Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med aluminiumsprojektet

Senest er aluminiumsprojektet blevet omdrejningspunktet for en politisk debat om anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft og i givet fald til hvilket lønningsniveau. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen får gjort sin holdning klar.

Søndag d. 6. marts 2011
Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Alcoa, Erhverv, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Aluminiumsprojektets økonomiske betydning
Baggrund
Regelgrundlag
Faktiske forhold
Økonomiske og administrative konsekvenser
Administrationens vurdering
Administrationens indstilling
Råstof- og Infrastrukturudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Indstilling
Afgørelse


Referat af Qeqqata kommunalbestyrelses ordinære møde 01/2011, den 24. februar 2011

Aluminiumsprojektets økonomiske betydning
Læs også Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Baggrund
Undersøgelsen af aluminiumsprojektet synes ikke at have den forventede fremdrift. Siden primo 2010 er der ikke fremkommet afgørende nyt baggrundsmateriale, og nye tekniske undersøgelser synes udskudt på ubestemt tid.

Senest er aluminiumsprojektet blevet omdrejningspunktet for en politisk debat om anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft og i givet fald til hvilket lønningsniveau. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen får gjort sin holdning klar.

Regelgrundlag
Aluminiumsprojektet er modsat råstofområdet ikke omfattet af særskilt lovgivning.

Aluminiumsprojektet skal således henholde sig til lovgivningen generelt. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Grønlands Selvstyre og Alcoa, som kommunen fortsat ikke er blevet en del af.

Faktiske forhold
Da Grønland har en forholdsvis lille befolkning i et geografisk stort land med en række naturgivne ressourcer, vil anvendelse af udenlandsk arbejdskraft være en nødvendig i en lang række sammenhænge for at komme i gang med at udnytte disse ressourcer. I den forbindelse vil det i nogen tilfælde være nødvendigt at anvende udenlandske eksperter, der har et højt lønningsniveau internationalt set, fordi vi ikke selv har kompetencerne. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at anvende udenlandsk arbejdskraft, der internationalt har et lavt lønningsniveau, fordi vi ikke selv har nok arbejdskraft.

Greenland Development udgav i januar 2010 den af NIRAS Greenland udarbejdede rapport om ”Aluminiumsprojektets økonomiske betydning”. I rapporten estimeres det, at der i anlægsperioden skal anvendes op mod 2.600 personer i camps ved vandkraftværkerne og smelteværket, mens der i den efterfølgende driftsperiode 1.100-1.200 personer årligt i Maniitsoq by. Det vil således være umuligt at finde dette antal grønlandske medarbejdere i anlægsfasen, og en stor udfordring at finde det i driftsfasen.

I anlægsperioden forventes ca. 250 personer i år 1, ca. 550 personer i år 2, ca. 2.000 personer i år 3, ca. 2.600 personer i år 4, ca. 1.800 i år 5 og ca. 300 i år 6. Samlet giver det omkring 7.500 mandeår i anlægsperioden. Med en antaget arbejdsuge på 60 timer 45 uger om året giver det i alt 20.250.000 arbejdstimer. Ved en timeløn på 100 kr. giver det projektet en lønudgift i anlægsperioden på ca. 2 mia. kr. Ved en timeløn på 25 kr. giver det projektet en lønudgift i anlægsperioden på ca. ½ mia. kr. Der er således ca. 1,5 mia. kr. at spare for projektet, hvis timelønnen ikke er 100 kr. men 25 kr. i anlægsfasen.

Der er således store summer på spil om den nødvendige udenlandske arbejdskraft i anlægsfasen skal aflønnes med en grønlandsk minimumsløn eller kan aflønnes med det internationale lønningsniveau. En forskel på op mod 1,5 mia. kr. kan være afgørende for om projektet er rentabelt og derfor realiseres.

Til sammenligning er det værd at notere, at der blev anvendt kinesisk arbejdskraft til opførelsen af vandkraftværkerne ved Alcoas aluminiumsprojekt i Østisland. Ligeledes er det almindeligt med kinesisk arbejdskraft ved konkurrerende aluminiumsprojekter, der i den seneste tid er opført og forventes opført andre steder i verden, hovedsageligt i Mellemøsten.

Ifølge oplysninger fra Østisland har det der været meget vanskeligt at få de forventede skatteindtægter i anlægsfasen, mens det er gået mere planmæssigt i driftsfasen. Det hænger utvivlsomt sammen med anvendelse af kinesisk arbejdskraft i anlægsfasen og anvendelse af islandsk arbejdskraft i driftsfasen. Anvendelsen af kinesiske underleverandører til opførelsen af vandkraftværkerne har naturligvis ikke givet de forventede høje skatteindtægter, som man havde forventet på baggrund af antagelser om islandsk lønningsniveau.

I grønlandsk sammenhæng har anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft på fx indhandlingsskibe, krydstogtskibe og ved opførelsen af bynære vandkraftværker formentlig også sket på et internationalt lønningsniveau. Det har utvivlsomt ført til anvendelsen af lavere lønninger end tilsvarende grønlandske lønninger i byerne. Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft til internationale konkurrencemæssige lønninger foregår således allerede på en række områder i Grønland.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da kommunen ikke får skatteindtægter fra udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen af aluminiumsprojektet som følge af den nye skattelovgivning, har aflønningen til den udenlandske arbejdskraft ikke direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia.

Men indirekte kan anvendelsen af et internationalt konkurrencedygtigt lønningsniveau være afgørende for projektets gennemførelse og dermed efterfølgende skatteintægter og driftsudgifter.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at aluminiumsprojektet adskiller sig fra mineindustrien ved at give varige helårsarbejdspladser placeret ved en eksisterende by. Modsat skaber mineindustrien oftest arbejdspladser af kortere varighed placeret væk fra de beboede steder.

