Besvarelse af § 37 spørgsmål vedr. omkostninger til voldgiftssag Qorlortorsuaq

Da det er en verserende sag, vil jeg naturligvis ikke kommentere direkte på voldgiftssagen, eller dens mulige udfald.

Torsdag d. 22. december 2011
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Forbrugerspørgsmål, Politik.

Kære Naaja

Tak for dine spørgsmål, som jeg besvarer enkeltvist i det nedenstående:

1) Hvad er argumentet for at lade forbrugerne betale for udgifterne til den verserende voldgiftssag om Qorlortorsuaq i form af takstforhøjelser?

Svar:

Det er grundprincippet i den nuværende tarifstruktur for el og vand, at hver by og bygd som udgangspunkt skal betale en pris, der afspejler omkostningerne forbundet med at levere forsyning i den enkelte by eller bygd.

Dette princip har man valgt ud fra et ønske om gennemsigtighed i tarifferne, således at forbrugerne kender de samfundsøkonomiske omkostninger ved forsyningen. Kostægte priser begrænser subsidieringen mellem forskellige områder, og giver forbrugerne og erhvervslivet et incitament til at tilpasse deres forbrug til det lokale omkostningsniveau.

Da Narsaq og Qaqortoq forsynes med el fra Qorlortorsuaq vandkraftværk indebærer reglerne i 2006-bekendtgørelsen om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til el, vand og kollektiv varme, at det er forbrugerne i de to byer, der gennem deres elpriser skal betale sagsomkostningerne.

At Nukissiorfiit fører sagen er i sidste ende i forbrugernes interesse, fordi sagsomkostningerne bl.a. anvendes til at forsøge at begrænse en eventuel ekstraregning for opførelsen af vandkraftværket. En eventuel ekstraregning som også vil skulle betales af forbrugerne i Narsaq og Qaqortoq.

Dette er endvidere helt i overensstemmelse med tidligere praksis i lignende sager. Tidligere sager vedr. tvister med entreprenører har både regnskabsmæssigt og tarifmæssigt være håndteret på samme måde. At ændre på principperne for, hvordan omkostningerne fordeles i denne sag, ville derfor have været kritisabelt.

2) Hvorfor er det kun borgerne i Qaqortoq og Narsaq, der skal betale omkostningerne til den verserende voldgiftssag om Qorlortorsuaq vandkraftværk? Hvis Nukissiorfiit mener, at sagens omkostninger skal dækkes af forbrugerne, burde denne udgift så ikke dækkes solidarisk af alle Nukissiorfiits kunder i hele landet? Det er jo ikke en sag, der er forskyldt af borgerne i Narsaq eller Qaqortoq.

Svar:

Som anført højere oppe, følger fordelingen af omkostningerne af principperne og reglerne i tarifstrukturen. Der er derfor ikke tale om noget valg fra Nukissiorfiits side.

Du har imidlertid ganske ret i, at borgerne i Narsaq og Qaqortoq ikke er ansvarlige for voldgiftssagen. Ligeledes kan man godt argumentere for, at der i fremtiden bør være en anden fordeling af omkostninger mellem forskellige lokaliteter. Dette vil imidlertid forudsætte en ændring af den nuværende prisstruktur, hvilket er et politisk spørgsmål.

Mit embedsværk arbejder sammen med Nukissiorfiit på en revidering af det nuværende tarifsystem, der skal behandles i Landstinget. Udgangspunktet for dette arbejde er landsstyrets stillingtagen til Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger. Derudover skal en ny tarifstruktur fremme en mere gennemsigtig prisberegning og en mere stabil prisudvikling, end den vi har i dag.

Samtidig vil jeg også fremhæve, at vi med det nuværende tarifsystem stadig har en høj grad af solidaritet mellem forskellige bosteder. Maksimalprisen, som i 2012 er på 3,33 kr. pr. kWh, sikrer, at forbrugernes tariffer i sidste ende ikke bliver for høje. Narsaq og Qaqortoqs kostægte pris i 2012 ville således have været 3,59 kr. pr. kWh.

3) Såfremt Nukissiorfiit vinder voldgiftssagen vedrørende Qorlortorsuaq vil det så medføre, at borgerne i Qaqortoq og Narsaq vil få modregnet det beløb de nu skal betale for sagen?

Svar:

Da det er en verserende sag, vil jeg naturligvis ikke kommentere direkte på voldgiftssagen, eller dens mulige udfald. Men jeg kan sige noget om det principielle vedr. tarifsystemet i dag. Hvis Nukissiorfiit får medhold i en sag, og bliver tildelt sagsomkostninger, vil dette ligeledes indgå i fordelingsregnskabet og komme forbrugerne til gode.

Læs Naaja Nathanielsens spørgsmål her:
Hvorfor er det kun borgerne i Qaqortoq og Narsaq, der skal betale
På tynd is