Velfærden sikres kun gennem aktiv handling

Betænkningen viser klart, at status quo ikke er en mulighed længere. Selvstyret giver os alle et ansvar for at omstille vores samfund. Skatte- og Velfærdskommissionen konkluderer tilsvarende og peger på, at der er behov for store reformer på uddannelsesområdet, social genopretning og at skabe en langsigtet balance i den offentlige økonomi.

Fredag d. 7. oktober 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Efterårssamling 2011, Samfundsforhold, Socialt ansvar, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Status quo er ingen mulighed længere
Vigtigt med fælles fodslag om nødvendige reformer
Vi kan ikke låne os til velfærd


Enhver politiker må forholde sig til de udfordringer, som Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning peger på. Udfordringernes omfang og karakter viser et klart behov for at have en offensiv strategi. Der bliver eksempelvis færre i den arbejdsdygtige alder til at forsørge gruppen af unge og ældre. Hvis vi er passive i forhold til denne demografiske ændring, bliver konsekvensen, at vi må skære ned på de basale velfærdsydelser på sundheds- og socialområdet og vil opleve stigende underskud i landskassen. Det ønsker vi ikke.

Vi har imidlertid et godt udgangspunkt. Det er os selv, der kan træffe de nødvendige beslutninger og prioriteringer. Grønland har i modsætning til en række andre vestlige lande en god og sund økonomi at gå ud fra. Vi kan gennem kloge beslutninger og handling selv sikre velfærden.

Landsstyret har derfor fra starten besluttet, at vi vil den offensive strategi. Vi vil skabe grundlaget for de nødvendige grundlæggende forandringer af landets økonomi. Vi vil tage fat på at løse de strukturproblemer, som vi alle er opmærksomme på skal løses, hvis vi på sigt skal sikre en selvbærende økonomi.

Status quo er ingen mulighed længere
Inden vi politisk gennemfører de store reformer, må vi tænke os nøje om. Det lægger landsstyret op til den kommende redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning på efterårssamlingen i Landstinget. Den bygger på kommissionens betænkning fra foråret.

Betænkningen viser klart, at status quo ikke er en mulighed længere. Selvstyret giver os alle et ansvar for at omstille vores samfund. Skatte- og Velfærdskommissionen konkluderer tilsvarende og peger på, at der er behov for store reformer på uddannelsesområdet, social genopretning og at skabe en langsigtet balance i den offentlige økonomi.

Redegørelsen til Landstinget beskriver landsstyrets foreløbige overvejelser om, hvordan vi vil gribe arbejdet an, og hvilke mål, som vi vil forfølge overordnet. Det overordnede udgangspunkt for landsstyrets politik er følgende:
 • Højne befolkningens levestandard og levevilkår.
 • Give alle mulighed for at udnytte evner og motivation til uddannelse og gennem beskæftigelse at blive selvforsørgende og bidrage til samfundet.
 • Udjævne forskelle i indkomst og levevilkår, og give lige vilkår for deltagelse i samfundslivet.
 • Sikre et velfungerende socialt sikkerhedsnet for samfundets svage og udsatte grupper.
 • Hjemtage nye områder fra staten.

Vigtigt med fælles fodslag om nødvendige reformer
Det er meget forpligtende mål at sætte for vores fælles samfundsøkonomi, men det er nødvendigt at tage disse fremskridt – igen er status quo i samfundsøkonomien er ikke en mulighed.

Den samlede indsats vil vi dele op på syv temaer, der i høj grad spiller ind på alle samfundsanliggender, og som også hænger sammen indbyrdes:
 • Børn og unge
 • Uddannelse
 • Erhvervs- og arbejdsmarked
 • Ældre
 • Anlæg
 • Den offentlige sektor
 • Reform af skatte-, bolig- og socialpolitikken

I landsstyret har vi allerede igangsat en række initiativer under de nævnte temaer, der skal videreføres. Det er eksempelvis tiltag under børne- og ungestrategien, det ekstraordinære arbejdsmarkedstiltag, byggeri af almennyttige boliger og kollegier samt opfølgningen af den ekstraordinære uddannelsesindsats. Der er en række andre eksempler, men behovet for gennemgribende reformer på en lang række områder er nødvendig. Ikke desto mindre derfor, er det vigtigt at alle forstår nødvendigheden af de store reformer. Derfor vil landsstyret drage omsorg for løbende at skabe kommunikation med alle relevante parter. Det drejer sig om forandringer for hver enkelt medborger. Vi vil sikre, at borgerne har den nødvendige information til at deltage i debatten om, hvordan reformerne skal udmøntes.

Vi kan ikke låne os til velfærd
Selvstyret og kommunerne bør indgå i et forpligtende samarbejde om en række opgaver inden for rammerne af ovenstående temaer. Målet må være, at flest muligt trækker i samme retning og har en fælles forståelse for nødvendigheden af at gennemføre reformer. Hvis vi ikke har denne fælles forståelse, vil vi have meget svært ved at nå målene.

Allerede til forårssamlingen vil de første tiltag i form af dele af et større lovprogram ligge klar til at føre ud i livet. Disse forandringer skaber nye rammer for den enkelte borger, for vores erhvervsliv og for kommunerne. I en forandringsproces kan nogle være tilbageholdende. Det er naturligt. Men på lang sigt vil vi alle opleve større tryghed og stå i en langt bedre situation til at forsvare og forbedre vores fælles velfærd.

Det er mit ansvar som formand for landsstyret at skabe tillid om vores lands økonomi. Erfaringerne fra udlandet viser, at vi ikke kan låne os til velfærd. Velfærd er noget, vi skal arbejde for at sikre. I det omfang at vi optager lån, skal vi sikre, at det er til investeringer, der kan skabe rammer for vækst. For det samlede landsstyre er det naturligvis vores opgave, at sikre de rigtige rammer. Det er en politisk opgave. Det er så op til den enkelte borger og til virksomhederne at udfylde disse rammer og tage et medansvar for samfundsudviklingen.

Det kræver et aktivt medborgerskab for den enkelte, og at virksomhederne påtager sig et samfundsansvar. Heldigvis ser vi i stigende grad et ønske fra både borgere og virksomheder at påtage sig disse opgaver, nemlig at sikre fremtidens velfærd. Jeg håber derfor, at alle vil samarbejde og indgå i en konstruktiv dialog, som er en forudsætning for, at vi kan genskabe den optimisme og tro på fremtiden, der via en veltilrettelagt indsats er en forudsætning for en positiv udvikling af vores land. Der har vi brug for deltagelse fra hver en af jer. Lad os være fælles om at rydde op på gamle strukturer og få det bedste ud af vores muligheder til gavn for os alle og for vores efterkommere.

Vores velfærd og velstand kræver handling nu