Redegørelse om kommunerne

Demokraterne ville foretrække, at alle fire borgmestre fik plads i styregruppen på bekostning af formanden for KANUKOKA. Det skyldes, at vi er af den opfattelse, at tiden er løbet fra KANUKOKA.

Tirsdag d. 18. maj 2010
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Forårssamling 2010, Kommunerne.

Redegørelse om kommunerne 2010

Demokraterne har med stor interesse læst nærværende redegørelse om kommunerne samt de tilhørende høringssvar. Vi må derudfra konstatere, at der ikke er den store enighed mellem landsstyret og kommunernes landsorganisation – KANUKOKA.

KANUKOKA’s formand Enok Sandgren konkluderer således følgende om redegørelsen:

”Samlet er det Kanukokas vurdering, at det til trods for de gode intentioner ikke er lykkedes landsstyret i tilstrækkelig grad at sætte fokus på de sammenhænge, som er af betydning for kommunernes optimale udnyttelse af ressourcerne. Hertil kommer, at redegørelsens spredte og tilfældige konklusioner ikke er holdbare set i relation til udviklingen i de kommunale udgifter. Det er KANUKOKAs opfattelse, at redegørelsens forfejlede fokus og konklusioner kunne være undgået, såfremt kommunerne på et tidligt tidspunkt var blevet inddraget i udarbejdelse af redegørelsens grundlag og dens indhold.”

Det er hårde ord og vi er derfor nødt til at bede landsstyret om her fra talerstolen at kommentere på de citerede påstande om spredte, tilfældige og forfejlede konklusioner.

En ting kan landsstyret og KANUKOKA dog godt blive enige om og det er, at der skal nedsættes to styregrupper – en administrativ og en politisk. Den politiske skal efter planen bestå af Formanden for landsstyret, landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, formanden for KANUKOKA og en af borgmestrene.

Demokraterne ville foretrække, at alle fire borgmestre fik plads i styregruppen på bekostning af formanden for KANUKOKA. Det skyldes, at vi er af den opfattelse, at tiden er løbet fra KANUKOKA.

KANUKOKA’s formål har været at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, at fremme samvirket mellem kommunerne samt at bistå kommunerne i deres virksomhed. Det fremgår af foreningens vedtægter. Der er ingen tvivl om, at KANUKOKA har haft sin endog meget store berettigelse som et samlet talerør for de mange små kommuner og som et sted, hvor de små kommuner kunne henvende sig for at få hjælp og støtte. Men der er heller ingen tvivl om, at KANUKOKA i sin nuværende form har overlevet sig selv og bør undergå en reform af sin organisation, så den bliver mere smidig og resultatorienteret i sit virke. De fire storkommuner har efterhånden så store og professionelle administrationer, at de selv burde besidde kompetencerne til at klare sig uden KANUKOKA.

Demokraterne anerkender og respekterer dog, at vi ikke har noget reelt at skulle have sagt, da det udelukkende er medlemmerne af KANUKOKA (reelt de fire tilbageværende kommuner), der kan enten melde sig ud med et års varsel eller stille forslag om en reel opløsning. Men ingen skal være i tvivl om, at vi betragter KANUKOKA som et overflødigt, bureaukratisk og fordyrende mellemled i kontakten mellem Selvstyret og kommunerne.

Og på de baggrund foretrækker vi, at de fire borgmestre får plads i den politiske styregruppe på bekostning af formanden for KANUKOKA.

Demokraterne ønsker, at den videre debat og fokus rettes på intentionen med kommunalreformen og om intentionerne fortsat er gældende.

Formålet med kommunalreformen var, at der skulle overføres flere ansvarsområder til kommunerne og at dette skulle ske på en måde, så borgerservicen ville fortsætte på minimum samme niveau som inden overdragelsen.

Vi har desværre set, at overdragelserne ikke er sket i nævneværdigt omfang og at der fortsat ligger et stort arbejde i disse. Især på døgninstitutionsområdet, handikapområdet og anlægsområdet har der været ønsker om overdragelse af ansvarsområderne.

Demokraterne skal derfor opfordre til, at der lægges en tids- og handlingsplan for overdragelserne, som alle parter er enige om og som melder offentligt ud om, således at man ikke gennem misforståede presseudmeldinger skaber uro om overdragelserne.

Overdragelsen af et givent ansvarsområde skal i dag ske fuldt finansieret til kommunerne, men dette mener Demokraterne godt kan forhandles, således at kommunerne gives et større økonomisk ansvar, samtidig med, at de gives mulighed for selv at skaffe den fornødne finansiering.

Demokraterne har været i løbende kontakt med vores medlemmer af diverse kommunalbestyrelser og der er bred enighed om, at der skal indgås klare aftaler mellem kommunerne og Selvstyret om overdragelse af ansvarsområderne samt finansieringen.

I den offentlige debat kan se, at der fra nogle kommuner efterlyses større byggeaktivitet. Dette er i tråd med Demokraternes ønske om et kontinuerligt byggeflow i regionerne, således at der sikres fast arbejde og at der skabes bedre boliger, institutioner mm. På den anden side undrer det Demokraterne, at kommunerne på den ene side efterlyser byggeopgaver, men på den anden side er unødigt langsommelige med tildeling af arealer til byggeri samt at få udført den fornødne byggemodning.

Dette administrative problem, som går ud over borgerne, skal løses og det skal ske hurtigst muligt.