Periode: November 2012


Kuupik lyver!

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Fredag d. 30. november 2012

Da landsstyret afholdte seminar for Landstinget forud for 1. behandling af storskalaloven i oktober 2012 om miner, der umiddelbart var klar til at blive opstartet, så udtalte Formanden for landsstyret i sine afsluttende bemærkninger en diktat til sit parlamentariske grundlag, at storskalaloven SKAL vedtages i netop denne samling, idet mineselskaberne blot venter på vedtagelsen af denne lov.

Minerne vil give skatteindtægter til Grønland

Maliina Abelsen
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 27. november 2012

Det forhold, at udnyttelsestilladelserne skal ligge i et grønlandsk indregistreret selskab, sikrer således, at disse aktiviteter foregår gennem en enhed med en synlig og ansvarlig ledelse i Grønland, ligesom et sådant selskab er underlagt krav om revision.

Aleqa – få styr på fakta og stop smædekampagnen!

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 27. november 2012

”Landsstyreformandens kone og landsstyremedlemmet for Råstoffers kone må begge må ellevilde glade, hvis storskalaloven bliver vedtaget hurtigst muligt inden et valg. Alle ved jo, at de to kører et mineselskab. Lad det være sagt.”

Tele Greenlands ansøgning om mere trafik i bredbåndsabonnementerne Gold og Premium

Telestyrelsen
Mandag d. 26. november 2012

Telestyrelsen behandler Tele Greenlands ansøgning om ændring af produkterne ud fra 3 kriterier: A) Ansøgningens bidrag til øget samfundsøkonomisk effektivitet og velfærd B) Ansøgningens evt. diskriminerende og konkurrenceforvridende virkninger C) Ansøgningens økonomiske konsekvenser

Storskalaloven gavner grønlandsk beskæftigelse

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 26. november 2012

Det modsatte indtryk kunne man godt få, når man læser flere faglige organisationer indlæg om storskalaloven – senest fra pædagogernes fagforening, PIP, hvor de udtrykker deres skepsis om storskalalovens ansættelsesvilkår for udefrakommende arbejdskraft.

Stop idylliseringen af de små landsbyer

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Torsdag d. 22. november 2012

I Grønlands tilfælde er Henrik Leth endda parat til at gå endnu længere. Leths løsning på Grønlands udfordringer var nemlig ikke til at tage fejl af: Urbanisering – og helst så hurtigt som muligt. På konferencen opfordrede han derfor sine landsmænd til at holde op med at idyliseringen de små samfund.

Magtmisbrug og forsøg på sabotage

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 21. november 2012

Navngivningen af abonnementerne og abonnementspriser med slutcifre 99 ligner noget, der er hentet fra de talløse reklamer for skidt og skrammel, der vælter ind i postkasserne i Danmark. Og der er noget, som tyder på, at Tele Greenlands ledelse og medarbejdere i afdelingen for salg af internetadgang er hentet fra de virksomheder, der står for produktionen af de nævnte reklamer for skidt og skrammel.

Den nye storskalalov gavner grønlandsk beskæftigelse

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 21. november 2012

Først og fremmest skal man huske, at Grønland har en stærkt stigende arbejdsløshed, en stor nettoudvandring og et indkomstniveau som sakker bagud i forhold til andre lande. Etablering af nye arbejdspladser og nye virksomheder er helt afgørende for at vende udviklingen for de socialt udsatte i vores samfund.

Køreplan for ny containerhavn i Nuuk

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. november 2012

I løbet af 2013 fremsætter landsstyret et samlet lovforslag for etableringen af havnen. Det bliver dermed Landstinget, der træffer den endelige beslutning om organiseringsform og finansiering af havnen.

Puisi-sagen

Selvstyret
Mandag d. 19. november 2012

Selvstyret skal betale godt 7 millioner kroner i sagsomkostninger og forventeligt omkring 500.000 kr. til advokatbistand.

Store magter som liggende gæster hos små venner

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 19. november 2012

En lukning af Thule Air Base ville være en brat afslutning på et stort gode for Grønland. Det ville være en katastrofe. Det ved man godt i Grønland – det er kun Politiken, der gør det til journalistisk plat og politisk følelsesporno.

Børnene på Håbets Ø

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 15. november 2012

Lige siden jeg så billedet fra forsiden af bogen ”Børnene på Håbets Ø”, har jeg set frem til at få fat i bogen og få den læst. Tegningen af de fire børn på klippen over havet og skonnerten, der er på vej bort, ude på skellet mellem himmel og hav, appellerer til fantasien og spænder forventningen.

Kvoter for visse arter i 2013 i Øst- og Vestgrønland

Landsstyret
Onsdag d. 14. november 2012

Landsstyret har efter høring af aktører indenfor fiskerierhvervet, herunder anbefalinger fra Naturinstituttet, den 12. november 2013 vedtaget kvoter for hellefisk, skolæst, bundlevende rødfisk, pelagisk rødfisk, helleflynder, havkat, lodde, blåhvilling, sild, makrel, guldlaks, istorsk, polartorsk, kammuslinger og torsk for 2013.

