Indsigt: Tale til døgninstitutionsforstandernes møde 2010

Tale til døgninstitutionsforstandernes møde 2010

Landsstyret har i forbindelse med finanslovsprocessen for 2011 søgt om midler til etablering af et spædbarnshjem, et observationshjem til mor/barn, et behandlingshjem for børn og unge samt et udslusningshjem for unge mellem 18-23 år.

Tirsdag d. 27. april 2010
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår.

Åbnigstale af Maliina Abelsen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender ved forstandermøde for døgn- og handicapinstitutioner fra hele Grønland i dag d. 27. april kl. 8.30.

Børnehjemmet i Uummannaq 1995 © an

Kære alle!

Det er rart at se så mange ansigter. Jeg havde ellers frygtet, at I ville blive nødt til at aflyse jeres møde pga. askeskyen. Det er derfor en ekstra stor glæde at være her i dag. Jeg har set meget frem til at møde jer: Nogle af jer kender jeg – og andre er det første gang, jeg møder.

Også i 2010 vil det sociale område være præget af, at børne- og ungeområdet har høj prioritet. Den vigtigste opgave bliver at udarbejde en samlet strategi for området. Formålet med en samlet strategi er at sikre en højere grad af planlægning og koordination inden for området. Netop fordi vi skal løfte store opgaver og har begrænsede ressourcer, såvel økonomisk som personalemæssigt, er en sådan strategi forudsætningen for overhovedet at skabe forbedringer.

Det er også derfor, jeg har prioriteret og fortsat prioriterer et tættere samarbejde med kommunerne samt faglige og frivillige organisationer meget højt. Det var bl.a. baggrunden for, at jeg i samarbejde med borgmestrene afholdte konferencen ”At løfte i flok” i februar, hvor en række repræsentanter fra det offentlige, frivillige foreninger og organisationer samt erhvervslivet deltog.

Et andet tiltag, jeg prioriterer højt, er etableringen af et børnecenter til at behandle børn, der har været udsat for seksuelt misbrug. I centret skal de instanser, der i dag anvendes i forbindelse med behandlingen, samles, således at børn, der har været udsat for den traumatiske oplevelse, seksuelt misbrug er, fremover kun oplever at blive henvist til og behandlet et sted. Centret forventes at kunne tages i brug i 2011.

Derudover arbejder jeg for, at der bliver oprettet et rådgivende organ på børne- og ungeområdet. Dette organ skal tale børnenes sag og rådgive landsstyret. Organet skal dermed på sigt skabe bedre vilkår for udsatte børn og unge. Der er udarbejdet en redegørelse til Landstinget med forslag til en model, der indeholder et børneråd, en børnetalsmand samt MIPI.

Endvidere skal der forberedes en revision af hele børne- og ungelovgivningen. Denne revision skal finde sted, før døgninstitutionerne udlægges. En revision af børne- og ungelovgivningen kan tidligst blive fremlagt i 2011.

Landsstyret har i forbindelse med finanslovsprocessen for 2011 søgt om midler til etablering af et spædbarnshjem, et observationshjem til mor/barn, et behandlingshjem for børn og unge samt et udslusningshjem for unge mellem 18-23 år.

Spædbarnshjemmets funktion bliver at varetage barnets behov i de tilfælde, hvor forældrene ikke selv er i stand til det. Derudover skal spædbørn observeres og udredes inden anbringelse. I hjemmet vil der være plads til 6 spædbørn. Observationshjemmet til mor/barn vil ligeledes have 6 pladser. Dette hjem har til opgave at give nybagte mødre de nødvendige redskaber til at varetage forældrerollen. Håbet er, at vi gennem en forebyggende indsats kan mindske antallet af anbringelser som følge af manglende forældreevner.

Mange børn og unge i vores samfund har været udsat for traumatiske oplevelser i barndommen. Disse oplevelser resulterer i en udadreagerende og truende adfærd. Der er derfor brug for et behandlingshjem, som er særligt tilpasset denne gruppes behov. Behandlingshjemmet vil få plads til 15 børn og unge.

Sidst, men ikke mindst har vi brug for udslusningshjem. Efter at have tilbragt flere år, ja, nogle gange et helt liv på institution, er mange unge ikke i stand til pludseligt at skulle tage vare på sig selv fra den ene dag til den anden. I dag optager denne gruppe pladser på døgninstitutionerne, hvilket hverken er optimalt for de unge eller samfundet. På udslusningshjem kan de få et skræddersyet forløb, der sikrer den gradvise overgang, de har brug for, og ruster dem bedre til deres voksentilværelse. Der planlægges 4 udslusningshjem hver med plads til 5 beboere.

Som I alle ved, har man igennem et stykke tid afventet en beslutning om, hvornår døgninstitutionerne skal udlægges.

