Til IA's formand Sara Olsvig

Derfor er det også en udtalt forudsætning i landstingsloven om Landstinget og landsstyret, at medlemmerne af landsstyret fortsat skal tage vare på deres pligter i et landsstyret og det skal ske i respekt for reglerne om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Søndag d. 26. oktober 2014
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget, Landstingsvalg november 2014, Love og konventioner.

Indholdsfortegnelse:
1. Konsultationer af partilederne.
2. Nunaoil A/S.
3. Omfordeling af 250 tons krabbekvote.


Kære Sara Olsvig,
Siden min indtrædelse i funktionen som fungerende formand for landsstyret og udskrivelse af valg har det ikke skortet på voldsomme angreb fra din og Naaja Nathanielsens side på landsstyret og på min varetagelse af hvervet som fungerende formand for landsstyret.

Jeg har ønsket at undgå politisk polemik og fnidder-fnadder, når det handler om arbejdet i landsstyret efter valgets udskrivelse. Varetagelsen af Selvstyrets daglige forretninger i denne periode bør i mine øjne holdes adskilt fra den politiske kamp, der skal være mellem partier og kandidater frem til valget den 28. november.

Det er jo i henhold til loven og vores politiske traditioner meget begrænset, hvad vi i landsstyret skal foretage os af politisk karakter. Vi skal "holde forretningen åben" som man siger, og undlade at iværksætte nye politiske initiativer.

Men vi skal altså holde forretningen åben, så samfundet ikke går i stå på grund af valgkampen. Der vil uvægerligt være sager som skal behandles, og borgere såvel som virksomheder har i vidt omfang krav på, at vi forholder os til de sager der dukker op, selv om der er udskrevet valg.

Derfor er det også en udtalt forudsætning i landstingsloven om Landstinget og landsstyret, at medlemmerne af landsstyret fortsat skal tage vare på deres pligter i et landsstyret og det skal ske i respekt for reglerne om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Det er min klare opfattelse, at vi i forretningslandsstyret arbejder helt og holdent indenfor disse rammer og hverken bryder vores bemyndigelser, pligter, ansvar eller gode demokratiske traditioner. Og vi vil naturligvis fortsat passe vores pligter i henhold til lovgivningen og vores politiske traditioner.

Men jeg synes at du og Naaja Nathanielsen har misforstået, hvordan man holder de daglige forretninger adskilt fra valgkampen, og det må jeg naturligvis forholde mig til som fungerende formand i landsstyret.

Ud fra mine 2 møder indtil nu med partilederne og 2 enkeltsager om Nunaoil's bestyrelse og genfordeling af en krabbekvote på 250 tons er I allerede nået frem til mistænkeliggørelse og anklager mod landsstyret og mig som formand om at vi har afskaffet parlamentarismen, at jeg ikke har styr på mine beføjelser, at vi ikke respekterer demokratiets indretning, at vi ikke har styr på rammerne for arbejdet i landsstyret efter valgets udskrivning, at vi gennemfører beslutninger uden klar lovhjemmel og pådutter partiformændene ansvaret, at vi ikke holder os til loven, lyssky regeringsførelse osv.

Derfor vil jeg her sammenfatte mine svar og synspunkter på jeres angreb, med udgangspunkt i en god og moden forståelse af, hvordan vi skal opføre os som politikere efter at der er udskrevet valg til Landstinget. Jeg håber du vil tage godt imod mine bemærkninger og være enig med mig i, at vi skal bestræbe os på at holde varetagelsen af de daglige forretninger ude af valgkampen - de daglige forretninger skal jo under alle omstændigheder passes! - og i stedet lade den politiske kamp handle om de løsninger og svar, vi som politikere har til befolkningen på samfundets problemer og behov.

1. Konsultationer af partilederne.
Jeg er oprigtigt ked af, at lA har taget så negativt imod landsstyrets initiativ til at forelægge politisk vigtige sager for partilederne. Det har fra min og det øvrige landsstyrets side været ment som et ønske om politisk afbalancering af de sager, som skal håndteres i landsstyret, altså en udstrakt hånd til at skabe konsensus og dialog med partilederne om de sager, der nu engang vil dukke op indtil der er valgt et nyt landsstyre, sådan som jeg husker man har haft tradition for tidligere.

Men jeg har nu måttet ændre min indstilling i disse sager. Når det ikke er muligt at adskille den daglige embedsførelse fra politisk mudderkastning og valgkamp må konsekvensen være, at jeg på anden vis fører lovens intentioner ud i livet. Derfor har jeg ellers indkaldt partilederne for at meddele, at jeg ikke ser det muligt at fortsætte den brede dialog med partilederne om de sager, der skal træffes beslutning om i landsstyret.

