Periode: Maj 2010


Kvindekvoter er en dårlig idé – især for kvinder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 31. maj 2010

Man bør egentlig kunne affærdige kvoter på kvinder ud fra det helt åbenlyse problem, at en sådan kvoteregulering netop skaber diskrimination (altså selektion på basis af ydre ikke-vedkommende kriterier) i forsøget på at ophæve diskriminationen.

Fokus på medierne

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 28. maj 2010

Landsstyret har med landsstyremedlem Mimi Karlsen i spidsen taget initiativ til at få udarbejdet et forslag til en langsigtet mediepolitik.Landsstyret har nedsat en bred arbejdsgruppe, der skal undersøge mediernes vilkår og udarbejde forslag til en langsigtet mediepolitik.

Ingen ny arktis-aftale

Karen Ellemann, dansk miljøminister
Torsdag d. 27. maj 2010

Det vurderes at 97 procent af alle ressourcer i Ishavet dækkes af denne aftale. Det betyder at der næsten ikke er noget tilbage som andre kan dele hvis der opdages nye ressourcer. Med andre ord: Det er ikke meget tilbage at være uenige om,

GA’s Konference: Supplier’s Networking Conference

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 27. maj 2010

Nalunaq guldminen har nu genoptaget sine aktiviteter og Den sorte Engel er i gang med at opbygge infrastrukturen til genåbning af minen, som forventes at gå i produktion inden for det kommende år. Flere projekter er så fremskredne, at vi forventer, allerede i slutningen af i år eller starten af næste år, at modtage yderligere ansøgninger om udnyttelsestilladelser. Inden for de kommende 7 – 8 år forventer vi, at Grønland har 7-8 miner i drift med ca. 1.500 ansatte direkte i minerne.

Stærke kommuner - for borgernes skyld

Enok Sandgreen, Formand for Kanukoka - kommunernes landsforening
Onsdag d. 26. maj 2010

Udsættelsen af overtagelsen af ansvarsområdet er beklagelig, men nødvendig. De departementer, der skal overdrage områderne, skal være bedre til at være med i forberedelserne, og derfor er vi i landsforeningens bestyrelse tilfredse med Landstingets tilkendegivelse af, at der i god tid før overdragelse af opgaveområder skal forhandles om de økonomiske vilkår for kommunerne.

”Arctic – Changing Realities”

Maliina Abelsen
Onsdag d. 26. maj 2010

Man kan sige, at vi har været ”over the threshold of change” i rigtig lang tid. Og det har befolkningen i de øvrige arktiske områder egentlig også. Det giver anledning til at vende dette til vores fordel på den måde, at vi gør brug af den omstillingsparathed, vi har opbygget og de erfaringer som vi nu har i rygsækken i forhold til hastige forandringer i samfundet.

Simulatortræning i maritime arktiske forhold

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 25. maj 2010

Hvorfor ikke frivilligt benytte sig af de eksisterende muligheder for opkvalificering af det personale, der er beskæftiget - eller forventes beskæftiget - med offshore aktiviteter og/eller sejlads i de arktiske farvande i den kommende tid ?
Tilknyttede tekster:

Hvad er succes for et samfund?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Tirsdag d. 25. maj 2010

Vi er klar over, at det grønlandske erhvervsliv ikke alene kan løfte de meget store projekter, der er tale om. Men det er afgørende vigtigt at få en del af de opgaver, der skal udbydes i de kommende år. Det sker imidlertid ikke, hvis man fra systemets side undlader at stille krav overfor koncessionshavere og andre operatører

Udenrigspolitisk Redegørelse 2009

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 21. maj 2010

Et af forslagene er at etablere en Arktisk Kommando med sammenlægning af Færøernes og Grønlands kommando. Demokraterne er enige med landsstyret i, at placeringen af denne, bliver i Grønland - meget gerne i Nuuk - som ligger midt i den forventelige, kommende stortrafik, fra øst igennem Nordøstpassagen.

Anbringelse på ubestemt tid

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 20. maj 2010

I stedet for ret tidligt (i 1950-1960’erne) at erkende, at der var forbrydelser så grove, at man skulle straffes og isoleres fra det omgivende samfund med en fængselsdom, så greb man i det grønlandske retsvæsen til udvejen med at erklære særligt grove forbrydere for utilregnelige, så de kunne idømmes en anbringelse på ubestemt tid.

