Tildeling af licensblokke i Baffin Bugten

De selskaber, der har fået en tilladelse, er blevet udvalgt efter en nøje evaluering af bl.a. deres finansielle og tekniske styrke og deres erfaring med håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø.

Lørdag d. 27. november 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Olieefterforskning.

Indholdsfortegnelse:
Tilladelserne er fordelt således:
Baggrund
Oplysninger om Baffin Bugt licenshavere


Landsstyret har på sit møde i dag fredag den 26. november 2010 truffet beslutning om fordelingen af de enkelte licensblokke i Baffin Bugten.
I alt 7 eneretstilladelser til efterforskning og udnyttelse af olie og gas er blevet tildelt til følgende olieselskaber:
Cairn Energy PLC
ConocoPhillips
DONG Energy
GDF SUEZ
Maersk Oil
NUNAOIL A/S
Shell
Statoil

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2010 havde Råstofdirektoratet, Grønlands Selvstyre, modtaget 17 blokansøgninger fra 12 internationale olieselskaber.
Ansøgningerne har været koncentreret om udvalgte tilladelsesblokke.
Der har således været stor konkurrence om de mest attraktive licensblokke.

Tildelingen af olieblokke er sket i henhold til de på forhånd offentliggjorte bedømmelseskriterier, hvor der især skal lægges vægt på

a) selskabernes systemer til håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø samt deres praktiske erfaring med olieaktiviteter,

b) selskabernes finansielle styrke,

c) samt de tilbudte efterforskningsprogrammer.

Resultatet af udbudsrunden er et vigtigt skridt på vejen til at opnå en bæredygtig samfundsøkonomi i Grønland.

De selskaber, der har fået en tilladelse, er blevet udvalgt efter en nøje evaluering af bl.a. deres finansielle og tekniske styrke og deres erfaring med håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø.
Jeg har derfor fuldt tiltro til, at rettighedshaverne vil bidrage til at efterforske oliepotentialet i Grønland på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
Sikkerheden skal være i top og jeg glæder mig meget til at følge resultaterne af deres arbejde, siger Medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen.
De meddelte blokke dækker tilsammen et areal på 70.768 km2, hvorved det samlede areal dækket af olie/gas-eneretstilladelser i Grønland nu er ca. 200.000 km2.

Med tilføjelsen af de nye rettighedshavere omfatter listen over selskaber med eneretstilladelse til olie/gas-efterforskning i Grønland nu følgende:
Cairn Energy PLC
Chevron
ConocoPhillips
DONG Energy
En-Cana
Exxon
GDF SUEZ
Husky
Maersk Oil
NUNAOIL A/S
PA Resources
Shell
Statoil

Tilladelserne er fordelt således:


Baggrund
Afholdelsen af udbudsrunden blev godkendt i efteråret 2009 af landsstyret og den danske regering og er resultat af flere års forberedelsesarbejde.
Gennem de seneste par år er der gennemført et omfattende modningsarbejde af Grønlands nordvestlige og nordøstlige havområder, dvs. Baffin bugten ud for Nordvestgrønland og Grønlandshavet ud for Nordøstgrønland.
Der er bl.a.
  • i samarbejde mellem Råstofdirektoratet, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Grønlands Naturinstitut (GN) gennemført en omfattende strategisk miljøvurdering af havområderne ud for Nordvest- og Nordøstgrønland,
  • i samarbejde mellem Råstofdirektoratet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udført en omfattende analyse og vurdering af alle geo-data af Baffin Bugt regionen,
  • i samarbejde mellem Råstofdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udført omfattende undersøgelser af ændringer i regionens isforhold,
  • i samarbejde med det internationalt anerkendte IHS Energy gennemført en vurdering af konkurrencedygtige modeller for skatter og afgifter på olieområdet i Grønland sammenlignet med en række andre lande,
  • af USGS, U.S. Geological Survey, gennemført en opdateret vurdering af olie- og gaspotentialet i havet ud for Nordvest- og Nordøstgrønland.

