner.

Grønlands klimamål accepteret af Danmark

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. april 2010

Udledningen fra det civile samfund dækker over private og offentlige aktiviteter i Grønland og forpligtelser om nedbringelse af udledningen dækker derfor kun disse. I reduktionsmålene for 2013-2020 er kommende energi-intensive industrier og mulige mineral- og olieaktiviteter ikke inkluderet.

Debatten om uran nul-tolerance politikken skal fortsætte

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 16. april 2010

Som tidligere udmeldt vil landsstyret i 2010 lytte til de mange synspunkter fra såvel borgere, interessegrupper og uvildige eksperter. Landsstyret vil efter sommerferien komme med mere konkrete udmeldinger om det videre proces inden Landstinget til efterårssamlingen skal anden behandle forslaget om indførelse af en maksimumsgrænse for uran i forbindelse med minedrift.

Udenrigspolitisk Redegørelse

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 15. april 2010

Der er tre områder ved Grønland: Syd for Grønland, Nordøstlige Grønland og Nord for Grønland, hvor man har muligheden for, at udvide kontinentalsokkelen udover de 200 sømil. Det nye årti vil være præget at denne proces i FN, som har stor betydning for Grønland i fremtiden set i lyset af, at der kan være stort potentiale indenfor råstofområdet i de områder, som man kan gøre krav på.
Tilknyttede tekster:

Godt rustet ud af krisen

Martha Labansen, Bestyrelsesformand
Torsdag d. 15. april 2010

Et af de første synlige beviser på strategien om udvikling, er stiftelsen af Arctic Base Supply A/S, i et 50/50 samarbejde med Danbor Service A/S, pr. 1. januar 2010. Artic Base Supply skal imødekomme den olieindustri, der er under opbygning i Grønland, og vil tilbyde alle former for supply-ydelser til olieindustrien.

Historisk lovforslag om Kirken i Grønland

Landsstyret
Onsdag d. 14. april 2010

Det centrale i lovforslaget er, at Kirken i Grønland reelt vil blive en selvstyrende enhed, hvis forslaget bliver godkendt. Med forslagets godkendelse kommer Kirken i Grønland til at være under én enhed frem for nugældende ordning på fem uafhængige instanser der er provstierne, Bispekontoret og ordningen med den grønlandske præst i Danmark.

Kommunalt beredskab ved skibsulykker

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 14. april 2010

Vil det være både teknisk og økonomisk relevant såfremt de kommende nye bygdeskibe til Selvstyrets eget rederi, Royal Arctic Bygdeservice A/S, designes således, at disse skibe også kunne bidrage aktivt til det grønlandske katastrofeberedskab under en skibsulykke hvor svær bunkersolie strømmer ud i den sårbare arktiske natur?

Hvad betyder de sorte skyer over sydgrønlandsk økonomi?

Lisbeth Søvndahl Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem
Onsdag d. 14. april 2010

Sammenlægningen af de 3 kommunerne er sket for længe siden. Vi ved at sammenlægningen har betydet, at man blot har lagt de 3 kommuners økonomier i én kasse og beholdt samtlige medarbejdere herunder topcheferne der skal rådgive om den mest effektive kommune. Formålet med sammenlægningen er ellers at der skal være god og effektiv servicering af borgerne og at man sparer penge ved at effektivisere administrationen. Hvor langt er man kommet med det?

Internetbaseret fjernundervisning

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 14. april 2010

Men hvis forslaget vil kunne gennemføres, vil det i sidste ende kunne føre til besparelser for Ilimmarfik, da man forud for hvert semester kæmper en hård kamp for, at finde undervisere samt at planlægge udbud af forskellige fag på et højt internationalt niveau. Man ville således kunne spare på dyre nødløsninger med udlånte undervisere fra danske universiteter, som skal have bolig til rådighed og rejsen betalt af Selvstyret.