Afskaf foranstaltninger på ubestemt tid

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 20. maj 2010

”En dom til forvaring på ubestemt tid hører ikke til vores tid og det er et oplagt emne til drøftelse med den danske justitsminister Lars Barfoed”.

Grønlandshvaler

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 20. maj 2010

Demokraterne er bange for at dette misbrug af de to grønlandshvaler vil give genlyd internationalt og endnu engang føre til flere restriktioner på vores tilladelse til at fange disse store hvaler.

Klimaansvarlighed og økonomisk udvikling, hånd i hånd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. maj 2010

Grønland modtager et betydeligt bloktilskud fra den danske stat, som er CO2-neutralt for os, fordi det ikke genererer en udledning af drivhusgasser i Grønland. Landsstyrets politiske mål er at opnå en selvbærende økonomi. Skal dette mål realiseres, er det nødvendigt at udnytte de nye muligheder for at erstatte det danske bloktilskud med indkomst fra aktiviteter i Grønland. Også selvom det vil medføre en stigning i vores udledning af drivhusgasser.

Vi vil sådan set bare bevare et velfærdssamfund

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 19. maj 2010

AG og Demokraterne er altså åbenlyst uenige om disse ting og det er fair nok. AG betragter det som småting, som vi ikke bør ”ævle og kævle om”, som avisen udtrykker det. Demokraterne betragter det som helt essentielle reformer, som vi er nødt til at gennemføre for at få råd til at opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag.

Redegørelse om kommunerne

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 18. maj 2010

Demokraterne ville foretrække, at alle fire borgmestre fik plads i styregruppen på bekostning af formanden for KANUKOKA. Det skyldes, at vi er af den opfattelse, at tiden er løbet fra KANUKOKA.
Tilknyttede tekster:

Hvilke tiltag der skal til fra politisk side for at motivere fiskere, fangere og andre lavindkomstgrupper til at søge over i fremtidens givtigere væksterhverv?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 17. maj 2010

Det er et faktum, at vi i dag har en erhvervsstruktur, hvor fangst- og fiskeindustrien fungerer som den bærende sektor med afledte effekter på resten af økonomien. At denne sektor er af central betydning for den grønlandske økonomi afspejles bl.a. ved, at den beskæftiger skønsmæssigt godt 20 pct. af arbejdsstyrken og hjemtager over 95 pct. af eksportindtægterne.

Væksterhverv

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 17. maj 2010

Der er i hovedtræk to barrierer når et individ eller en familie ønsker at skifte til et andet erhverv. Den ene er af teknisk økonomisk art. Der er mange ting der skal overvejes i den sammenhæng. Indebærer skiftet at hele familien skal flytte, eller skal dele af familien være væk i perioder som man kan forestille sig ved for eksempel minedrift. Hvordan kommer økonomien til at se ud i overgangsperioden. Og ikke mindst, kan familielivet hænge sammen når en eller begge forældre måske skal være væk i lange perioder.

Arfivik projektet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 17. maj 2010

Tidsfaktoren, afstanden til flænseplads og forholdene omkring flænsestedet er af stor betydning. Især tidsfaktoren i forhold til fangsttidspunktet til hvalen blev flænset, har gjort, at kødet i den konkrete sag desværre var begyndt at gå i forrådnelse, og dermed er der kød, som er gået til spilde.

Råolie i Arktis skal vel sejles væk ?

Bjarne Rasmussen
Lørdag d. 15. maj 2010

Hvor har de det dog egentligt nemt, havmiljøberedskabet under disse varme himmelstrøg, thi de skal ikke bekæmpe en olieforurening i isfyldt og meget ofte også tågefyldt og stormende farvande som de arktiske farvande !
Tilknyttede tekster:

Er kvoter kun for fisk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. maj 2010

Sammenligningen med fiskekvoter er faktisk meget velvalgt. Kvoter kan bruges til at opdyrke en bestand og pleje den og sikre, at der kommer flere. En fiskekvote betyder jo ikke, at de fangede fisk smager dårligere. Kvoter og kvalifikationer er ikke hinandens modpart.

