Maliina Abelsen har overtrådt Landstingslov

Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed

Tirsdag d. 16. november 2010
Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Efterårssamling 2010, Landstinget.

I betænkningen af 4. november 2010 afgivet af revisionsudvalget til anden behandling af forslaget til landstingsbeslutning om godkendelse af landskassens regnskab for 2009 fremgår blandt andet følgende:

”Sagen bestod i, at Departementet for Sociale Anliggender ved en administrativ fejl ikke har søgt Finansudvalgets godkendelse af tillægsbevilling vedrørende familiecentre. Der er således om en klar overtrædelse af §1, stk. 3, og § 25, stk. 1, i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget. Udvalget findet dette stærkt kritisabelt”

I Landstingslov nr. 8 af 29. Oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyrets budget fremgår det af § 1, stk. 3, at “Ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt oppebæres uden forudgående bevilling”, ligesom det fremgår af § 25, stk, 1, at “Nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret forudsætter forudgående godkendelse af Landstingets Finansudvalg på vegne af landstinget.”

§ 6 i landstingsloven har følgende ordlyd:

”§ 6. Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.”

Læs også Maliina Abelsen handlede ansvarligt