Arktis Råd mødet medio 2011

SAR tjenesten i disse øde og svært tilgængelige barske arktiske egne og farvande er jo altid et meget seriøst emne, men qua mine mange års erfaring med kommerciel besejling af netop disse isfyldte farvande med forskellige skibstyper, herunder passagerskib samt kendtmand på et meget stort tankskib, er det min faste overbevisning, at nedenstående udsagn burde have haft en lige så høj prioritet på dette møde:

Onsdag d. 18. maj 2011
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Arktis, Arktisk Råd, Internationale spørgsmål, Sikkerhed til søs.

Som bekendt afholdte medlemmerne og observatørerne i Arktisk Råd et møde i Nuuk den 12 maj 2011, og et af de helt store emner på dette møde var en juridisk bindende underskrift på en fælles SAR (Search and Rescure) aftale for rådets medlemmer. En SAR tjeneste, der så vidt jeg ved, altid udføres af de respektive medlemslandes Søværn og Luftvåben samt Coast Guards.

SAR tjenesten i disse øde og svært tilgængelige barske arktiske egne og farvande er jo altid et meget seriøst emne, men qua mine mange års erfaring med kommerciel besejling af netop disse isfyldte farvande med forskellige skibstyper, herunder passagerskib samt kendtmand på et meget stort tankskib, er det min faste overbevisning, at nedenstående udsagn burde have haft en lige så høj prioritet på dette møde:

Den 1. juli 2009 trådte ”Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium” i kraft.

Indholdet i denne bekendtgørelse er obligatorisk for målgruppen, og den kan læses på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Såfremt medlemslandene i Arktisk Råd kunne blive enige om, at denne bekendtgørelse dannede udgangspunkt for en fælles juridisk forpligtende aftale af samme karakter i alle medlemslandenes søterritorium, så ville megen forebyggelse af skibsulykker med tab af menneskeliv til følge samt ikke mindst forebyggelse af havmiljøforurening i det sårbare arktiske havmiljø ved en skibsulykke med fx tankskibe – ganske givet være opnået.

Hvis bekendtgørelsen så også blev udvidet til at gælde i internationalt farvand i de arktiske isfyldte farvande, samt udvidet med obligatorisk træning for skibets besætning i arktisk polaris sejlads i moderne sejladssimulatorer – og hvis de enkelte landes Søfartsstyrelser og Coast Guards udførte løbende kontrol med skibsfartens overholdelse af bekendtgørelsen – så ville forebyggelsen af skibsulykker i Arktis meget sandsynligt få et pænt løft.

Skal vi være vidner til en større skibsulykke i arktisk farvand førend vi ser forebyggelse i form af skærpede obligatoriske regler og love på området – samt ikke mindst kontrol af hvorvidt allerede gældende, obligatoriske love og regler på området bliver overholdt ?

PS:
Jeg kan anbefale den nyligt udgivne bog TITANIC, der er skrevet af forfatteren Thomas Nørgaard Olesen. Forfatteren har ikke alene beskrevet TITANICs forlis, men også øvrige kendte forlis som fx HANS HEDTOFTs forlis i internationalt arktisk isfyldt farvand i nærheden af grønlandsk søterritorium !

Læs mere her:
Sejladssikkerhed i grønlandske farvande
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium