Olieboreprogram for 2011 ved Grønland klar

Dette års boreprogram forventes at afstedkomme i direkte og i indirekte beskæftigelse svarende til mindst. 50 arbejdspladser besat med grønlandsk arbejdskraft. Der forventes et indkomst på lønskatter på ca. 50 mio. kr. Leverancer fra grønlandske virksomheder forventes at udgøre ca. 150 mio. kr. Og Cairn Energy vil i lighed med 2010 anvende 300 mio. kr. som bidrag til det nationale olieselskab NunaOils udvikling. Der forhandles på tiden med Cairn Energy om etablering af puljer til uddannelses- og bæredygtighedstiltag.

Søndag d. 8. maj 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Olieefterforskning.

Indholdsfortegnelse:
Krav til godkendelsen
Oliespildsberedskab
Beredskabet
Høringsdelen
Boringernes forventede afkast til det grønlandske samfund


Landsstyret godkendte i dag 8. maj 2011 ved deres møde Capricorn Greenlands, datterselskab til det skotske olieselskab Cairn Energy Plc, ansøgning om op til 7 olieboringer i havet vest for Grønland for 2011. Cairn planlægger, at gennemføre 4 efterforskningsboringer indenfor rammerne af de 7 godkendte borelokaliteter. Boresæsonen slutter den 1. oktober 2011 for den nordlige region vest for Disko/Nuussuaq og den 1. december 2011 for den sydlige region vest for Nuuk.

Alle olieaktiviteter i Grønland skal gennemføres i henhold til bedste internationale prak-sis. Aktiviteter kan kun godkendes, såfremt det er dokumenteret, at de miljø- og sikkerhedsmæssige samt de tekniske og beredskabsmæssige procedurer og udstyr er på det allerhøjeste niveau.

- Med godkendelsen tager Grønland endnu nærmere skridt til et eventuelt fund af olie- og gasreserver forhåbentlig i kommercielle mængder. Landsstyret er trygge ved godkendelsen. Cairn Energys olieboringer i 2010 forløb sikkerheds- og miljømæssigt i fuld overensstemmelse med planerne. Vi har konstateret, at de sikkerheds-, sundheds-, miljø- og beredskabsmæssige standarder vi fra Grønlands side kræver, efterleves samvittighedsfuldt og punktligt. Yderligere vil der i lighed med 2010 blive gennemført et omfattende tilsynsprogram af Råstofdirektoratet, DMU og norske rådgivere, udtaler Medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen.

Krav til godkendelsen
Boregodkendelsen er givet i henhold til bedste internationale standarder, herunder Nordsok-standarder for bore-operationer, procedurer, udstyr mm. som minimumskrav og arktiske standarder i relation til håndtering af is og miljøstandarder.

Udover krav om efterlevelse af bedste internationale standarder, stiller Grønland krav om tilstedeværelse af to borerigge samtidigt i grønlandsk farvand ved olieboringer. Dette er enestående for Grønland, og er et udtryk for at Grønland går forrest i henhold til de krav som skal opfyldes. Der er desuden krav om, at boreoperationer skal slutte flere måneder før, der kommer havis ind i området. Der er således tale om en nedlukningspolitik, som er væsentlig strammere end den internationale praksis.

Oliespildsberedskab
Der er indgået en aftale med et internationalt oliebekæmpelsesfirma om etablering af en 3-trins oliebekæmpelsesplan i overensstemmelse med international praksis. Dette indebærer bl.a., at der vil blive placeret olieberedskabsudstyr på fartøjer ved boreriggene og at der bliver placeret yderligere bekæmpelsesudstyr i en nærliggende grønlandsk havneby. Yderligere vil der være udstyr placeret i et internationalt beredskabscenter, som i henhold til en beredskabsplan kan bringes til Grønland indenfor 36 timer. Desuden vil der via aftaler være afgang til andre beredskabscentre.

Beredskabet
Myndighedernes beredskab under boringerne er organiseret i den lovfæstede Bered-skabskomité med deltagelse af alle relevante grønlandske og statslige myndigheder. Beredskabskomitéen og olieselskabet afholder forud for efterforskningsboringer et antal beredskabsøvelser.

Regelsæt, regulering, tilsyn, udstyr og teknikkerne, der skal anvendes af Cairn i Grøn-land, er kendte og velafprøvede. Teknikkerne anvendes i den norske del af Nordsøen og Barentshavet, hvor der ikke har været alvorlige uheld i en længere årrække.

I Grønland kræves flere uafhængige systemer, som kan aktivere lukke-ventilerne i brønden. Blandt andet stiller de Grønlandske myndigheder krav om fjernbe-tjeningssystemer, som kan lukke brønden ved et blowout, selv om man har mistet for-bindelsen mellem borerig og borehul. I den Mexicanske Golf var der ikke nogen fjernsty-rede lukningsmekanismer, som kunne lukke sikkerhedsventilerne - de såkaldte Blowout Preventere (BOP’ere).

Høringsdelen
Der er foretaget en omfattende høringsproces forud for behandling af boreansøgningen i landsstyret. Alle nøgleinteressenter i det Grønlandske samfund har været inviteret til at deltage i processen. Desuden har materialet været igennem en offentlig høring i Selvstyrets høringsportal. Yderligere er der afholdt et stort antal interessent møder og offentlige møder langs kysten om planerne med olieefterforskningsboringer i havet vest for Grønland i 2011.

Boringernes forventede afkast til det grønlandske samfund
Dette års boreprogram forventes at afstedkomme i direkte og i indirekte beskæftigelse svarende til mindst. 50 arbejdspladser besat med grønlandsk arbejdskraft. Der forventes et indkomst på lønskatter på ca. 50 mio. kr. Leverancer fra grønlandske virksomheder forventes at udgøre ca. 150 mio. kr. Og Cairn Energy vil i lighed med 2010 anvende 300 mio. kr. som bidrag til det nationale olieselskab NunaOils udvikling. Der forhandles på tiden med Cairn Energy om etablering af puljer til uddannelses- og bæredygtighedstiltag.