Samlet strategi for børneområdet

Landsstyret er nu klar med samlet strategi for børne- og ungeområdet. I Finanslov 2010 afsatte landsstyret 25 mio. kr. til området og Departementet for Sociale Anliggender har efterfølgende udarbejdet en strategi. Strategien skal sikre at de afsatte midler rent faktisk også skal resultere i en forbedring af børns og unges vilkår i Grønland.

Torsdag d. 29. april 2010
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår.

Landsstyret er nu klar med samlet strategi for børne- og ungeområdet. I Finanslov 2010 afsatte landsstyret 25 mio. kr. til området og Departementet for Sociale Anliggender har efterfølgende udarbejdet en strategi. Strategien skal sikre at de afsatte midler rent faktisk også skal resultere i en forbedring af børns og unges vilkår i Grønland.

Strategien der er opdelt i delmål bliver i sin helhed offentliggjort på et pressemøde den 4. maj 2010. Opdelingen er skitseret som forneden:

Strategi for særlig indsats på børneområdet for 2010 bygger på disse 5 principper:
  • Alle børn har ret til en tryg barndom
  • Vi skal styrke det sociale medansvar
  • Vi skal løfte i flok
  • Fremtidige indsatser skal baseres på viden
  • Den tidlige indsats skal opprioriteres

Strategi for særlig indsats på børneområdet for 2010 inkluderer bl.a. følgende:

Holdningsændrende arbejde: Et holdningsændrende arbejde, der har til mål, at vi alle tager et større socialt ansvar – ikke mindst for børn, der har det svært. Dette inkluderer bl.a. vidensoplysning, kampagne om mønsterbryde-re/rollemodeller samt en styrkelse af ngo-samfundet.

Indsats målrettet børn og familier: Eksisterende tiltag, som væresteder, familiecentre og -højskoler samt klar til barn kurser styrkes, mens nye tiltag, f.eks. venskabsfamilier og en længerevarende forældreuddannelse til familier med særlige behov etableres.

Tiltag mod seksuelt misbrug: I løbet af 2010 skal en række tiltag igangsættes, der skal afhjælpe skader som følge af seksuelle overgreb og forebygge fremti-dige overgreb. Dette skal ske ved oprettelse af et børnecenter i Nuuk, hvor børn efter islandsk forbillede kan blive behandlet for seksuelle overgreb. Der er samtidig indgået en aftale med Tasiorta om at yde behandling til voksne med sen-følger som følge af seksuelle overgreb i barndommen. Endelig skal der i samarbejde med KIIIN ske en opkvalificering af fagpersoner inden for socialområdet, således at de får de nødvendige forudsætninger for at observere tegn på seksuelle overgreb samt håndtering af mistanke om overgreb.

Vold: Krisecentrene styrkes, bl.a. med i form af efteruddannelse af personalet på krisecentrene samt supervision og tiltag mod vold generelt – herunder fokus på kærestevold.

Styrkelse af børns og unges rettigheder: Såvel børn og unge som det resterende samfund skal i højere grad være bevidste om, hvilke rettigheder børn har. Der skal derfor oprettes et rådgivende børne- og ungeorgan, udarbejdes materiale og kurser i børns rettigheder samt ske en revision af børne- og ungelovgivningen i samarbejde med UNICEF.

Koordinering og vidensopsamling: For at sikre bedre forudsætninger for koordi-nering samt styrke indsamlingen af dokumentation skal der udarbejdes en evalueringsmanual opfulgt af kurser samt opbygges en statistisk database inden for det sociale område.