Det er min opfattelse, at handicapforsorgen skal forankres i kommunerne, før døgninstitutioner udlægges, så kommunerne har ressourcer til at løfte den store opgave, det er at overtage døgninstitutionerne. Jeg mener i den forbindelse, at det er vigtigt, at både handicapdøgninstitutionerne og døgninstitutionerne for børn og unge udlægges samtidigt, fordi det vil være både uhensigtsmæssigt og dyrt ikke at udlægge alle døgninstitutioner samtidigt. Derudover er det vigtigt, at der ikke sker en opsplittelse af døgninstitutionsafdelingen mellem kommunerne og Selvstyret.

KANUKOKA og kommunerne har ønsket, at der etableres en fælles kommunal driftsenhed, således at døgninstitutionerne fortsat kan være landsdækkende og specialiserede.

Der er endnu ikke udviklet en model for et kommunalt samarbejde omkring driften af døgninstitutionerne, og dette arbejde kræver tid. Uanset hvilken model, der anvendes, lægger jeg vægt på, at den fornødne lovgivning er ”på plads”, og at såvel personalemæssige, driftsmæssige som andre relevante forhold er afklaret. Kort sagt: Der skal være tryghed for alle involverede parter, når udlægningen gennemføres.

I kommer altså til at vente lidt endnu, før en endelig beslutning foreligger, men I vil blive løbende informeret om udviklingen. Og jeg er meget opmærksom på, at den uafklarede situation ikke må føre til forringelser eller unødvendigt frustration for jer ansatte eller jeres beboere.


Jeg vil derfor også meget gerne høre jeres synspunkter. Hvilke fordele ser I ved udlægningen af døgninstitutioner? Og hvilke udfordringer og problemer ser I?

Døgninstitutionernes Årsberetning 2008, der bl.a. bygger på bidrag fra jer forstandere, afdækker, at en række forhold på døgninstitutionsområdet skal forbedres betydeligt.

Alle døgninstitutioner oplever en meget stor personaleudskiftning. Dette tærer meget på ressourcerne hos jer som forstandere og det personale, som forbliver på institutionerne. Der skal hele tiden oplæres nye ansatte, og der er et højt forbrug af vikarer og timelønnede. Årsagerne til den store udskiftning er bl.a. mangel på pædagogisk uddannet personale.

I det hele taget er der et stort behov for efteruddannelse og opkvalificering af ansatte på døgninstitutionerne generelt. Der kan være tale om flere kurser, flere modulopbyggede uddannelsesforløb mv. Dette arbejde er i gang, men der skal gøres endnu mere.

De faglige kvalifikationer på døgninstitutionerne ses ikke altid tilstrækkelige i forhold til at løfte de pædagogiske og behandlingsmæssige opgaver. Specielt er mange døgninstitutioner for børn og unge etableret som almindelige børnehjem, hvor målgruppen i dag primært er stærkt omsorgssvigtede og behandlingskrævende børn og unge. Der er ligeledes tale om, at døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap har behov for et løft for at kunne imødekomme de forskellige handicapgruppers behov.

De forhold, som Døgninstitutionernes Årsberetning for 2008 afdækker, indikerer, at der er behov for en omlægning af de nuværende døgninstitutioner. For børnenes og de unges vedkommende er der behov for egentlige behandlingsinstitutioner. Endvidere er der behov for etablering af udslusningsmuligheder efter døgninstitutionsophold. For personer med vidtgående handicap er der behov for at udvikle mere målrettede institutionstilbud.

Jeg ønsker, at ovennævnte forhold forbedres, før døgninstitutionerne overdrages til kommunerne. For at sikre det bedste grundlag for den fremtidige udvikling af døgninstitutionerne mener jeg derfor, det bør overvejes at få foretaget en analyse eller evaluering af området. Dette vil være et godt redskab til fortsat udvikling af døgninstitutionsområdet. Derudover vil en sådan analyse eller evaluering kunne bruges i forbindelse med diskussionen om den kommende udlægning.

I det hele taget tror jeg, at der fremover i højere grad er brug for at målrette institutionerne til den enkelte målgruppes behov. Jeg vil derfor meget gerne høre, hvilke tiltag I mener, der er behov for? Hvad skal der til for, at døgninstitutionernes bliver gearet til at imødekomme de forskellige målgruppers behov?

I denne forbindelse mener jeg samtidigt, det er vigtigt, vi skaber et overblik over, hvordan det går døgninstitutionsanbragte børn og unge efter døgninstitutionsopholdet. Er døgninstitutionsophold medvirkende til at skabe et bedre livsforløb for døgnanbragte børn og unge?

En af de ting, der har slået mig efter at have rejst rundt i landet, er, hvor mange kompetente og dedikerede medarbejdere, der er inden for det sociale område. På trods af at I ofte arbejder under svære forhold, fortsætter I ufortrødent dag efter dag. Den store indsats vil jeg gerne takke jer og jeres medarbejdere for.

Afslutningsvis vil jeg gerne endnu en gang sige tak for indbydelsen, og jeg glæder at se jer alle til dette efterårs forstanderkonference.