Grønland i dansk finanslovsaftale for 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. november 2012

Finanslovsprocessen har været lang og fortsætter jo lidt endnu. Jeg startede med de første møder om mine prioriteringer allerede i januar, og jeg er glad for, at vi i forhold til en række af sagerne nu ser konkrete resultater. Jeg ville dog gerne have set en tydeligt udmelding vedrørende Kriminalforsorgen i Grønland, men afventer svar fra justitsministeren om dette. Desuden afventer jeg også en udmelding fra forskningsministeren om University of the Arctic.

Nye skatteregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder

Helge Tang, formand for Brancheudvalget for hotel, restaurant og turisme
Tirsdag d. 13. november 2012

I en tid, hvor de fleste andre lande forsøger at skabe gunstigere forhold for erhvervslivet, kan vi nu se frem til at få den i forvejen rekordhøje selskabsskat suppleret af væsentligt forringede afskrivningsregler i et samfund, hvor det i forvejen ofte er sværere at etablere og drive virksomhed end de fleste andre steder i verden.
Tilknyttede tekster:

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 1. - 3. kvartal 2012

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 13. november 2012

NunaMinerals forventer inden udgangen af regnskabsåret 2012, at udvide aktiekapitalen med indtil 9,99 % ved gennemførelse en rettet emission til markedskurs, forudsat at markedsforholdene og investor interesse tillader dette.
Tilknyttede tekster:

Spørgsmål vedrørende landsstyrets henvendelse til den danske stat om udlændingeloven

Akitsinnguaq Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 9. november 2012

Jeg ønsker med disse spørgsmål at afdække, hvordan udlændingeområdet håndteres idag, hvilke henvendelser landsstyret sender til den danske regering på vegne af vort land, og befolkningen.

Gode forbedringer på plejefamilieområdet

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Torsdag d. 8. november 2012

Forslaget om en minimumsalder på 25 år for plejeforældre vil være med til at sikre, at plejebørnene altid vil blive anbragt hos familier med en vis form for livserfaring.

Skatten er nedsat med 1 % – Tillykke - eller?

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 8. november 2012

I forbindelse med nedsættelsen af skat af arbejdsindkomst, så vil Landskassen i 2013 mangle 72 mio. kr. Jeg mener ikke, at der ikke er nogen grund til at juble i disse år og i disse dage, hvor vi står med mange tunge opgaver, mange renoveringsopgaver samt mange andre ting, som vi som samfund er nødsaget til at gøre, og hvor vi står og mangler finansiering til disse opgaver.

Fritidsjagt for fastboende

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 7. november 2012

Selv ville jeg mene, at en ansøger, som gennem mange år har bidraget til det grønlandske samfund gennem sin arbejdsindsats og sine skattebetalinger, har en sådan tilknytning til Grønland, at det ville være rimeligt at give dispensation til fritidsfangst- og jagt.

Længere åbningstid for sprut

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 5. november 2012

Med denne beslutning i Landstinget har drukkenboltene fået udvidet grænserne for akut adgang til alkohol, og deres børn har mistet endnu et stykke af deres nutid. Nutiden er den tid, der er grundlaget for børnenes fremtid.

Poppedreng vil have mere i løn

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 5. november 2012

De bedst lønnede grønlændere arbejder og bor på samme måde som de tilkaldte thaier og filippinere. Dog er grønlændernes indkvarteringsforhold langt mere beskedne, ligesom deres arbejdstider er mere uforudsigelige og arbejdsmiljøet særdeles hårdt og risikofyldt.

Fund af nyt, stærkt guldmineraliseret område

Ole Christiansen, direktør for Nuna Minerals
Mandag d. 5. november 2012

NunaMinerals identificerer en rig guldmineralisering i Jokum's Shear i Sydgrønland. Sammenholdt med de gode resultater fra selskabets 2012 boringer i Vagar guldprojektet bekræfter disse nye fund guldpotentialet i Nanortalik Gold Province.

Grønland anmoder om territorialt forbehold

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Lørdag d. 3. november 2012

Grønland anmoder om territorialt forbehold. Ingen skal være i tvivl om, at Grønland fortsat ønsker at føre en klimapolitik, der er bæredygtig. Faktum er dog, at en tilslutning til Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode på det nærmeste vil umuliggøre en industriel udvikling.

London Mining dikterer ikke IBA-forhandlingerne

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 2. november 2012

Påstanden er forkert. Grundlæggende ligner en forhandling om en IBA-aftale – i princippet - en forhandling om en overenskomst, hvor både arbejdstagerne og arbejdsgivernes organisationer i de indledende faser forbereder sig ved at tale med deres bagland. Og når de reelle forhandlinger begynder, bliver baglandet løbende orienteret. Det samme vil ske her, når der skal forhandles en IBA-aftale i hus.

Giv os tid til at behandle en lov der vil ændre hele samfundet

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 1. november 2012

Det lader til, at koalitionen ikke har forstået forskellen på et bredt forlig og et nationalt kompromis. Et bredt forlig kan vi medlemmer af Landstinget grundlæggende aftale over en frokost i kantinen. Et nationalt kompromis kræver reel høring og inddragelse af de mange gode kræfter og organisationer, der hører hjemme i vores land.

Abent brev til Ove Karl Berthelsen

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Torsdag d. 1. november 2012

Som politisk ansvarlig har du dermed valgt at opsplitte i stedet for at samle Grønland i de meget vigtige forhandlinger med London Mining. Trods alle vores opfordringer til at varetage hele landets interesser, har du jo næsten sat dig på samme side af forhand­lingsbordet som London Mining med den fremgangsmåde.