Formandens Departement søger en Retschef, der samtidig er leder af Lovafdelingen

Kvalifikationskrav: Politisk tæft, Lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation

Onsdag d. 21. august 2013
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Landsstyret
Emnekreds: Love og konventioner, Politik, Siumut.

Formandens Departement søger en Retschef, der samtidig er leder af Lovafdelingen

Lovafdelingen er Grønlands Selvstyres centrale juridiske afdeling og hører organisatorisk under Formandens Departement. Afdelingen varetager en bred vifte af juridiske opgaver, og yder juridisk rådgivning til Formanden for landsstyret, landsstyret samt øvrige myndigheder i centraladministrationen.

Lovafdelingens vigtigste arbejdsopgaver omfatter:
 • Juridisk rådgivning til Formanden for landsstyret, landsstyret og Grønlands Selvstyres øvrige forvaltningsenheder
 • Inddragelse af menneskerettighedskonventioner i lovgivningsprocessen
 • Deltagelse i projekter om ajourføring af lovgivning og introduktion af nye reguleringsområder
 • Kundgørelse, trykning og offentliggørelse af Grønlands Selvstyres retsforskrifter
 • Regeludarbejdelse og vejledning på bl.a. forvaltningsrettens område
 • Lovteknisk gennemgang af forslag til landstingslove og Selvstyrets bekendtgørelser

Kvalifikationskrav:
 • Politisk tæft
 • En solid teoretisk juridisk baggrund
 • Flerårig erfaring med juridisk sagsbehandling gerne fra centraladministrationen
 • Så vidt muligt erfaring som leder af en mindre enhed eller gruppe
 • Interesse og evne for udvikling af de juridiske kompetencer i Lovafdelingen
 • Lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Evner for samarbejde på tværs af organisatoriske rammer og faglige forudsætninger
 • Vilje til i visse perioder at yde en ekstraordinær arbejdsindsats og kan arbejde under tidspres

Kvalitetssikring af forslag til retsforskrifter, og deltagelse i de omfattende samfundsmæssige udviklingsprojekter, der præger dagens Grønland er en højt prioriteret opgave for afdelingen.
Det forventes at retschefen kan forestå og gennemføre udviklingsopgaver, der bidrager til et højt kvalitetsniveau i lovgivningsarbejdet og samtidig medvirke til en effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer, som anvendes til udarbejdelse af regler.

Vi lægger vægt på en åben og positiv omgangsform, og forventer at retschefen kan indgå som leder i et uformelt arbejdsmiljø sammen med afdelingens øvrige jurister, og andre medarbejdere i Formandens Departement. På grund af afdelingens begrænsede størrelse må Retschefen være indstillet på – udover ledelsesfunktionen – også at varetage konkrete juridiske opgaver, ligesom enkelte opgaver af administrativ karakter kan komme på tale.

Der kan til stillingen stilles bolig til rådighed, hvor ansøger ikke måtte være boligforsynet i forvejen. Ved anvisning sker det efter de til enhver tid gældende regler.
Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Stillingen er lønfastsat svarende til lønramme 38 og lønnen udgør pr. 1. oktober 2011 kr. 60.439,75 om måneden (incl. eget pensionsbidrag) og kr. 725.277,00 årligt. Hertil kommer arbejdsgivers pensionsbidrag.
Ansættelse som Retschef vil som hovedregel ske på overenskomstvilkår. For ansøgere, der allerede er ansat som tjenestemand, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil finde sted i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Tjenestestedet er for tiden Nuuk.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesfrirejser og bohaveflytning i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfristen er d. 23. august 2013 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Tiltrædelsesdato er pr. 1. oktober eller efter nærmere aftale.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Departementschef MAIL:Svend Hardenberg eller fungerende retschef MAIL:Peter Sindal Lundsberg. Bemærk at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.