Landsstyret vil naturligvis konsultere Landstingets partier i sager, hvor landsstyret føler det uomgængeligt at orientere om en sag, eller at der er bred politisk dækning for en disposition eller afgørelse med betydeligt politisk indhold. På samme måde vil landsstyret naturligvis overholde de regler og forudsætninger, der ligger i den midlertidige bevillingslov, som et enigt Landstinget vedtog lige inden jeg udskrev valg den 1. oktober.

I jeres pressemeddelelse fra den 17. oktober skriver du og Naaja Nathanielsen bl.a., at landsstyret træffer beslutninger på et yderst tvivlsomt grundlag og at Siumut nu har afskaffet parlamentarismen. Det er på ingen måde korrekt. Jeg har beskrevet, hvad der var min intention med dialogen med partierne om "den daglige varetagelse af forretningen", ved siden af valgkampen og frem til et nyt landsstyret er valgt.

Lidt senere i den samme pressemeddelelse henviser du og Naaja Nathanielsen til Landstingslov om Grønlands Landsting og Grønlands Landsstyre og Grundloven som grundlag for det politiske arbejde - som om jeg og landsstyret ikke forstår eller ikke respekterer disse love.

Til dette er der 2 ting at sige: landsstyret arbejder efter min overbevisning i overensstemmelse med gældende ret. Derimod arbejder vi ikke efter Landstingslov om Grønlands Landsting og Grønlands Landsstyre, som lA henviser til. Det indrømmer jeg gerne. Men det skyldes altså, at denne lov blev ophævet for 4 år siden!

I dag gælder landstingslov om Landstinget og landsstyret fra november 2010 og det er den lov, vi skal arbejde efter. På det område, I henviser til, er reglerne helt anderledes formuleret i den lov der gælder nu, end i den gamle lov fra hjemmestyrets tid. Det er i den forbindelse min opfattelse, at landsstyrets regeringsførelse sker i god overensstemmelse med de gældende regler, både dem i Grundloven og dem i vores egen landstingslov om Landstinget og landsstyret.

I skriver videre i pressemeddelelsen, at jeg gentagne gange har indkaldt til møder for at drøfte beslutninger, der normalt skal tages i landsstyret alene eller slet ikke kan godkendes af landsstyret efter valgets udskrivning.

"Gentagne gange" er nu så meget sagt, da vi kun har indkaldt til 2 møder i løbet af 3 uger. Men jeg medgiver gerne at der blev sendt et antal irrelevante sager til partilederne til mødet den 16. oktober. Det skyldes en ekspeditionsfejl fra vores side, som jeg beklager. Men jeg mener ikke at vi har præsenteret sager, som slet ikke kan godkendes af landsstyret efter valgets udskrivning.

Endelig synes jeg at jeg må korrigere jeres misforståelse om lovhjemmel og politisk ansvar: Der må ikke herske tvivl om, at beslutninger i landsstyret er landsstyrets ansvar. Landsstyret forsøger på ingen måde at gennemføre beslutninger uden klar lovhjemmel. Der er på ingen måde tale om at pådutte partiformændene et ansvar, som I skriver, men at give dem information og adgang til dialog om sager, hvor beslutningerne er landsstyrets ansvar. Som nævnt vil det fremover ikke ske i større omfang end strengt nødvendigt.

2. Nunaoil A/S.
Allerførst vil jeg gerne nævne, hvad der i mine øjne er væsentligt i håndteringen af denne sag:

Selve sagsforløbet er beskrevet i en kort redegørelse fra Bestyrelsessekretariatet fra den 9. oktober, som kan findes på vores hjemmeside. Det fremgår ganske tydeligt af denne redegørelse, at landsstyret ikke har pålagt Nunaoil A/S "besparelser der grundlæggende ændrer selskabets forudsætninger" og at dialogen om selskabets økonomiske forhold har stået på gennem længere tid - den er indledt længe før der blev udskrevet valg.

Bestyrelsessekretariatet har som en helt sædvanlig praksis igangsat en administrativ vurdering af om en bevillingsansøgning er tilstrækkeligt belyst, herunder om det er muligt at reducere bevillingsansøgningen. På den baggrund blev bestyrelsen anmodet om at gennemgå selskabets økonomiske forhold, og komme med forslag til mulige reduktioner af af omkostningerne således at anmodningen om et ekstraordinært kapitalindskud eventuelt kan reduceres, set i lyset af både landets generelle økonomiske situation og i forhold til anmodningen om at modtage ekstraordinær støtte fra Landskassen. Denne administrative undersøgelse er ren rutine, og stillingtagen til ansøgningen et ekstraordinært kapitalindskud ville under alle omstændigheder skulle forelægges et nyt landsstyre og Landstinget.

Jeg har ikke set eksempler i landsstyrets arbejde med denne sag, som ikke respekterer armslængde-princippet. Jeg har heller ikke set tiltag fra landsstyret, som er udtryk for indblanding i bestyrelsens kompetencer eller diktat om konkrete besparelser.

Men når så mange bestyrelsesmedlemmer trækker sig på en gang, har landsstyret pligt til at sørge for at der snarest muligt bliver udpeget nye bestyrelsesmedlemmer, så selskabet opfylder sine vedtægter og aktieselskabslovens krav om, at et aktieselskab skal have en beslutningsdygtig bestyrelse. Derfor har jeg taget initiativ til en ekstraordinær generalforsamling, som skal udpege et nyt antal midlertidige bestyrelsesmedlemmer. Dette er alene for at selskabet kan fungere på lovlig vis, frem til et nyt landsstyre er valgt.

Samtidig har jeg instrueret Bestyrelsessekretariatet om at tilsikre, at når der er valgt et nyt landsstyre, skal det nye landsstyre snarest muligt have sagen præsenteret. Herunder skal det nye landsstyre tage stilling til bestyrelsens sammensætning fremover.

På dette område må jeg sige til din og Naaja Nathanielsens pressemeddelelse af 9. oktober, at både bestyrelsessekretariatet og landsstyret i mine øjne har varetaget alle gældende regler og retningslinjer korrekt. Hvis vi havde fulgt IA's indstilling om at lade ledelsesforholdene i selskabet sejle i flere måneder, frem til et nyt landsstyret er valgt, ville vi derimod have svigtet vores ansvar.
De tilbageværende rester af landsstyret træffer lige nu beslutninger på et yderst tvivlsomt grundlag og med deltagelse af en gruppe personer, der ikke er folkevalgte til Landstinget.

Endelig undrer det mig noget, at du og Naaja Nathanielsen det ene øjeblik kræver, at landsstyret skal varetage sine forpligtelser uden at blande partilederne ind i sit arbejde, når I det andet øjeblik kræver at alle partiformænd straks mødes om situationen i Nunaoil A/S for at drøfte forskellige løsningsforslag. Det hænger ikke sammen - jeg synes det er selvmodsigende.

Derimod er det som altid landsstyrets ansvar at varetage ejer forpligtelserne i vores selskaber. Derfor har jeg ikke lagt vores overvejelser og beslutninger i denne sag op til drøftelse med partiformændene, som ellers ønsket af lA, idet landsstyret i lyset af valgudskrivelsen ikke havde til hensigt at foretage os andet end det nødvendige og uopsættelige - at sikre udpegning af en midlertidig bestyrelse. Jeg har anmodet Bestyrelsessekretariatet om at følge op på deres redegørelse af 9. oktober med information om, hvad der siden er sket i sagen.

Jeg skal endnu en gang understrege, at landsstyret har vist respekt for demokratiets spilleregler i denne sag og på ingen måde har udvist tvivlsom og lyssky regeringsførelse, som I ellers anklager mig for.

3. Omfordeling af 250 tons krabbekvote.
Vedr. omfordeling af 250 tons krabbekvote for resten af 2014 vil jeg ganske kort meddele, at denne sag varetages af vores Naalakkersuisoq for Fiskeri. Jeg har derfor videresendt din henvendelse om dette til Finn Karlsen og anmodet ham om at forholde sig til din henvendelse.

Vi har i landsstyret, da vi behandlede sagen, bl.a. lagt vægt på:
  • at den samlede krabbekvote for 2014 er besluttet af landsstyret i november 2013, efter høring i Fiskerirådet.
  • at omfordelingen af 250 tons krabbekvote er inden for rammerne af den samlede kvote for 2014.
  • at der med en omfordeling til området "Nuuk-Paamiut" gives fangstmuligheder i dette område på 1.200 tons i alt, svarende til de samlede anbefalede fangstmængder for dette område i den biologiske rådgivning.
  • at kvoterne i krabbefiskeriet i flere år har været fastsat i veldefinerede områder langs vestkysten, og opdelt i en kystnær kvote og en havgående kvote.

Jeg mener at landsstyrets forslag om omfordeling af de 250 tons krabbekvote både skal ses i lyset af, at der med denne beslutning er givet mulighed for at vores egne fartøjer kan få beskæftigelse og indtjening inden for de vedtagne kvoter, og at landsstyret efter valgets udskrivelse ikke har taget et fiskeripolitisk initiativ, som bryder med de retningslinjer, der var fastlagt før udskrivelsen af valget.

Jeg kan afsluttende oplyse, at jeg har aftalt med landsstyremedlem for Fiskeri Finn Karlsen, at han skal høre Fiskerirådet om omfordelingen af de 250 tons krabbekvote. I dette ligger naturligvis, at såfremt Fiskerirådet udtaler ønske om, at vi ændrer vores beslutning om den nævnte omfordeling til Nuuk-Paamiut området, skal Fiskerirådets indstilling forelægges landsstyret til en fornyet behandling.