Periode: Oktober 2011


Vigtige møder med dansk Statsminister og Udenrigsminister

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 31. oktober 2011

Med mødet med Udenrigsministeren ønsker Formand for landsstyret, at drøfte CIA-sagen. Her vil Kuupik Kleist arbejde på, at indgå et kompromis med Udenrigsministeren om hvorledes en undersøgelse af sagen kan udformes og igangsættes.

Evaluering af familiecentrene viser vejen frem

Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Onsdag d. 26. oktober 2011

Resultatet af evalueringen viser, at der fortsat er god grund til at investere i familiecenterindsatsen. Der er store forskelle på strukturen og aktiviteterne i de nuværende familiecentre, men fælles for dem er, at de er et løft til familieindsatsen og det tværfaglige samarbejde i de pågældende byer.
Tilknyttede tekster:

Ikke tale om overbetaling til Rigshospitalet

Kurt Nielsen, Styrelseschef
Onsdag d. 26. oktober 2011

Der er ikke tale om, at der er sket overbetaling for de ydelser det grønlandske sundhedsvæsen har købt af Rigshospitalet i perioden 1995 - 2011. Grønland har fulgt betalingsreglerne i det danske nationale takstcirkulære. Det vi kan konkludere er, at det nu er muligt, at indgå en mere fordelagtig aftale med Rigshospitale.

Vi har tillid til vores børnefamilier

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 25. oktober 2011

Der er mange gode grunde til at ændre på denne mangeårige juletradition, og landsstyret ser det ikke som ønskeligt at fastholde befolkningen i strukturer, som signalerer, at man ikke tror, at familier er i stand planlægge og spare op til julen.

Fokus på udsatte grønlandske børn i Danmark

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 25. oktober 2011

Opfølgning af skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger er placeret under Departementet for Finanser, hvorfor jeg deltager i dag. Kommissionen afleverede i foråret en omfattende betænkning med grundige analyser af problemerne og forslag til løsninger, som hænger sammen. Dette har givet os et godt fundament til at træffe beslutninger om indretningen af fremtidens Grønland. Beslutninger der forhåbentlig også har den konsekvens, at flere i Grønland får den sociale hjælp, de eftersøger, og ikke oplever at skulle søge hjælpen i Danmark. I Grønland er det vores ansvar at have fokus på fænomenet ”sociale flygtninge”, altså grønlændere, der søger til Danmark i håb om et bedre liv.
Tilknyttede tekster:

Vores undergrund kan skabe fremtidens velfærdssamfund

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 24. oktober 2011

Samlet set bliver vi nødt til at skifte slædespor og fokusere på nye områder, hvis vi vil opretholde det nuværende velstandsniveau i fremtiden. I den sammenhæng er et af de mest oplagte områder råstofsektoren og storskalaprojekter, som vi også er i fuld gang med at udvikle.

Uddannelse – en borgerrettighed og en borgerpligt

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 24. oktober 2011

Vores midtvejsevaluering af folkeskolen gav desværre grund til bekymring. Karaktererne er for nedadgående, og det var ikke meningen med en reform af folkeskolen. Derfor skal der nu strammes op, og målet skal være, at flere opnår højere karakterer. Ikke fordi, at de har lært ting udenad, men fordi de har opnået forståelse for det, de er undervist i.

Royal Greenland skal ikke privatiseres

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 23. oktober 2011

Hvis Royal Greenland skulle privatiseres, ville ejerne primært drive det med henblik på at skabe størst muligt profit, og dermed ville man også barbere de dele af virksomheden væk, som ikke er så lønsomme at beholde. Dette vil i sidste ende betyde færre arbejdspladser forskellige steder på kysten.

Redegørelse om børne- og ungestrategien - EM2011 43

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 21. oktober 2011

Børne- og ungestrategien skal ikke alene være en strategi for de børn og unge, som har det vanskeligst. Strategien omfatter alle børn, men indeholder naturligvis mange initiativer, der er målrettet børn, unge og familier, der har et særligt behov for hjælp og støtte. Strategien har således fokus på at skabe lige muligheder for udvikling og trivsel for alle børn og familier i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Aqqaluaq B. Egede taler med to tunger

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 20. oktober 2011

Inuit Ataqatigiit sagde, at man har de nødvendige informationer og data nok til at man nu kunne træffe beslutninger. Men da vi behandlede transportkommissionens anbefalinger i Landstinget mente Inuit Ataqatigiit pludselig, at materialet ikke var fyldestgørende

Besvarelse af §37, stk. 1 spørgsmål 192 om de formodede CIA flyvninger

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 20. oktober 2011

Jeg har bedt om et møde med den nye udenrigsminister under Nordisk Råds session i København, hvor jeg blandt andet vil tage det her spørgsmål op. Jeg vil netop fremføre ønsket fra flertallet i Landstinget om, at der skal være fuld transparens i sager, som omhandler eller har interesse for Grønland.

