Landsstyret godkender flere olieboringer i havet vest for Grønland

De to nye boringer skal vælges mellem fire godkendte borelokaliteter på følgende: havdybder på 380, 432, 485 og 631 meter. Der er således ikke tale om dybvandsboringer. Boringer foregår på meget beskedne vanddybder i forhold til det som denne sommer gennemføres mange andre steder i verden, f.eks. Færøerne, Norge og Østcanada.

Tirsdag d. 17. august 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Olieefterforskning.

Landsstyret har på et møde i dag godkendt en ansøgning fra olieselskabet Cairn Energy om gennemførelse af efterforskningsboringer nr. 3 og 4 i havet vest for Disko-Nuussuaq.

Ansøgningen om tilladelse til at gennemføre efterforskningsboring nr. 3 og 4 er ledsaget af VVM- og VSB-undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed) samt en række uddybende dokumenter og rapporter vedrørende sikkerheds-, sundheds- og beredskabsmæssige forhold m.m. som kræves i henhold til god international praksis. Ansøgningen og undersøgelserne har været gennem en omfattende høringsproces hos alle relevante offentlige myndigheder og VVM- og VSB- redegørelserne har tillige været i offentlig høring.

De to nye boringer skal vælges mellem fire godkendte borelokaliteter på følgende: havdybder på 380, 432, 485 og 631 meter. Der er således ikke tale om dybvandsboringer. Boringer foregår på meget beskedne vanddybder i forhold til det som denne sommer gennemføres mange andre steder i verden, f.eks. Færøerne, Norge og Østcanada.

I den direkte myndighedsbehandling har en række myndigheder og institutioner, blandt andre Råstofdirektoratet, DMU og Grønlands Naturinstitut, GEUS samt en række andre myndigheder og organisationer været involveret. Beredskabskomiteen bestående af bl.a. Grønlands Kommando, politiet, Rigsombudsmanden, sundhedsvæsenet m.fl. har som forberedelse til boresæsonen holdt en række beredskabsmøder og øvelser.

- I lighed med de to første godkendelser af olieefterforskningsboringer, er der stillet krav om efterlevelse af de norske Nordsø regler. Det indebærer regler både i relation til boreoperationer, sikkerhedsprocedurer, udstyr m.m. I forlængelse heraf er der stillet krav om etablering af et is-management systemer efter bedste arktiske standarder, oplyser landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer.

Et andet meget vigtigt forhold er, at der er stillet krav om, at der ved boringer i havet ud for Grønland skal være to borerigge på plads. Der er desuden stillet krav om, at boreoperationerne skal slutte flere måneder før, der kommer havis ind i regionen. Der er således tale om en relief-well politik, som er væsentlig bedre end den internationale praksis.

Der er ligeledes indgået aftale med et internationalt oliespildsbekæmpelsesfirma om etablering af en 3-trins oliespildsbekæmpelse plan i overensstemmelse med international praksis.

Erfaringer fra de to første boringer
Boringerne er forløbet sikkerheds- og miljømæssigt i overensstemmelse med planerne. Boreresultaterne har indtil videre været i overensstemmelse med forventningerne, og de forskellige lag i undergrunden er nået stort set på de forventede tidspunkter.

De geologiske resultater af boringerne er indtil videre fortrolige, og oplysninger herom vil først blive givet på et senere tidspunkt.

Der er gennemført et meget omfattende tilsynsprogram, som indebærer, at der er gennemført en række inspektioner med deltagelse af myndighederne, norske rådgivere og repræsentanter fra de canadiske myndigheder.

Det har i den forbindelse kunnet konstateres, at boringerne gennemføres i henhold til meget høje sikkerhedsstandarder, og at alle myndighedskrav bliver efterlevet samvittighedsfuldt. Et positivt element har været konstateringen af den meget høje sikkerhedskultur, som er etableret blandt alle medarbejdere.

Det er værd at bemærke, at der kun har været få isbjerge i området og at der i perioder slet ikke er isbjerge i området. I de tilfælde hvor der har været isbjerge, har is-management systemerne fungeret som forventet og bugsering af isbjerge har ikke indebåret nogen væsentlige vanskeligheder.

Boring nr. 3 og 4 vil blive gennemført med de samme borerigge og fartøjer som ved de to første boringer og alle beredskabsplaner m.m. vil blive videreført uændret.