Borgermøder om ISUA-projektet udskydes

Baggrunden er, at ansøgningsmaterialet fra London Mining endnu ikke er modtaget, og derfor kan vi, i sagens natur, ikke holde borgermøderne i april. Når vi modtager ansøgningen og har den fornødne klarhed over processen, vil vi hurtigst muligt udmelde de nye tidspunkter.

Tirsdag d. 3. april 2012
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift, Råstoffer.

Landsstyret har tidligere oplyst, at der vil blive holdt fire borgermøder i april måned vedrørende jern-mine projektet ved Isua. Desværre må vi meddele, at disse fastsatte møder vil blive udskudt til et senere tidspunkt. Baggrunden er, at ansøgningsmaterialet fra London Mining endnu ikke er modtaget, og derfor kan vi, i sagens natur, ikke holde borgermøderne i april. Når vi modtager ansøgningen og har den fornødne klarhed over processen, vil vi hurtigst muligt udmelde de nye tidspunkter.

For inden vi kan holde borgermøder, er der en procedure, der skal efterleves. Når selskabet har afleveret sin ansøgning om en udnyttelsestilladelse, skal DCE (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser), Naturinstituttet og myndighederne sikre, at de lever op til lovens krav. Først derefter kan ansøgningen accepteres som afleveret til myndighederne. Herefter skal rapporterne offentliggøres og danne grundlag for en åben debat og kritisk spørgsmål om projektet før borgermøderne. For at give borgerne og andre interessenter mulighed for at gennemgå materialet, vil borgermøderne først begynde ca. 4 uger efter, at ansøgningen er sendt i høring.

Formålet med møderne er fortsat at informere og inddrage borgerne, således deres holdninger til projektet bliver medinddraget i beslutningsprocessen. Eventuelle bekymringer og forslag fra borgernes side vil indgå i landsstyrets behandling af ansøgningen.

Ved samtlige af borgermøderne vil der blive taget referat og spørgsmål og svar fra borgerne vil blive nedfældet og afleveret efterfølgende til landsstyret og offentliggjort.

Møderne vil blive afholdt med en uafhængig mødeleder for at sikre en uafhængig vidensdeling af oplysninger samt inddragelse af borgerne. Der er planer om at afholde i alt 4 borgermøder med følgende overskrifter:
  1. Generel information om ISUA-projektet med deltagelse af Grønlands Selvstyre og London Mining.
  2. De miljømæssige aspekter ved ISUA-projektet med deltagelse af Grønlands Naturinstitut og Det Nationale Center for Miljø og Energi, DCE, i Danmark.
  3. Samfundsgevinster ved ISUA-projektet med deltagelse af Grønlands Selvstyre.
  4. Afrundingsborgermøde med Grønlands Selvstyre og London Mining.

Ved møderne vil Medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen, uafhængige institutioner som Grønlands Naturinstitut og DCE, Det Nationale Center for Miljø og Energi samt selskabet London Mining deltage.

Til det afrundende borgermøde vil befolkningen have mulighed for at indsende deres uddybende spørgsmål om projektet op til mødet. Her vil Medlem af landsstyret, Grønlands Selvstyre og selskabet London Mining være til rådighed for borgerne.