Pilotprojekt om fattigdom

Kernepunktet i projektet, der nu har udmøntet sig i denne rapport, har været at yde bidrag til definitionen af et fattigdomsbegreb, der i videst muligt omfang er tilpasset grønlandske forhold. Projektet bidrager derfor også til at nuancere billedet af, hvad der skal forstås ved såvel fattigdom, som et rigt og godt liv i en grønlandsk kontekst anno 2010.

Fredag d. 12. november 2010
Maliina Abelsen
Emnekreds: Levevilkår, Sociale spørgsmål.

Departementet for Sociale Anliggender igangsatte i 2009 et projekt med det formål at undersøge, hvordan og efter hvilke kriterier, der kan indledes politiske drøftelser om forebyggelse af fattigdom i Grønland. Baggrunden for igangsættelsen af dette projekt var behandlingen i Inatsisartut på efterårssamlingen i 2008 af forskellige punkter vedr. dette.

Kernepunktet i projektet, der nu har udmøntet sig i denne rapport, har været at yde bidrag til definitionen af et fattigdomsbegreb, der i videst muligt omfang er tilpasset grønlandske forhold. Projektet bidrager derfor også til at nuancere billedet af, hvad der skal forstås ved såvel fattigdom, som et rigt og godt liv i en grønlandsk kontekst anno 2010.

De fleste af de forskellige indsatsområder, som der peges på i rapporten, befinder sig allerede indenfor de politiske målsætninger for landsstyret. Rapporten understreger vigtigheden af det arbejde, der allerede pågår indenfor de forskellige indsatsområder, men bidrager også med nye perspektiver på sammenhængene imellem disse, der kan bidrage til en generel forbedring af velfærden i vores samfund.

Det er mit håb, at rapporten vil bidrage til en konstruktiv debat i befolkningen. I første omgang en debat omkring, hvad der skal forstås ved såvel fattigdom, som et rigt og godt liv i en grønlandsk kontekst anno 2010. Men dernæst også en debat omkring, hvad vi både hver især, og sammen kan bidrage med for i videst muligt omfang at sikre, at vi alle sammen får mulighed for såvel i dag, som fremover at leve det liv, som vi hver især ønsker at leve.

Rapporten kan læses her:
Pilotprojekt om fattigdom