Åbent brev til Per Berthelsen: Hvad er dine politiske budskaber?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 13. april 2010

Vi har således store udfordringer på social- og uddannelsesområdet. Alt for mange har enten en kort eller ingen uddannelse. Dette medfører en lav indkomst og dermed en begrænset skattebetaling og dårligere livsvilkår. En anden udfordring er bosætningsmønsteret, som fastholder lave indkomster, lave uddannelser og dermed et lavt aktivitetsniveau. En tredje udfordring er, at arbejdskraften fra primært fangst- og fiskerierhvervet skal konverteres til erhverv med større indkomstmuligheder. En fjerde udfordring er gældsopbygningen udenfor landskassen. En femte udfordring er at sikre grundlag for finanspolitisk holdbarhed ved blandt andet at reformere førtidspensionsområdet og tage højde for den demografiske udvikling. Og sådan kunne jeg blive ved.

De homoseksuelles rettigheder i Grønland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 13. april 2010

Ægteskab og kirkelige vielser hænger for mange sammen. I dag kan homoseksuelle par registreres på Rådhuset, men Demokraterne mener, at de homoseksuelle par også skal kunne opnå at få en kirkelig vielse, da kirken skal servicere alle i vores samfund og ikke diskriminere bestemte grupper.

Tale til psykiatridagen

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 12. april 2010

Det skønnes, at der i Grønland er ca. 900 svært psykisk syge patienter, som er i kontakt med det psykiatriske system, og et ukendt antal patienter med mindre invaliderende psykisk sygdom som angst og lettere depression, der følges af distriktslæger udenfor det psykiatriske system.

International besejling af Arktiske farvande

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 11. april 2010

Kan og vil de arktiske kyststater og den internationale skibsfart bruge de fornødne resurser til implementere Polarkoden og øvrige arktiske koder og guidlines såvel i land som til søs - inden den maritime andel af offshore aktiviteterne, minedrift aktiviteterne og krydstogtsejlads for alvor forøges i Arktis?

Konkurrence - altid sundt?

Julia Pars, Bestyrelsesformand for Air Greenland
Michael Binzer, Direktør for Air Greenland
Fredag d. 9. april 2010

Bagsiden af den øgede konkurrence i den absolutte højsæson er, at det presser Air Greenland økonomisk, hvilket tvinger flyselskabet til at kigge på de ruter, der giver underskud, og lave besparelser. Det har Sydgrønland eksempelvis allerede mærket med ophør af den direkte atlantforbindelse om vinteren.

Forslag til landstingslov om sprogpolitik

Landsstyret
Fredag d. 9. april 2010

Med lovforslaget stilles der krav til, at private virksomheder med mindst 10 ansatte svarende til 10 fuldtidsstillinger, samt offentlige virksomheder og myndigheder skal udarbejde en sprogpolitik. Lovforslaget udstikker rammerne for en sprogpolitik, men det er landsstyrets klare hensigt ikke at forpligte virksomheder og offentlige myndigheder i forhold til sprogpolitikkens indhold og omfang.
Tilknyttede tekster:

Olieudvinding i Arktis - hvem og hvad skal man mon tro på ?

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 1. april 2010

Disse guidelines blev fremlagt og vedtaget af Arktisk Råd i 2009 for dermed være med til, at beskytte det arktiske miljø bedst muligt. Disse guidelines bliver også kaldt Chris Cuddy rapporten, og den kan læses på dette link www.arctic-council.org der peger direkte til ”Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines” . Jeg finder det imidlertid tankevækkende, at omtalte ”Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines” fra 2009 åbenbart IKKE er den oprindelige rapport/guidelines

Fremadrettede udsagn - Nuna Minerals årsrapport 2009

Nuna Minerals AS
Torsdag d. 1. april 2010

Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals’ efterforsknings- og evalueringsprojekter, dets strategi og fremtidige planer og forventninger til fremtidig omsætning og indtjening i forbindelse hermed afspejler de nuværende forventninger hos NunaMinerals med hen syn til fremtidige begivenheder og er undergivet visse risici, usikkerheder og antagelser.
Tilknyttede tekster: