Periode: Oktober 2010


Lad os gøre ordene til handling

Søren Brandt, Formand for Brancheudvalget for Fiskeri og Eksporterhverv i Grønlands Arbejdsgiverforening
Lørdag d. 30. oktober 2010

For mig at se er det vigtigste, at vi skaber et bæredygtigt erhverv. Her tænker jeg ikke blot på de miljømæssige aspekter, men i lige så høj grad på økonomien. Det er simpelthen nødvendigt, at man tør tænke anderledes. Med den nuværende struktur i det indenskærs fiskeri får vi aldrig et økonomisk bæredygtigt fiskeri, hvor den enkelte fisker kan opretholde en rimelig indtægt.

Annoncernes sprog

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 30. oktober 2010

Her i Grønland er problemet ekstra stort, fordi nye firmaer ofte skal konkurrere med firmaer, som Selvstyret ejer og understøtter. For en del varer og ydelser er der i dag en anden mulighed. Denne mulighed er, at gå på internettet og finde en billigere løsning. Det er nemt, det er effektivt, men det kræver, at man taler mindst dansk. Derfor bliver det de forbrugere, som lovforslaget søger at beskytte, der kommer til at betale den højeste pris, hvis forslaget bliver til virkelighed.

Ja, priserne er høje - men hvorfor?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 29. oktober 2010

Lad os adressere problemerne der, hvor de er! Hvis vores transport- og forsyningsvirksomheder skal løse de opgaver, som vi pålægger dem, skal vi enten betale de priser, der svarer til virksomhedernes omkostninger - eller over skattebilletten.

Faldet

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. oktober 2010

Hvad angår spørgsmål, der får vi lyst til at spørge om Partiet Siumut grundlæggende deler formandens menneskesyn.

Aftale om satspuljen på det sociale område for 2011

Socialministeriet
Torsdag d. 28. oktober 2010

Med de afsatte midler sikrer satspuljepartierne midler til at videreføre og forankre indsatsen samt de gode erfaringer hos en række frivillige organisationer, herunder for udsatte grønlændere og børn af misbrugere.
Tilknyttede tekster:

Temamøde i Folketinget om udsatte grønlændere

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 27. oktober 2010

Juliane Henningsen mener, at det er forkert at gruppere grønlændere sammen med andre udsatte voksne, på trods af deres danske statsborgerskab. Udover alle de udfordringer alle socialt udsatte kæmper med, kæmper de socialt udsatte grønlændere også med de kulturelle og sproglige barrierer, de møder i Danmark.

Selvstyret bremser byggeri

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Onsdag d. 27. oktober 2010

Gennem hele 2010 er der fra de erhvervsdrivende i Qaasuitsup Kommunia, blevet spurgt til udlicitering af arbejdsopgaver i kommunen, og desværre har kommunen løbende måttet melde tilbage at den mangler svar fra Selvstyret på mange af de opgaver der er planlagt til 2010.

Landsstyremedlem for Boliger svarer borgmesteren

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 27. oktober 2010

Jeg er meget forundret over borgmester Jess Svane’s udtalelse, fordi faktum i denne sag er, at det er Qaasuitsup Kommunia, der har nedprioriteret og skrinlagt sine anlægsprojekter

Kriser til søs

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 26. oktober 2010

Vi smed øjeblikkeligt alt hvad vi havde i hænderne, og kæmpede os frem til M/T Betty Teresa. Hun kunne ikke forcere storisen på grund af havariet med skruen, men dog godt manøvrere ganske lidt.
Tilknyttede tekster:

Ældre og arbejdsindkomster

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 25. oktober 2010

Som det er nu har vi økonomisk ikke råd til at sætte grundbeløbet op for socialpensionen til de kommende mange pensionister, vi ved at der om bare 25 år skal 3 erhvervsaktive for at skaffe pension til en pensionist. Det er en umulig opgave for vores kommende unge erhvervsaktive, hvis vi ikke starter med at gøre noget nu.

Status for bosteder i Grønland – med særlig fokus på bygderne

Nordregio
Fredag d. 22. oktober 2010

Hvor stor A-indkomst har indbyggerne i Ikerasak i gennemsnit? Hvor mange boliger er under 40 kvadratmeter i Aasiaat? Og hvor stor en andel udgør de sociale bidrag i forhold til de samlede indkomster i Qassimiut? Er der forskelle mellem kommunerne, og mellem by og bygd?
Tilknyttede tekster:

De studerendes levevilkår

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. oktober 2010

Særligt vil udvalget opfordre landsstyret til at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at lave en særordning for de grønlandske studerende i Danmark, således at disse kan modtage dansk SU uden at miste de fordele, der er forbundet ved at være på grønlandsk uddannelsesstøtte. Her tænker udvalget særligt på den årlige feriefrirejse.