Debat om hvordan de enkelte partier og landsstyret forstår velfærdssystemet og hvilket velfærdssystem Selvstyret skal opretholde?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Sammenlignet med andre lande omfordeler vi en stor del af samfundets begrænsede midler til erhvervslivet. Devisen er, at den massive økonomiske støtte i form af vedvarende overførsler skaber grobund for velfærd. Denne mekanismes hensigtsmæssighed er uklar og vil efter min mening have en boomerangeffekt. En boomerang vender som bekendt tilbage til udgangspunktet.

Forespørgselsdebat om hvordan de enkelte partier og landsstyret forstår velfærdssystemet og hvilket velfærdssystem Selvstyret skal opretholde? - Svarnotat

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

For landsstyret er et velfærdssystem også et samfund, hvor enhver borger trygt kan føle, at samfundet vil kunne træde hjælpende til, hvis dette for alvor kan blive nødvendigt. Derfor skal støtten kun gives når den er nødvendig, da den vil kunne gives mere intensivt, når den kun gives efter behov og ikke efter lyst.

Velfærdssystemet

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Denne stolthed man får ved aktivt at yde et bidrag til samfundets eksistens, er også en grund til, at vi ønsker et opgør med sammenblandingen af erhvervspolitik og velfærdspolitik. Vi mener ikke, at de som arbejder i tilskudsbaserede erhverv er uvidende om dette. Vi foretrækker at be-folkningen går på arbejde vidende om at netop de bidrager til at holde samfundet i gang snarere end at de udfører et arbejde som egentligt er en skjult social ydelse.

Landsstyrets krav til sikkerhed og beredskab ved olieboringer

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 12. maj 2010

De sikkerheds-, sundheds-, miljø- og beredskabskrav der stilles i Grønland inden der eventuelt godkendes en boring, er de samme krav som de der stilles i bl.a. den norske del af Nordsøen. Disse krav er mere vidtgående end dem, som eksempelvis kendes fra Nordamerika.

De kystnære fiskere og fangere vil altid have stor betydning

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 12. maj 2010

Vi må hele tiden være parate til at rette op omkring en mulig skæv udvikling, herunder også ift. fiskeriets udvikling. Det ville være forkert at påstå, at det kystnære fiskeri, er med til at begrænse landets udvikling. Derfor er Michael Rosing’s påstande taget ud af luften, der forsøger at bagatellisere de kystnære fiskeres alvorlige situation.

Dyb kløft i Landstinget

Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Onsdag d. 12. maj 2010

Siumut udstiller Grønland som et land på randen af kollaps efter Siumuts afgang fra magten. Siumut gav i ramme alvor udtryk for at underskuddet i landskassen og den stigende arbejdsløshed i virkeligheden handler om, at Siumut ikke længere er ved magten. Tænk at have et sådant hovmod. Tænk at tale sådan ned til befolkningen. Tænk på den måde at ignorere de vanskeligheder og virkeligheden som Grønland og resten af verden står i. Det er uforståeligt.

Ingen kvoter på grønlandske erhvervskvinder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Først og fremmest tror vi ikke, at fremtidens grønlandske erhvervskvinder behøver hjælp for at komme ind i bestyrelser. Vi har noteret os, at det i høj grad er kvinderne i samfundet, der vælger de længere videregående uddannelser. Heraf vil som en naturlig konsekvens følge, at kvinderne i højere og højere grad vil sætte sig på de højeste stillinger, hvorfra rekrutteringen til professionelle bestyrelser typisk sker.

Selvforsyningen af fødevarer ved en mere målrettet udnyttelse af de levende ressourcer

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Onsdag d. 12. maj 2010

Det er endnu mere harmeligt når man ved, at mennesker, hvis adgang til grønlandske fødevarer er begrænset ikke mangler svinekød, kyllinger, oksekød og andre danske og udenlandske fødevarer i butikkerne. Forbløffelsen stiger når man erfarer, at hundene i hundedistrikterne fodres med hundemadsprodukter fra andre lande, som kan købes i butikkerne, selvom at der er meget stort udsmid af organisk materiale forskellige steder på kysten.

Selvforsyningen af fødevarer

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 12. maj 2010

Der er for eksempel aldrig røster fremme for at Grønland skulle være selvforsynende med blyanter fordi man kan købe blyanter meget billigt på verdensmarkedet. Men når talen falder på fødevarer er der en lang tradition for at forlange at vi bliver selvforsynende, selvom det giver lige så god mening som at blive selvforsynende med blyanter.