Den strategiske miljøvurdering, der udgjorde en del af beslutningsgrundlaget for godkendelsen af udbudsrunden var i bred høring i efteråret 2009.
For at kunne indgive en ansøgning om en efterforskningstilladelse i Baffin Bugt udbudsrunden er det en forudsætning, at et selskab i ansøgningsgruppen er blevet prækvalificeret som operatør. Det betyder, at Råstofdirektoratet, DMU, GEUS m.fl. i forbindelse med ansøgningerne om præ-kvalifikation i efteråret 2009, allerede har vurderet de pågældende selskabers egnethed til at kunne foretage olieefterforskning i grønlandske farvande.
Myndighederne har i den forbindelse haft særlig fokus på selskabernes beredskab og sikkerheds- sundheds- og miljøprofiler, deres tidligere erfaringer med olieaktiviteter i logistisk vanskelige områder og deres finansielle styrke.
Når flere konsortier har ansøgt om den samme tilladelsesblok benyttes følgende udvælgelseskriterier til at evaluere ansøgningerne overfor hinanden

(a) Ansøgers tekniske sagkundskab, herunder:
  • ansøgers hidtidige erfaring med efterforskning og udnyttelse af kulbrinter, og
  • ansøgers hidtidige erfaring med efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i områder med tilsvarende forhold

(b) Ansøgers finansielle duelighed

(c) måden hvorpå ansøger har til hensigt at foretage efterforskning og påbegynde udnyttelse i det område, der er omfattet af ansøgningen, herunder
  • Ansøgers systemer og procedurer i forbindelse med sikkerhed, sundhed og miljø
  • Ansøgers villighed og evne til at foretage grundig og effektiv efterforskning efter kulbrinter i området, der er omfattet af ansøgningen, som godtgjort ved kvaliteten og omfanget af ansøgers tilbudte efterforskningsaktiviteter (arbejdsprogram) og tilknyttet dokumentation.

Oplysninger om Baffin Bugt licenshavere
ConocoPhillips har mere end 40 års erfaring med olieefterforskning i Arktiske områderså som den norske del af Barents havet, Beaufort havet, Chukchi havet, Arktiske Canada, Arktiske Rusland og Davis Strædet. Selskabet har omkring 29.900 ansatte på verdensplan og opererer i flere end 30 lande.

DONG Energy har været involveret i grønlandske efterforskningsaktiviteter siden 1996 og er på nuværende tidspunkt operatør af tilladelsen 2007/26 i Disko Vest området. DONG blev stiftet i 1972 som det statsejede Dansk Naturgas A/S. DONGs aktiviteter er fokuseret omkring Nordeuropa og koncernen har ca. 6000 ansatte.

Shell er et af verdens store olieselskaber med mere end 50 års erfaring fra arktiske og sub-arktiske områder så som Alaska (Beaufort havet og Chukchi havet), Canada, Norge (Ormen Lange) og Rusland (Sakhalin II) og Kazakhstan (Kashagan). Shell-koncernen har omkring 101.000 ansatte og er beskæftiget i flere end 90 lande.

Statoil er et internationalt energiselskab med hovedkvarter i Norge, med mere end 35 års erfaring med olie/gasefterforskning på den norske shelf. Derudover er Statoil operatør for prospekter offshore Newfoundland, og har licensandele i Terra Nova, Hibernia og Hebron Ben Nevis felterne. Selskabet er involveret i operationer i flere end 34 lande og har ca. 29.000 ansatte.

GDF SUEZ har mere end 30 års erfaring med offshore kulbrinteefterforskning fra Nordsøen og Barentshavet, hvor selskabet har været involveret i felter som Snøhvit, Njord, Gjøa, Fram og Gudrun. GDF Suez er operatør i 14 lande og koncernen har omkring 200.600 ansatte.

Maersk Oil har kulbrinteaktiviteter i Danmark, Qatar, UK, Algeriet, Kazakhstan, Angola, Brasilien, Norge, Oman og US Golf of Mexico. Selskabet og har årtiers erfaring med udvikling af vanskelige felter gennem teknologisk innovation. Mærsk Oil er et helejet datterselskab til A.P. Møller Mærsk-gruppen.

Cairn Energy har størstedelen af sine kulbrinteaktiviteter i det sydlige Asien og er noteret på børsen i London. Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. Har andel i 2 eneretstilladelser i Disko Vest-området, 2 eneretstilladelser i havet ud for Nuuk og 4 eneretstilladelser i Sydvestgrønland. Selskabet gennemførte i 2010 3 efterforskningsboringer i Grønland; de første efterforskningsboringer i 10 år.

NUNAOIL er Grønlands offentligt ejede olieselskab. Selskabet blev stiftet i 1985 og har en andel i samtlige olieefterforskningslicenser i Grønland. NUNAOIL arbejder især på at skabe interesse om og tilskynde til videre efterforskning af olie og gas i Grønland. I denne forbindelse har NUNAOIL bl.a. stået for indsamling af seismiske data offshore NØ og NV-Grønland.