Anklager om korruption skal ikke skade Grønlands omdømme

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 20. oktober 2010

Siumuts formand Aleqa Hammond har på det seneste tordnet i medierne med beskyldninger om, at Formand for landsstyret Kuupik Kleist og Medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer, skulle arbejde for egen vindings skyld og at der var korruption og kammerateri indblandet, da landsstyret vedtog en efterforskningstilladelse til anpartselskabet GreenGems

Stands de udokumenterede angreb på landsstyret!

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 19. oktober 2010

Fra Inuit Ataqatigiits side vil vi ikke deltage i et af partiernes – nemlig Siumuts – forsøg på at tilsvine andre. Tværtimod er vi sikre på, at vælgerne ønsker at vi i samarbejdets ånd bruger vore kræfter til at løse væsentlige samfundsopgaver. Der er i den forbindelse opgaver nok at tage fat på.

Thule Air Base

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 19. oktober 2010

Demokraterne støtter forslagets intentioner om at pålægge landsstyret at rette henvendelse til den danske stat om igangsættelse af en undersøgelse, som skal afdække det mulige udbytte for Grønland i forbindelse med anvendelsen af Thule Air Base.

Fremtidens fiskeri skal skabe dynamik

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 15. oktober 2010

Lad mig erindre om, at uhensigtsmæssige strukturer i fiskeriet tidligere har skabt økonomiske problemer i Grønland. Det skete i 1980’erne og kaldte også dengang på store ændringer, især i rejefiskeriet. Ændringer, der betød vækst og fremgang. Det er nu på høje tid at foretage justeringer, der skal bringe den øvrige del af fiskeriet i overensstemmelse med de forhold, markedet og aktørerne har brug for.

Annoncer på grønlandsk

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 13. oktober 2010

Hos Demokraterne mener vi ikke at det offentlige skal blande sig i, om private firmaer annoncerer på dansk, tysk, engelsk eller kinesisk for den sags skyld. De er private og dermed bestemmer de selv hvilke befolkningsgrupper de vil henvende sig til, via deres annoncer.

Kampagne om affald i Grønland starter

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 13. oktober 2010

Endeligt vil landsstyret i de kommende år arbejde for at effektivisere affaldshåndteringen i byer og bygder. For bygdernes vedkommende vil dette bl.a. ske ved at arbejde for, at visse bygdeforbrændingsanlæg kommer til at fungere mere optimalt end tilfældet er i dag.

Siumut udviser klarhed, målrettethed og fokus på sine målsætninger

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 13. oktober 2010

I stedet har landsstyret fremalgt et forslag til finansloven som generelt forværrer velfærdet for landets befolkning, da den ikke søger at fremme beskæftigelsen og økonomisk vækst. Dermed skal befolkningen affinde sig med de menneskelige og økonomiske tab ved ledighed og stigende antal virksomhedskonkurser.

Ligger Bermuda i Nordatlanten?

Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Lørdag d. 9. oktober 2010

- ansvarsforflygtigelsens Bermudatrekant i det såkaldte rigsfællesskab. Ja, jeg vil i dag tale om Bermuda, som jeg skal vende tilbage til. Jeg vil tale om den internationale finanskrise og dens stadier. Om demokrati, ansvar og frihed, som også statsministeren lagde vægt på i sin redegørelse. Om udenrigspolitik og interessekonflikter, der ikke løses i jævnbyrdige forhandlinger.

Hvornår udmøntes de gode hensigter i konkrete resultater?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 8. oktober 2010

Grønlands Arbejdsgiverforening har søgt aktindsigt i aftalen med Cairn Energy, men det burde ikke være nødvendigt. Tværtimod skal dokumenter med potentielle, afgørende perspektiver for samfundsudviklingen være tilgængelige for befolkningen i et oplyst demokrati.

Kom nu videre Per

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 8. oktober 2010

Lad mig eksempelvis fremhæve en person som Malik Berthelsen, der brænder for sit arbejde. Han stiller mange forslag og kommer med indlæg i debatten, som tydeligt markerer, hvad der er Siumut-politik. Jeg er naturligvis ikke enig i alt, hvad Malik foreslår, men jeg respekterer, at han brænder for sit arbejde og sit parti

Kærlighed og selvstændighed 2

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 8. oktober 2010

De gode ligger i den materielle udvikling: stærkt forbedrede boligforhold, skoler og uddannelsesinstitutioner, uddannelser, sundhedsvæsen og sygdomsbekæmpelse med meget mere. De dårlige sider ytrer sig som den menneskelige pris, det grønlandske folk har betalt for denne udvikling: Identitetsproblemer, alkoholproblemer, hashmisbrug, kulturel selvmistillid, høje selvmordsrater og også meget andet.