Oplysninger om tal for udefrakommende arbejdskraft i byggebranchen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 19. oktober 2011

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til at opgave at skabe et bedre overblik og statistik over ledig arbejdskraft, som er tilgængelige. Arbejdsgruppens klare målsætning er blandt andet at komme med forslag til, hvordan vi får et bedre overblik over antallet af ledige og de lediges uddannelsesmæssige baggrund med henblik på at øge andelen af hjemmehørende arbejdskraft i alle fag.

Offentliggørelse af Arktisk Strategi i Nuuk

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. oktober 2011

Vi har selv taget initiativ til, at vi i rigsfællesskabet fik udarbejdet en fælles strategi for Arktis. Det har vi gjort, da vi har fundet det nødvendig, at understrege overfor omverdenen at udviklingen i Arktis ikke skal ske hen over hovedet på den arktiske befolkning.

Offshore onshore

Qaasuitsup Kommunia
Søndag d. 16. oktober 2011

Qaasuitsup Kommunia har besluttet at gennemføre en forundersøgelse, der skal indkredse branchens behov og ønsker, og på den baggrund udpege egnede lokaliteter og arealer til havne og off shorerelaterede aktiviteter. Forundersøgelsen fokuserer særligt på off shorebranchens arealbehov på land og de afl edte konsekvenser heraf, vurderet i tre faser: efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.
Tilknyttede tekster:

Så er det nu, Kuupik Kleist og Jens B. Frederiksen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Søndag d. 16. oktober 2011

Samtidig kunne de så kræve, at der blev indledt forhandlinger om, at vi selv fremover overtager kontrollen med vores eget luftrum – hvilket vel burde være den mest åbenlyse konsekvens af hele denne triste affære.

4 opfølgende spørgsmål om tuberkulosebekæmpelsen

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 14. oktober 2011

WHO anbefaler endvidere, at informationskampagnernes effektivitet jævnligt skal undersøges. Jeg er glad for denne anbefaling. Det er mit indtryk, at vi i Grønland gennem mange år, i forskellige sammenhænge, har brugt betydelige ressourcer på informationskampagner, men yderst beskedne ressourcer på at undersøge kampagnernes effekt med henblik på at optimere fremtidige kampagner.

Tryghed er vigtigere end en grundlov

Allan Chemnitz, Formand for lokalafdelingen Demokraatit i Nuuk
Fredag d. 14. oktober 2011

En grundlov rummer flotte ord og tanker om frihedsrettigheder, borgerrettigheder og en definition af, hvilket samfund vi ønsker os. Men det er alt sammen ting, vi kan sagtens tale om uden en grundlov. Helt grundlæggende har vi brug for tryghed og stabilitet i alle niveauer af samfundet ikke en gang i fremtiden, men nu. Særligt vores børn og unge har ikke den tryghed og kærlighed, man kunne ønske sig.

Godt forsøg, Aleqa

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 14. oktober 2011

Det er ikke os, der har gjort noget galt. Det er os, der er blevet snydt. Og vi er blevet snydt et eller andet sted i det danske system. Det er det, der skal undersøges.

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 14. oktober 2011

Store dele af erhvervspolitikken bygger fundamentalt stadig på den model, som vi i sin tid overtog ved Hjemmestyrets indførelse. Den vigtigste strukturelle udvikling siden da er omdannelsen af de offentlige virksomheder til aktieselskaber. Her er der søgt at skabe en adskillelse mellem selskabernes kommercielle opgaver og ikke-kommercielle, og man er gået bort fra en politisk detailstyring
Tilknyttede tekster:

Udenrigspolitisk strategi og Redegørelse - Efterårssamlingen 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 14. oktober 2011

Grønland er i 2050 en af tre selvstændige stater i et forfatningsretligt revideret Rigsfællesskab baseret på solidaritet, fællesskab og stærke historiske bånd. Grønlands BNP per indbygger er sammenligneligt med andre nordiske lande. Et rigt samfund med en høj grad af sammenhold og lighed i fordelingen af indkomst og muligheder
Tilknyttede tekster:

Siumut klar til at droppe vores velfærd

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. oktober 2011

Indrømmet. Overskriften på dette indlæg er lidt stram, men det er ærlig talt svært at se, hvordan Siumut ellers har tænkt sig at fremtrylle omkring 5 milliarder kroner årligt, så partiets drøm om at blive selvstændigt kan blive opfyldt.

Så er det nu, Doris og Sara

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. oktober 2011

Derfor tyder alt på, at der ikke kommer en uvildig undersøgelse af CIA-flyvningerne. Det er et eklatant løftebrud fra den røde regering, som støttede en sådan – både da de var opposition og under valgkampen for blot en måned siden. Løftebruddet bør naturligvis også få konsekvenser for de røde partier her i landet, da både IA og nok især Siumut konstant har fortalt om deres gode muligheder for indflydelse på en rød, dansk regering.