Polarkoden & krydstogtskibe i Arktis

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 11. maj 2010

I antarktiske farvande er der i de senere år sket flere ulykker med krydstogtskibe, men i 2009 var nok blevet nok – og i løbet af bare nogle få måneder enedes 28 lande, der er med i en traktat om Antarktis, på et møde i USA/Baltimore om at fastsætte en maximumsgrænse for krydstogtskibe der besejler Antarktis. Det danske rigsfællesskab inkl. repræsentant fra det daværende landstyre i Grønland deltog også på dette møde.

Hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning - forespørgselsdebat

Siumut
Tirsdag d. 11. maj 2010

Driften af turismen i Grønland er for fjern fra den grønlandske levevis, og driften af turismeerhvervet baserer sig for meget på de udenlandske aktører. Turismeerhvervet har derfor meget lidt medvirken fra den grønlandske befolkning og meget begrænset økonomisk afkast til folket.

Hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning - svarnotat

Landsstyret
Tirsdag d. 11. maj 2010

Ligeledes skal det nævnes, at krydstogtindustrien, udover at turisterne køber for mellem 30 og 50 mio. kroner af lokale operatører om året, alene har lagt mellem 9,9 og 14 mio. kroner årligt i havneafgifter siden 2006.

Fremskridt i Sydgrønland er et fælles ansvar

Maliina Abelsen
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 8. maj 2010

Det må siges at være en ansvarsforflygtigelse fra borgmesters side. Pressemeddelelsen giver indtryk af en borgmester, der hverken har medansvar eller kompetence til at gøre en forskel i Sydgrønland. Det skal slås fast, at alle Sydgrønlands udfordringer ikke kom til efter det siddende landsstyre kom til magten. Hvilken interesse skulle landsstyret have i, at udsulte Sydgrønland for alt fremskridt? Nej, det er ikke i nogens interesse.

Siumut skal følge bedre med i råstofsektoren

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 6. maj 2010

Landsstyret mener ikke, at en grundig belysning af konsekvenserne af de enkelte projekter før der træffes en beslutning er et tegn på inkompetence. Det er et tegn på inkompetence at gøre det modsatte. Vi har set for mange ”hovsa-projekter” blive gennemtrumfet, med store uheldige samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser til følge.

Hvordan vi bedst muligt sikrer lokal arbejdskraft inden for mine- og olieindustrien, herunder på hvilken måde vi bedst sikrer at lokale uddannes til off-shore branchen

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Jakob Skade, medlem af Landstinget for Katusseqatigiit Partiiat
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Én af de store udfordringer i denne udvikling er at sikre arbejdskraft med de relevante kvalifikationer til råstofsektoren. I løbet af de kommende år vil der således være behov for et stort antal ansatte i de nævnte miner og inden for oliebranchen. Udsigten til så mange nye arbejdspladser er glædelig, idet denne udvikling vil give nye indtægtsmuligheder for familier og samfundet som sådan.

Off-shore - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Det kommer forhåbentligt ikke som en overraskelse at Demokraterne mener at der er 3 steder hvor uddannelsesindsatsen må og skal intensiveres. De er folkeskolen, folkeskolen, og folkeskolen. Hvis folkeskole uddannelsen ikke er på højt fagligt niveau så kan vi ikke i længden regne med selv at besætte hovedparten af stillingerne i væksterhvervene og vi vil risikere at blive tilskuere til udviklingen i vores eget land.

Politisk Økonomisk Beretning - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Det er også vigtigt at forholde sig til den stigende gældsætning uden for Landskassen. Dette er risikabelt i den forstand, at det i sidste ende er Selvstyret og dermed Landskassen, som er garant for en stor del af den gæld, der opbygges. Derfor vil det i større grad blive nødvendigt at tage hensyn til Grønlands samlede gældsforpligtelser ved vurderingen af om nye anlægsinvesteringer skal igangsættes. Det betyder, at der skal stilles større krav til rentabiliteten og sikkerheden i de enkelte projekter.

Forslag om efterværn til børn og unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 5. maj 2010

Myndighedsalderen indtræder, når de unge mennesker fylder 18. år. Et ungt menneske, der har været anbragt på en døgninstitution eller hos en plejefamilie kan opleve myndighedsalderens indtræden som en særlig voldsom og skelsættende begivenhed, eftersom ophold på døgninstitution og hos plejeforældre i princippet ophører.

