Alcoasagen skal ikke fremskyndes

Sagen er jo den at der er tale om et storskalaprojekt som aldrig tidligere er set i Grønland, men som vil få kolossal indflydelse på hele Grønland og derfor ikke bare for Maniitsoq, både socialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

Mandag d. 23. maj 2011
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Alcoa, Miljø og natur, Minedrift, Råstoffer.

Inuit Ataqatigiit mener at man ikke kan fremskynde en beslutning angående en aluminiumsmelter i Grønland, også selv om organisationer og kommunale beslutnings-tagere vil dette.

Landstinget har endnu ikke set nogen beslutningsgrundlag at debattere udfra, derfor er det nu skal vente, og ikke handle debattere så vigtigt et projekt, med mangelfulde oplysninger. I efteråret 2010 debatterede Landstinget en midlertidig redegørelse om projektet.

Sagen er jo den at der er tale om et storskalaprojekt som aldrig tidligere er set i Grønland, men som vil få kolossal indflydelse på hele Grønland og derfor ikke bare for Maniitsoq, både socialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

Til trods for at der indtil videre allerede er lavet omfattende undersøgelser, er det særligt bemærkelsesværdigt at notere sig at der endnu mangler grundige vurderinger samt undersøgelser i forhold til aluminiumsprojektet.

Vi står overfor meget vidtrækkende beslutninger som vil binde hele samfundet samt de enkelte medlemmer af Landstinget og landsstyret.

I forhold til så vidtrækkende en beslutning på vegne af befolkningen, er det utroligt vigtigt at enhver beslutningstager er fuldt ud oplyst omkring både fordelene som de forhold som man skal tage sig i agt for i forhold til aluminiumsprojektet.

Vi mener i Inuit Ataqatigiit at der er behov for flere og fuldstændige oplysninger, idet en endelig beslutning omkring hele projektet nærmer sig.

I forhold til den generelle debat har vi lagt mærke til at de centrale spørgsmål omhandler:
  • At rentabiliteten på projektet først kendes når en beslutning om ejerskabsmodel er truffet.
  • At rentabiliteten vil blive stærkt forbedret når der bruges en billigere procesteknologi.
  • Og at rentabiliteten forbedres når de fleste arbejdere hentes fra Kina og Asien, idet det forudsættes at de aflønnes lavere end mindstelønnen her til lands.

Inuit Ataqatigiit vil ikke lægge skjul på at vi i lighed med en tidligere udmeldt standpunkt hælder til en koncessionsmodel i en ejerskabsbeslutning.

Som nævnt udestår der endnu mange spørgsmål og en stor debat er endnu tiltrængt. Der forestår endnu for Naalakkersuit og ALCOA meget nøje og grundige beregninger. Processen er inddelt i 3 faser og nu står vi ved afslutningen af fase 2 inden en endelig aftale kan indgås. Inden den endelige beslutning kan træffes, skal vi anmode om at man også grundigt overvejer disse forhold:
  • At der foretages meget grundige undersøgelser hvad angår folks sundhedstilstand og konsekvenserne for dyreliv og natur.
  • At der først vil kunne træffes en politisk beslutning når først de økonomiske totalberegninger er tilendebragte.
  • At samarbejdet med storindustrien også giver plads til, at erfaringer fra andre lande iagttages med respekt for overholdelse af menneskerettighederne.

Men før alle lovpligtige undersøgelser er færdige kan vi således ikke tage debatten op på forhånd.