Landsstyret har også fokus på behandling af ofre for seksuel misbrugte voksne

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. oktober 2011

Vi har startet med børnene. Undersøgelser viser, at cirka 1/3 af kvinder oplyser, at de har været udsat for seksuelle krænkelser. Vi har derfor ikke kunnet love, at vi kan tilbyde behandling til alle fra starten. Vi har som sagt måtte starte et sted og vi ved, at den skam, utryghed og mistillid, som seksuelle krænkelser blandt andet påfører vores børn og unge, har langtidsskadelige virkninger i vores samfund.

Vi ønsker at debattere, hvilke værdier fremtidens Grønland skal bygges på

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. oktober 2011

De folkeretlige diskussioner, der stadig udspinder sig om oprindelige folks ret til selvbestemmelse - eller det som Jeppe Strandbjerg kalder for: ”statsbærende aktør” - er særdeles komplekse. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at spørgsmålet om, at nogle oprindelige folk måske kunne få den idé at løsrive sig og dermed fravriste de stater, de tilhørte, nogle ofte meget ressourcerige territorier, red forhandlingerne om erklæringen som en mare - også selv om denne frygt ikke blev formuleret direkte.

Uden at mærke noget på krop og sjæl

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. oktober 2011

Det vil derfor være relevant at overveje, om ikke den langsigtede og stabile finansiering af de sociale tiltag som Sara Olsvig foreslår, bør tilvejebringes efter et princip om, at pengene følger klienten. Således at udgifter til sociale tilflyttere fra Grønland finansieres af den grønlandske hjemkommune, indtil tilflytteren kan klare sig i Danmark uden hjælp fra det offentlige. Det ville sætte en stopper for kassetænkning og systemskabt eksport af tunge sociale klienter til Danmark.

Jomfrutalen 6. oktober 2011

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. oktober 2011

Grønlændere bosiddende i Danmark mærker også på krop og sjæl den politik der føres fra denne sal. Dette efterår afholdt det grønlandske ligestillingsråd en høring, som viste at grønlændere i Danmark fortsat oplever diskrimination i deres hverdag. Vi har en stor opgave at løfte i fællesskab på dette område – både de danske kommuner, den danske regering og Selvstyret. Vi er nødt til at sikre, at det store antal grønlændere bosiddende i Danmark mødes med værdighed og får den nødvendige hjælp.

En ny blomst i evighedsbuketten

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 9. oktober 2011

Den offentlige debat i Grønland har sin egen buket af evighedsblomster: Emner, der kan hives frem når som helst. Indholdet er det samme, konklusionerne er de samme. Men til forskel fra rigtige evighedsblomster, så er disse blomster ikke til pynt. De er giftige, og giften er ofte rettet mod Danmark, USA eller hele den store verden uden for Grønland – der hvor al ondskab kommer fra

Velfærden sikres kun gennem aktiv handling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 7. oktober 2011

Betænkningen viser klart, at status quo ikke er en mulighed længere. Selvstyret giver os alle et ansvar for at omstille vores samfund. Skatte- og Velfærdskommissionen konkluderer tilsvarende og peger på, at der er behov for store reformer på uddannelsesområdet, social genopretning og at skabe en langsigtet balance i den offentlige økonomi.

Resultater af første boringer efter sjældne jordarter - Qeqertaasaq 2011

Nuna Minerals AS
Torsdag d. 6. oktober 2011

Vores mineralisering synes at være grovkornet og med en simpel mineralogi og metallurgi som muligvis kan gøres til genstand for koncentrering og direkte opløsning for lave omkostninger.
Tilknyttede tekster:

Behandling til de seksuel misbrugte i landet har ingen prioritet hos landsstyret

Siumuts landstingsgruppe
Onsdag d. 5. oktober 2011

For to år siden pålagde det samlede Landstinget landsstyret om at etablere et behandlingscenter for alle seksuel misbrugte. Nu er der gået to år og man har stadig ikke etableret et behandlingscenter.

Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning

Landsstyret
Maliina Abelsen
Mandag d. 3. oktober 2011

For landsstyret er det vigtigt, at vi erkender og handler på baggrund af vores viden om, at omkring 1/3 af alle familier har svage økonomiske, sociale og/eller uddannelsesmæssige ressourcer til at støtte børnene. 2/3 af unge angiver, at de har alkoholproblemer i nærmeste familie. Op mod 1/3 af pigerne og lidt mindre for drengene har været udsat for seksuelle overgreb.
Tilknyttede tekster:

Aftale mellem Javnadarflokkurin, Siumut og Inuit Ataqatigiit om samarbejde i Folketinget

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Sjúrdur Skaale
Lørdag d. 1. oktober 2011

Partierne forventer, at regeringen er indstillet på en åben dialog, når grønlandske og færøske sager kommer til behandling – også når det gælder sager, hvor regeringen som udgangspunkt ikke har samme holdning som flertallet i Grønland eller på Færøerne.