Åbent brev til Per Berthelsen: Hvad er dine politiske budskaber?

Vi har således store udfordringer på social- og uddannelsesområdet. Alt for mange har enten en kort eller ingen uddannelse. Dette medfører en lav indkomst og dermed en begrænset skattebetaling og dårligere livsvilkår. En anden udfordring er bosætningsmønsteret, som fastholder lave indkomster, lave uddannelser og dermed et lavt aktivitetsniveau. En tredje udfordring er, at arbejdskraften fra primært fangst- og fiskerierhvervet skal konverteres til erhverv med større indkomstmuligheder. En fjerde udfordring er gældsopbygningen udenfor landskassen. En femte udfordring er at sikre grundlag for finanspolitisk holdbarhed ved blandt andet at reformere førtidspensionsområdet og tage højde for den demografiske udvikling. Og sådan kunne jeg blive ved.

Tirsdag d. 13. april 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Mit ærinde er todelt. For det første vil jeg spørge Siumuts medlem af Landstinget Per Berthelsen om hans politiske visioner. For det andet vil jeg fremkomme med mine egne politiske visioner.

Min påstand er, at vi, de enkelte medlemmer af Landstinget, bør have politiske visioner. Jeg siger ikke, at vores visioner skal være ens – dette ligger i demokratiets natur. Med nærværende indlæg forsøger jeg ikke at anfægte forskellige politiske partiers ret til at udtrykke politiske holdninger og visioner. Jeg mener dog, at jeg har ret til at stille spørgsmålstegn ved, om alle medlemmer af Inatsisatut, udfylder deres rolle ansvarsbevidst.

Diffuse og mangelfulde politiske budskaber
Siumuts medlem af Landstinget Per Berthelsen har lejlighedsvist givet udtryk for utilfredshed med forskellige sager og personer på den politiske front. Dette er i sig selv uanfægteligt. Senest har repræsentanten for Siumut kritiseret undertegnede og koalitionens øvrige medlemmer af Finansudvalget for at misbruge samfundets midler, da vi under en orienteringsrejse til Danmark efter det officielle programs afslutning, har afholdt et møde med Avalak og dens medlemmer. Per Berthelsen mener, at vi burde have inviteret oppositionen med til mødet.

For det første vil jeg gøre det klart for Siumuts Per Berthelsen, at vi selvfølgelig forinden mødet med Avalak har afklaret, at der ikke er bestemmelser der siger, at det at møde studerende mv. er ulovligt. Faktisk er der fortilfælde, hvor medlemmer af Landstinget under officielle rejser, har mødt andre parter udenfor det officielle program. Et spørgsmål i relation hertil er selvfølgelig, hvorfor Siumuts Per Berthelsen ønskede at blive inviteret til et møde, som han fordømmer som misbrug af samfundets midler? Jeg vil tværtimod mene, at det at vi forsøger at møde så mange som muligt, er udtryk for det at vende hver en krone og udnytte muligheden for at indgå i en dialog.

For det andet vil jeg gøre det klart for Siumuts Per Berthelsen, at jeg i mit egenskab af medlem af Landstinget ikke på nogen måde føler mig forpligtet til at invitere oppositionens medlemmer til møder med borgere mv. Jeg anser det sådan set ikke som min opgave at fremme politiske modstandere.

I den forbindelse er det jo nok værd at notere sig, at Siumut heller ikke inviterer os andre, når de indkalder til diverse sprogdebatter rundt omkring på kysten. Det er Siumuts ret, og er da heller ikke blevet blevet kritiseret af Demokraterne.

Jeg startede med at sige, at jeg ikke anfægter Siumuts Per Berthelsen ret til at udtrykke sine holdninger om sager og personer på den politiske front. Dette vil jeg ikke rokke ved. Jeg vil dog gerne tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om Siumuts Per Berthelsen i det hele taget har politiske visioner og holdninger til hvordan vi skal takle vores politiske udfordringer? Siumuts Per Berthelsen har siden valget den 2. juni 2009 gentagne gange kritiseret Demokraternes forsøg på at føre reel politik gennem vort koalitionssamarbejde med IA og KP. Jeg har indtil nu ikke set Siumuts Per Berthelsen give klare udtryk for hvilke politiske udfordringer han anser som vigtige og hvorledes vi skal takle disse.

Politiske udfordringer
Jeg vil i overskriftsform ridse op af nogle af samfundets politiske udfordringer. Min politiske vision er, at vi skaber et rigt grønlandsk samfund, hvor der både er konkurrence- og sammenhængskraft. Mine mål er meget ambitiøse. De kræver forandringer – mange forandringer. Det er mål, der kræver politisk handlekraft, klare prioriteringer og en ekstra indsats.

Vi har således store udfordringer på social- og uddannelsesområdet. Alt for mange har enten en kort eller ingen uddannelse. Dette medfører en lav indkomst og dermed en begrænset skattebetaling og dårligere livsvilkår. En anden udfordring er bosætningsmønsteret, som fastholder lave indkomster, lave uddannelser og dermed et lavt aktivitetsniveau. En tredje udfordring er, at arbejdskraften fra primært fangst- og fiskerierhvervet skal konverteres til erhverv med større indkomstmuligheder. En fjerde udfordring er gældsopbygningen udenfor landskassen. En femte udfordring er at sikre grundlag for finanspolitisk holdbarhed ved blandt andet at reformere førtidspensionsområdet og tage højde for den demografiske udvikling. Og sådan kunne jeg blive ved.

Mit spørgsmål er, hvilke politiske visioner Siumuts Per Berthelsen har, og hvorledes han agter at møde de dertil hørende udfordringer. Èt er sikkert. En laizzes-faire-præget laden stå til attitude er ikke løsningen. Det er heller ikke nok at pege fingre ad hinanden fra tid til anden og komme med formaninger. Jeg efterlyser hermed konkrete politiske tilkendegivelser med substans i.

Kilde: www.demokraatit.gl