Periode: Oktober 2013


Nanoq Beers manglende betaling af royalty

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 31. oktober 2013

Det virker forbløffende, hvis et selskab, som er givet tilladelse til eksport af grønlandsk vand, har kunnet overtræde vilkår om betaling af royalty, uden at dette har medført reaktioner fra Selvstyrets side

Stort tilbageskridt for ligestillingen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 30. oktober 2013

Demokraterne er tilhængere af ligestilling mellem kønnene. Vi er i 2013, og naturligvis skal mænd og kvinder have lige muligheder på alle planer i samfundet. Derfor er det ekstra ærgerligt, at flertallet i Landstinget insisterer på at en kommende ligestillingslov skal indeholde et kapitel om kønskvotering.

Mindretallet har taleret

Harald Bianco, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Det er med en stadigt voksende frustration at vi er vidne til arbejdsgangen i Landstinget og i landsstyret. Siden valget er vi gentagne gange blevet mere og mere negativt overrasket over den mangel på samarbejdsvilje koalitionen udviser.

Kan landsstyret gøre rede for årsagerne til lukningen af Nanoq Beer?

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Efterspillet af det pågældende bryggeris betalingsstandsning og af det forudgående forbrug af samfundets midler giver anledning til at spørge til landsstyrets foranstaltninger, og til spørgsmålet om hvordan man har grebet sagen an.

Hjemløshed i Danmark 2013

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Tirsdag d. 29. oktober 2013

Gruppen med grønlandsk baggrund udgør 26 pct. af de hjemløse borgere i Aalborg og 11 pct. i København. I Aarhus er andelen med grønlandsk baggrund 8 pct. og i Odense 9 pct., mens den kun er 1 pct. blandt de hjemløse borgere i Københavns omegnskommuner.
Tilknyttede tekster:

De diktatoriske træk bliver mere og mere synlige

Harald Bianco, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 29. oktober 2013

Flere og flere diktaturlande i verden går over til demokrati. At vort land bevæger sig i den modsatte retning er en rigtig dårlig ting. Vi må som borgere gå sammen om at stoppe de mennesker, der er startet på det.

Politiske partier bliver fredet af koalitionspartierne

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. oktober 2013

Siumut har 15 mandater i Landstinget. Hvis du bruger tallene fra Qujaukitsioq, så skulle Siumut modtage 1,5 millioner kroner pr. år. I virkelighedens verden modtager Siumut 3,8 millioner kroner pr. år.

Er befolkningen i Grønland ikke længere et oprindeligt folk?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 28. oktober 2013

Dette har stor betydning for Grønland, hvis vi ikke længere betragtes som et oprindeligt folk med rettigheder, ikke mindst i forhold til kultur og levevis.

Nu må landsstyret basere sig på sandheder

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 24. oktober 2013

Vi kræver, at der fra nu af tales sandt fra landsstyrets side. Det er uværdigt for en så vigtig sag, at landsstyret baserer sig på usandheder og forsøg på spin.

Demokraternes indlæg i forbindelse med 2. behandlingen af ophævelsen af nultolerancen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. oktober 2013

Det er væltet ind med nye oplysninger og materiale, som alle medlemmer af Landstinget burde have haft bedre tid til at sætte sig ind i. Kort før 1. behandlingen modtog vi eksempelvis en 181 sider lang rapport med følgende titel: Rapport om udvinding og eksport af uran
Tilknyttede tekster:

Johan Lund Olsens tale om juridiske faderløse

Johan Lund Olsen
Torsdag d. 24. oktober 2013

For indtil cirka halvtreds år siden blev børn født i Grønland og uden for ægteskab frataget retten til en juridisk fader.

Oplysningskampagne og folkeafstemning, tak

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 22. oktober 2013

Demokraterne og Inuit Ataqatigiit er bestemt ikke enige om, hvorvidt nultolerancen over for radioaktive stoffer skal ophæves eller ej. Men vi er enige om, at det vigtigste må være, at befolkningen bliver inddraget og hørt. Dette er endnu ikke sket.

Niuernermik Ilinniarfik bliver i Nuuk

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Lørdag d. 19. oktober 2013

Vi skaber vækst i vort land ved at højne uddannelsesniveauet – ikke ved at flytte rundt på uddannelsesinstitutionerne, for at tilfredsstille Siumut borgmestre med ondt i den kommunale pengekasse

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 197 i 2013

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 18. oktober 2013

Det kan bekræftes at Formanden for landsstyret opfordrede Svend Hardenberg til at søge stillingen som departementschef i Formandens Departement.

