Greenpeaces fortielser i Grønland

Greenpeace ”glemmer” også at fortælle offentligheden, at Grønland i modsætning til Norge ikke tillader brugen af oliebaserede boremudder og i stedet bruger vandbaserede boremudder.

Torsdag d. 19. maj 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Olieefterforskning.

Greenpeace holder et borgermøde i Aasiaat i aften om olieboringer i havet vest for Grønland. Det er derfor vigtigt for borgerne i Aasiaat at forholde sig kritisk til hvad Greenpeace vil fremlægge.

Til KNR udtalte Jon Burgwald fra Greenpeace i går, at en af grundene til hvorfor befolkningen i Grønland bør lytte til Greenpeace, er Selvstyrets godkendelse til Cairn Energy om at bruge rødlistede kemikalier i forbindelse med olieboringerne i år. Specifikt er der her tale om eventuelt brug af 45 tons rødlistet boremudder for hvert borehul til beredskab, også kaldet Ultrahib. Boremudder anvendes til at kontrollere trykket i et borehul.

Det skulle være 45 tons for meget brug af rødlistet kemikalie for hvert boring i forhold til olieboringer i både Norge og Danmark, som nu om dage ikke skulle benytte sig af rødlistede kemikalier.

Det Greenpeace behændigt undlader at fortælle om er, at Norge stadigvæk bruger rødlistede kemikalier i forbindelse med deres olieboreaktiviteter. Faktisk har Norge nedbragt sit samlede udledning af ”røde kemikalier” fra 4000 ton til ca. 30 ton i løbet af de sidste 10 år. Greenpeace ”glemmer” også at fortælle offentligheden, at Grønland i modsætning til Norge ikke tillader brugen af oliebaserede boremudder og i stedet bruger vandbaserede boremudder. Norge opsamler anvendte boremudder og opbevarer i anlæg til formålet og sådanne er ikke installeret i Grønland.

Alle disse oplysninger er at læse i DMU´s offentliggjorte vurdering af miljøpåvirkningen af olieboringer i Grønland, som er forelagt direkte til landsstyret. Denne er offentliggjort på følgende link: DMUs vurdering af miljø og klimamæssige forhold

Det fremgår bl.a. af DMU's redegørelse, at:

"DMU finder således, at udledningerne af boremudder i 2011 kan accepteres på baggrund af at:
  • hovedparten af de ”røde” kemikalier, der foreslås udledt, har lav giftighed og lav bioakkumulerbarhed men udelukkende er klassificerede som ”røde”, fordi de er langsomt nedbrydelige
  • det pålægges Capricorn at udarbejde en plan for, hvordan udledningen af ”røde” kemikalier ved fremtidige boringer kan nedbringes
  • det pålægges Capricorn at minimere udledningerne i 2011 ved at genbruge boremudderet i så stor udstrækning som muligt
  • det pålægges Capricorn at lave en udvidet miljøkemisk undersøgelse af havbunden efter boringerne.

Det er DMUs samlede vurdering, at de normale operationer ved aktiviteterne kan gennemføres sådan, at miljøpåvirkningen vil være minimal. Aktiviteterne vil efter forholdene blive udført med bedst tilgængelig miljøteknologi og hvis der sker en ulykke, er risikoen for store miljøpåvirkninger søgt begrænset i væsentlig udstrækning".

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, rådgiver landsstyret i spørgsmål om mulige påvirkninger af miljøet i forbindelse med olieefterforskningsboringer i Grønlandsk farvand. Det gør DMU direkte og uafhængegigt.

FAKTA:

Klassificeringen af kemikalier i olieindustrien i røde, gule og grønne sker efter Ospar-konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav.