Påstande og fakta om olieboringer i Grønland

Det rødlistede kemikalie Cairn Energy er blevet godkendt til at bruge, det såkaldte Ultrahib, er et kemisk tilsætningsstof, der tilsættes i vandbaserede boremudder. Ultrahib er ikke giftig, men tilsættes i vandbaserede boremudder for at sikre at boremudderet virker optimalt, således at der ikke opstår risici for brøndens stabilitet og sikkerhed.

Søndag d. 29. maj 2011
Departementet for erhverv og råstoffer
Emnekreds: Olieefterforskning.

Indholdsfortegnelse:
Påstand 1: Der udledes olie direkte ud i havet.
Påstand 2: Der udledes giftige kemikalier i forbindelse med olieboringer.
Påstand 3: Det røde kemikalie, Ultrahib ødelægger det marine økosystem.
Påstand 4: Den miljømæssige vurdering er ikke god nok.
Påstand 5: I andre lande udledes ikke kemikalier i forbindelse med olieboreaktiviteter.
Fakta om Ultrahib:


KNR TV udsendte den 25. maj 2011 et kortere udsendelse om olieboringer i Grønland produceret af RecMode Magazin i Aasiaat.

I udsendelsen kom intervieweren og de udtalende med en række påstande. Disse kommenteres nedenfor:

Påstand 1: Der udledes olie direkte ud i havet.
Svar:
Dette er ikke korrekt. Det boremudder der anvendes er vandbaseret. Grønland tillader ikke oliebaseret boremudder. Det er derimod tilladt i andre lande.

Påstand 2: Der udledes giftige kemikalier i forbindelse med olieboringer.
Svar:
Det er forbudt at udlede giftige kemikalier i grønlandsk farvand. I udsendelsen blev det hævdet, at det røde kemikalie, Ultrahib, er et giftigt kemikalie. Ultrahib er ikke giftigt, men klassificeres som rødt kemikalie, da det nedbrydes langsommere end gule og grønne kemikalier. Miljøpåvirkningen er dermed minimal.

Årsagen til, at Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har anbefalet, at man i en begrænset periode godkender anvendelsen af dette kemikalie er, at det er den mest miljøvenlige løsning. Alternativet er anvendelse af oliebaseret boremudder, som er langt mere miljøskadeligt.

Ultrahibs miljømæssige konsekvenser er nøje undersøgt af OSPAR, der klassificerer kemikalierne i grønne, gule, røde og sorte kemikalier. OSPAR er en konvention om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav. OSPAR har ifølge denne klassificering fastslået at:
  • Ultrahib ikke er giftigt
  • Ultrahib ophobes ikke i fødekæden

Den eneste årsag til, at Ultrahib er klassificeret som rødt er, at det er langsomt nedbrydeligt.

DMU har offentliggjort sin samlede vurdering af miljøpåvirkningen ved olieboringerne i Grønland. Konklusionen er:

”Det er DMUs samlede vurdering, at de normale operationer ved aktiviteterne kan gennemføres sådan, at miljøpåvirkningen vil være minimal.”

At påstå, at der udledes giftige kemikalier eller olie i forbindelse med olieboringer i Grønland må betegnes som direkte misinformation fra KNR´s side.

Påstand 3: Det røde kemikalie, Ultrahib ødelægger det marine økosystem.
Svar:
Ultrahibs miljømæssige konsekvenser er nøje undersøgt af OSPAR, der klassificerer kemikalierne i grønne, gule, røde og sorte kemikalier. OSPAR har ifølge denne klassificering fastslået at:
  1. Ultrahib ikke er giftigt
  2. Ultrahib ophobes ikke i fødekæden

Påstanden er altså ikke korrekt.

Påstand 4: Den miljømæssige vurdering er ikke god nok.
Svar:
Danmarks Miljøundersøgelser er landsstyrets miljøspecialister. Der sker således en uafhængig miljørådgivning af de fremmeste eksperter på det grønlandske miljø. DMU har desuden drøftet om anvendelsen af Ultrahib er forsvarlig med de norske miljømyndigheder. DMUs konklusion er, at det er miljømæssigt forsvarligt og at der foreligger dokumenterede, tekniske og sikkerhedsmæssige begrundelser for brug af boresystemet.

DMU konkluderer videre, at:

”Herunder vejer det argument tungt om hurtig nedlukning af boring i tilfælde af truende isbjergkollision. Brug af Ultrahib sikrer boreformationen bedst, således at en eventuel fastsidning af borestreng forhindres.”

At påstå, at Selvstyret bliver snydt må betegnes som direkte misinformation fra KNR´s side, når de miljømæssige aspekter er vurderet af DMU i konsultation med de norske miljømyndigheder.

Påstand 5: I andre lande udledes ikke kemikalier i forbindelse med olieboreaktiviteter.
Svar:
Dette er ikke korrekt. Til grund for godkendelsen anfører DMU, at såfremt der indføres reducerende tiltag for udledningen, kan en udledning på 200 tons på kort sigt godkendes. Norge har formået at få udledningen af røde kemikalier reduceret væsentligt på ca. 10 år DMU fremfører således:

”at udledningen af ”røde kemikalier” er stor (ca. 200 ton for alle fire boringer), hvilket på længere sigt er uacceptabelt efter DMUs opfattelse. Det skal i den forbindelse nævnes, at den samlede udledning fra olieindustrien af ”røde kemikalier” på norsk sokkel er nedbragt fra over 4000 ton til ca. 30 ton i løbet af 10 år. Dette er sket gennem en målrettet indsats, hvor ”røde” kemikalier dels er erstattet af mere miljøvenlige kemikalier, og dels er der foretaget behandling og deponering af brugt boremudder på land. Capricorn har i supplerende notater redegjort for de sikkerhedsmæssige årsager til, at de vandbaserede boremuddersystemer, der benyttes i Norge, ikke udgør en optimal løsning ved boringerne i Grønland, 2011. DMU har accepteret denne redegørelse og også haft den til uformel vurdering hos miljømyndighederne i Norge.”

Fakta om Ultrahib:
Det rødlistede kemikalie Cairn Energy er blevet godkendt til at bruge, det såkaldte Ultrahib, er et kemisk tilsætningsstof, der tilsættes i vandbaserede boremudder. Ultrahib er ikke giftig, men tilsættes i vandbaserede boremudder for at sikre at boremudderet virker optimalt, således at der ikke opstår risici for brøndens stabilitet og sikkerhed.