En positiv historie – en positiv fremtid

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. oktober 2010

Grønland blev også i år reduceret til en slutparentes i Statsministerens åbningstale – lidt i stil med Dronningens venlige hilsen til søens folk, Grønland og Færøerne i nytårstalen. Men det faktum ændrer ikke ved behovet for et solidt og fornyet samarbejde mellem Grønland og Danmark. Det er det, jeg vil tage udgangspunkt i her i den kommende samling.

Schiller Instituttets kampagne for arktisk økonomisk udvikling

Schiller Instituttet
Torsdag d. 7. oktober 2010

Grønland har en stor og vigtig rolle at spille med at gøre nye strategiske ressourcer tilgængelige for menneskeheden og samtidig yde et kritisk bidrag til den menneskelig forståelse og beherskelse af de vanskelige forhold i arktis, som vil gøre os i stand til at sprede liv i områder, hvor naturen ellers er for barsk til at livet kan florere.

Aktuelle politiske emner bør uddybes i KNR

Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. oktober 2010

Vi fra Inuit Ataqatigiit har en følelse af, at KNR har svært ved at leve op til sin placering som landets vigtigste nyhedsmedie, idet behandlingen af aktuelle politiske emner bliver behandlet meget lemfældigt – som om KNR er gået i dvale.

2,2 millioner kroner til nedbringelse af ventelister

Departementet for Sundhed
Torsdag d. 7. oktober 2010

Med beslutningen om at afsætte midler til nedbringelse af ventelisterne for børn og unge styrkes indsatsen i forhold til FN´s børnekonvention, hvor der står: ”Børn har ret til at nyde den højst opnåede sundhedstilstand, adgang til behandling og genoprettelse af helbredet”.

Forskningsbaseret rådgivning til Grønlands Selvstyre om byggeri og boliger

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Torsdag d. 7. oktober 2010

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet skal fremover bistå Grønlands Selvstyre med uvildig forskningsbaseret rådgivning i Selvstyrets store udbygnings planer af det byggede miljø og i Selvstyrets funktion som bygningsmyndighed.

Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed

Mille Schiermacher, Antropolog, programleder
Mandag d. 4. oktober 2010

Selvom grønlændere har status som danske statsborgere, og Grønland og Danmark indgår i et rigsfællesskab, ligger landene 4000 kilometer adskilt i hver sin verdensdel, og der er stor forskel på både det fysiske og kulturelle klima.
Tilknyttede tekster:

Demokratiet undergraves bevidst

Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 2. oktober 2010

Uanset hvilke punkter der er sat på dagsordenen, har oppositionen fået for vane at komme med alle mulige angreb samt postulater. Derfor mener vi fra IA’s side, at dette må høre op, således vi kan drøfte løsningen af de reelle problemer, der kun kan løses gennem samarbejde.

Vi havde valg den anden juni 2009

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 2. oktober 2010

Vi er nødt til at forfølge de mål, som vi har sat for samfundet. Vi er nødt til det, da det er påkrævet og fordi fremdriften er nødvendig. Vi skal nå det ved samarbejde, spørgsmålet er bare, hvem der tager ansvaret til sig. Alle er nødt til at tage et medansvar. Og vi når ikke målene ved at udskrive et valg.

Alle unge kan få tilbudt hash

Olafur Olafsson
Lørdag d. 2. oktober 2010

Hash er langt mere udbredt end alle andre stoffer. Og de unge, der prøver andre stoffer, har næsten alle prøvet hash først (98 %). Derfor er det relevant at beskæftige sig med hash.

Undersøgelse for tuberkulose i Qaqortoq

Landslægeembedet
Fredag d. 1. oktober 2010

Med gennemsnitligt 71 TB tilfælde årligt i de sidste 5 år placerer Grønland sig på niveau med flere udviklingslande med en TB fore- komst på ca. 125 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Der er ingen vej udenom

Lone Marie Pedersen, Fagtidsskriftet Socialpædagogen
Fredag d. 1. oktober 2010

Fagtidsskriftet 'Socialpædagogen's særnummer om Grønland: Grønlands selvstyre bruger 25 millioner på at få sunde og trygge børn. ‘Det er vi simpelthen nødt til, ellers kan samfundet ikke hænge sammen’, siger socialministeren, der har pengene, men mangler socialpædagogerne.
Tilknyttede tekster: