Landsstyret har ikke kompetence til at styre de enkelte kommuners økonomi

I grundlovens § 82 er det fastslået, at kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Lovgivningen om styringen af kommunernes økonomi og om landsstyrets og tilsynsrådets kompetence findes i Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse.

Onsdag d. 15. september 2010
Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Emnekreds: Kommunerne.

I gårsdagens Qanorooq blev kommunernes økonomi drøftet. I indslaget fremhævede medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, at landsstyret ikke har kompetence til at foretage styring af de enkelte kommuners økonomiske beslutninger. Dette blev bestridt som urigtigt.

Hertil kan oplyses:
I grundlovens § 82 er det fastslået, at kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Lovgivningen om styringen af kommunernes økonomi og om landsstyrets og tilsynsrådets kompetence findes i Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse (styrelsesloven).

Af styrelseslovens kapitel 15 (
Derimod kan landsstyret ikke foretage styring af kommunernes økonomibeslutninger. Landsstyret varetager i henhold til styrelseslovens § 56 det almindelige tilsyn med kommunerne, herunder legalitetstilsyn og økonomisk tilsyn, men landsstyret har ingen indgrebsmuligheder overfor kommunerne og ingen mulighed for at pålægge kommunerne at foretage bestemte beslutninger på økonomiområdet. Derimod kan landsstyret vælge at indbringe en sag for Tilsynsrådet i henhold til lovens § 58.

Tilsynsrådet er ikke en del af landsstyret, men er en selvstændig myndighed. I henhold til lovens § 59 består Tilsynsrådet af formanden for landsstyret, som er Tilsynsrådets formand, 2 medlemmer udpeget af Landstinget efter hvert landstingsvalg og 2 medlemmer udpeget af Kanukoka efter hvert kommunalvalg blandt de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Tilsynsrådet er i henhold til styrelsesloven tillagt en række kompetencer overfor kommunerne. I henhold til styrelseslovens § 64 kan Tilsynsrådet sætte en kommunalbestyrelses, økonomiudvalget eller dets medlemmers og et stående udvalg og dets medlemmers beslutning ud af kraft, når beslutningen er stridende mod lovgivningen. Under behandlingen af sagen kan Tilsynsrådet midlertidigt suspendere den pågældende beslutning. Undlader en kommunalbestyrelsen at udføre en handling, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan Tilsynsrådet i henhold til styrelseslovens § 69 pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.

Det er således korrekt, at landsstyret ikke har kompetence til at styre de enkelte kommuners økonomi, og at denne kompetence er henlagt til kommunerne selv.