Efterværn - Demokraternes ordførerindlæg

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Forslag til landstingsbeslutning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om efterværn.

Midler til anlægsprojekter i bygder og yderdistrikter

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

På baggrund af at boligmanglen især i Qaanaaq og Kullorsuaq er så stor, er der godkendt at Qaasuitsup Kommunia tilbydes i alt 12 kommunale byggesæt med mandetimetilskud. Det fordeles med 4 byggesæt til Qaanaaq og 8 byggesæt til Kullorsuaq. Bevillingen hertil udgør 11 mio. kr.

Branding Greenland vil optimere presseomtale i udlandet

Udenrigsdirektoratet
Tirsdag d. 4. maj 2010

Arbejdet med at øge og uddybe kendskabet til Grønland i udlandet er en langsigtet proces, der kræver udvikling af redskaber og kontinuitet. Derfor holder Branding Greenland og samarbejdspartnere seminar i Nuuk i perioden 4. - 6. maj 2010 med deltagelse af internationale PR-bureauer fra USA, Tyskland, England og Sverige.

Jeps – Demokrati og Demokraterne er godt for landet ;-)

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. maj 2010

Hvis kommunerne er enig med Siumuts Jenseeraq Poulsen i, at det er i orden, at der i 2008 blev brugt 1.575.847 kroner på honorarer til bestyrelsesmedlemmer, rejser, bestyrelsesmøder med mere og at der i 2010 er budgetteret med 2.116.000 til de samme formål, så er det deres eget ansvar. Jeg synes bare, at det er spild af penge

Succesfuld olieudbudsrunde i Baffin Bugten

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 3. maj 2010

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2010 har Råstofdirektoratet modtaget 17 ansøgninger om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser efter olie og gas i Baffin Bugten. Ansøgningerne kommer fra 12 internationale olieselskaber.

Besejling af Arktis med tankskibe

Bjarne Rasmussen
Mandag d. 3. maj 2010

Mig bekendt er sådanne enorme havmiljøkatastrofer heldigvis aldrig forekommet ved Grønland – endnu da – men efter lokale grønlandske forhold var det nu alligevel tæt på at ske en meget stor havmiljøkatastrofe i Scoresbysund Fjorden i 1988

Forslag om tilvejebringe en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 3. maj 2010

På nuværende tidspunkt er der ingen ejendomsret til selve byggegrunden, men vi ser allerede at professionelle ejendomsmæglere i de større byer kapitaliserer brugsretten som om der allerede var en ejendomsret til grunden. Vi oplever at professionelle ejendomsmæglere udnytter dette for at skrue ejendomspriserne op og for at score overnormale profitter ved hushandler. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor sagesløse købere og derfor bør der være helt klare regler på dette område også.

Fast ejendom

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 3. maj 2010

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Det førte som bekendt ikke noget godt med sig. Faktisk førte det til en skandale, der blev dygtigt afdækket af den prisvindende journalist Elna Egede.

Forslag til fremme af undervisningsmaterialer for borgere der ikke har grønlandsk som modersmål

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Mandag d. 3. maj 2010

Der er mange som egentlig ønsker at lære sproget grønlandsk men ikke kan fordi de mener, at der ikke er undervisningsmaterialer og undervisere nok. Derfor mener jeg, at landsstyret skal arbejde for, at sikre at den del af befolkningen som ikke taler grønlandsk skal have så gode værktøjer som muligt for at kunne lære sproget.

Grønlandsk

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 3. maj 2010

Lene Knüppel var tilsyneladende forud for sin tid. Dengang stemte Siumut nemlig nej til hendes forslag, men heldigvis er partiet blevet klogere, hvilket nærværende forslag er et godt udtryk for.

Bæredygtighed – ikke blot image, men vejen frem

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 1. maj 2010

De seneste års tildelinger af ekstra kvoter, oven i de anbefalede og fastsatte kvoter, har gjort at man i stadigt højere grad har sat spørgsmålstegn ved vores troværdighed, både her i landet og i udlandet. Tilliden fra vores samhandelspartnere i udlandet er blevet mindre og mindre, og oven i købet fortæller repræsentanter for vores forædlingsindustri, at det blandt andet har haft indflydelse på fiskepriserne. Således kan vi sige, at vi selv har været med til at stille os i den situation. Vi har selv banet vejen for, at blive udsat for kritik.