Råstofredegørelse 2013

Jens Erik Kirkegaard, landstingsmedlem for Siumut
Torsdag d. 17. oktober 2013

Den første del behandler en række særlige emner, som i øjeblikket er aktuelle i forhold til råstoffer eller en ændring af den politiske kurs. Og den anden del er en statusopgørelse, hvad der er sket på mineral- og olieområdet i 2012. De medtagne emner er en organisatorisk ændring af råstofområdet, borgerinddragelse, IBA-aftaler og uran, som vil blive beskrevet særskilt.
Tilknyttede tekster:

§ 37: Forhøjelsen af de kystnære krabbekvoter i Sisimiut og Nuuk-Paamiut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 16. oktober 2013

Demokraterne er bekymrede over, at landsstyret vælger at overhøre de biologiske anbefalinger for at sikre en bestemt befolkningsgruppe en kortsigtet økonomisk gevinst.

Umodent demokrati

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. oktober 2013

En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning.

Siumut Ungdom støtter landsstyrets initiativ omkring ophævelsen af ”nul-tolerance”-politikken

Siumut Ungdom
Torsdag d. 10. oktober 2013

Vi har hverken behov for stagnation eller angst for at træffe en beslutning. Vi har behov for, at man undersøger nye muligheder for vort land og dets befolkning.

Landsstyret tilsidesætter parlamentarismen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 10. oktober 2013

Vi lever i et moderne demokrati, hvor det er parlamentet som er øverste myndighed. Landsstyret har nu bevæget sig ud på en glidebane, hvor enevælde og magtarrogance hindrer en åben og demokratisk proces.
Tilknyttede tekster:

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedrørende ansættelsen af Svend Hardenberg som departementschef

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 8. oktober 2013

Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Atassuts formand Gerhardt Petersen ikke er medlem af landsstyret, men kun af Landstinget, mens formanden for Partii Inuit Nikku Olsen blot er en helt almindelig borger.

Udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske implikationer af udvinding og eksport af uran

Arbejdsgruppen om konsekvenserne af ophævelse af nul-tolerancepolitikken
Mandag d. 7. oktober 2013

De mulige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske aspekter knytter sig navnlig til risikoen for, at uran kan indgå i illegitime våbenprogrammer, eller at uran – selvom risikoen herfor i øjeblikket forekommer begrænset – kan udnyttes i forbindelse med nuklear terrorisme.
Tilknyttede tekster:

Sænk selskabsskatten

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 7. oktober 2013

Ved at sænke selskabsskatten kan vi styrke eksisterende virksomheders konkurrenceevne og muligheder. Det vil give vores virksomheder en mulighed for at konsolidere sig, udvikle sig, satse på nye tiltag og ikke mindst fremme investeringslysten.

Hastværk, lastværk og langsommelighed

Johan Lund Olsen
Fredag d. 4. oktober 2013

Fra Inuit Ataqatigiit er vi dog ikke i tvivl om, at hvis den danske regering og dette Folketing reelt gik ind og kærede sig politisk om det grønlandske retsvæsen og kriminalforsorgen i Grønland, så ville virkeligheden se anderledes ud

Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland

Social- Børne- og Integrationsministeriet
Torsdag d. 3. oktober 2013

Det foreslås således, at faderskab til de omhandlede børn skal have samme retsvirkninger som faderskab fastslået ef­ter børneloven for Grønland, herunder at barnet får arveret efter sin far og hans slægt. Faderskab kan dog ikke begrunde genoptagelse af et dødsbo, der var afsluttet på det tidspunkt, hvor faderskabssagen blev anlagt, eller hvor anmodningen om genoptagelse af en afsluttet faderskabssag blev fremsat.
Tilknyttede tekster:

$37: Svend Hardenbergs redegørelse vedr. hans afgang som energidirektør i Nukissiorfiit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 3. oktober 2013

På trods af, at Departementschefen har refereret til disse og dermed delvist offentliggjort dem, har han ikke reageret på min opfordring om at offentliggøre alle sagens akter, så borgerne og medlemmerne af Landstinget selv kan bedømme de enkelte sager.