Aluminiumsprojektet udnytter modsat mineindustrien sig af en vedvarende ressource, der bliver med at flyde fra Indlandsisen ud i havet. Der flyder således konstant uudnyttede ressourcer ud af Grønland ved de store vandkraftpotentialer. Mineraler kan modsat kun udnyttes en gang, og i den forbindelse bør Grønland fastholde et højt lønningsniveau i såvel anlægs- som driftsfase. Alternativt tømmes landets ressourcer uden at det hverken giver permanente arbejdspladser eller de forventede skatteindtægter.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at der i anlægsfasen i aluminiumsprojektet vil være tilstrækkeligt med jobs til grønlandsk arbejdskraft i forbindelse med opførelse af ny bydel. I den efterfølgende driftsfase bør det også sikres, at grønlandsk arbejdskraft til grønlandske lønninger prioriteres.

I aluminiumsprojektet kan der således med fordel skelnes mellem anlægsfasens opførelse af vandkraftværker og smelteværk kontra anlægsfasens opførelse af ny bydel og driftsfase. Tilsvarende skarpe opdeling er vanskeligt i forbindelse med mineraludvinding, hvor anlæggelse af miner ikke medfører opførelse af en ny bydel i en by men i stedet opførelse af en barakby. Der vil således ikke være beskæftigelse til grønlandsk arbejdskraft i anlægsfasen, hvis der må anvendes internationalt konkurrencemæssige lønninger i anlægsfasen. Ligeledes er det oftest vanskeligt at adskille anlægsfase og driftsfase ved udvinding af mineraler.

Det er administrationens vurdering, at der på den baggrund bør skabes et nationalt kompromis omkring anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft til aluminiumsprojektet til internationale konkurrencemæssige lønninger.

Landsstyret og Landstinget bør hurtigt sætte sig sammen og finde en frugtbar løsning, gerne i samarbejde med Qeqqata Kommunia og Alcoa. Fortsætter den nuværende situation, hvor ingen tager ansvar og diverse internationale paragrafer fortolkes individuelt, fortsætter aluminiumsprojektets stilstand blot.

Det er imidlertid også administrationens vurdering, at landsstyret og Landstinget snarest bør ses på en samlet løsning for betingelserne for aluminiumsprojektet. Så længe principperne ikke fastsættes, vil der være en række forhold, der vanskeliggør fremdrift i aluminiumsprojektet og ikke mindst en hensigtsmæssig planlægning. Her adskiller aluminiumsprojektet sig negativt i forhold til råstofområdet, hvor der er særskilt lovgivning og klare koncessionsregler samt krav om samarbejdsaftaler med kommunerne.

Således er det stadig uklart, om Selvstyret prioriterer:
 • vandkraftel til Maniitsoq by,
 • færdiggørelsen af en ny bydel med tilstrækkeligt antal boliger til at driftsfasens medarbejdere ikke skal bo i en camp,
 • udnyttelse af spildvarme fra smelteværket
 • en betydelig medejerskabsandel i det samlede projekt
 • muligheden for synergieffekter omkring en aluminiumssmeltehavn
 • koncessionsbetingelser for vandkraftdelen

Jo før Selvstyret får taget beslutninger på disse spørgsmål og formentlig en række andre, jo før kan en lokal og national planlægning bedre gennemføres. Formentlig kan det også medføre fremdrift for de tekniske undersøgelser, når betingelserne er til stede

Administrationens indstilling
Det indstilles til Råstof- og Infrastrukturudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
 • at Qeqqata Kommunia anbefaler landsstyret og Landstinget, at der skabes et nationalt kompromis om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til internationale konkurrencemæssige lønninger ved opførelsen af aluminiumsprojektets vandkraftværker og smelteværk.
 • at Qeqqata Kommunia opfordrer Grønlands Selvstyre til at opstille de samlede betingelser og krav for aluminiumsprojektet
 • at Qeqqata Kommunia igen opfordrer Grønlands Selvstyre og Alcoa til at inkludere Qeqqata Kommunia i en fælles samarbejdsaftale

Råstof- og Infrastrukturudvalgets behandling af sagen
Råstof- og Infrastrukturudvalget har på sit møde den 1. februar 2011 godkendt administrationens indstilling, men Råstof- og Infrastrukturudvalget ønsker præciseret, at udenlandsk arbejdskraft ikke skal anvendes til andre opgaver end anlæggelse af vandkraftværker og smelteværk uanset om det er opførelse af ny bydel eller andre opgaver i og omkring Maniitsoq by at hjemmehørende arbejdskraft ikke må udelukkes ved anlæggelse af vandkraftværker og smelteværk

Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde den 15. februar 2011

Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
 • at Qeqqata Kommunia anbefaler landsstyret og Landstinget, at der skabes et nationalt kompromis om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til internationale konkurrencemæssige lønninger ved opførelsen af aluminiumsprojektets vandkraftværker og smelteværk
 • at udenlandsk arbejdskraft ikke skal anvendes til andre opgaver end anlæggelse af vandkraftværker og smelteværk uanset om det er opførelse af ny bydel eller andre opgaver i og omkring Maniitsoq by
 • at hjemmehørende arbejdskraft ikke må udelukkes ved anlæggelse af vandkraftværker og smelteværk
 • at Qeqqata Kommunia opfordrer Grønlands Selvstyre til at opstille de samlede betingelser og krav for aluminiumsprojektet at Qeqqata Kommunia igen opfordrer Grønlands Selvstyre og Alcoa til at inkludere Qeqqata Kommunia i en fælles samarbejdsaftale

Afgørelse
Indstillingen godkendt.