Vores undergrund kan skabe fremtidens velfærdssamfund

Samlet set bliver vi nødt til at skifte slædespor og fokusere på nye områder, hvis vi vil opretholde det nuværende velstandsniveau i fremtiden. I den sammenhæng er et af de mest oplagte områder råstofsektoren og storskalaprojekter, som vi også er i fuld gang med at udvikle.

Mandag d. 24. oktober 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Erhverv, Minedrift, Olieefterforskning.

Indholdsfortegnelse:
Velfærden og råstofsektoren
Behovet for nye slædespor
Hjemmehørende arbejdskraft i råstofsektoren
Succes afhænger af en selv
Læs også


Velfærden og råstofsektoren
Grønland står i en heldig situation. Vi har igangsat en del konkrete vækstprojekter inden for olie- og mineralsektoren, som dels vil kunne øge samfundets indtægter, og dels vil have en gunstig effekt på beskæftigelsen. Men inden vi tager forskud på glæderne skal vi gør os klart, at gevinsterne ikke kommer af sig selv. Det er nødvendigt, at vi gennemfører en lang række fremadrettede forandringer af vores samfund.

Det er et synspunkt, som ligeledes deles af penneførerne bag Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning. Her understreger de vigtigheden af forandringer, hvis vi ønsker at få en andel i de mulige samfundsgevinster ved udnyttelse af vores råstoffer. Kort fortalt anbefaler kommissionen, at vi blandt andet retter et fokus på at få højnet uddannelsesniveauet og tilpasset erhvervsstrukturen, så den afspejler de fremadrettede udfordringer.

Behovet for nye slædespor
Landsstyret deler rapportens konklusioner på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, og vi er allerede i fuld gang med at gennemføre de mange tiltag/ forandringer. Men først vil jeg kort skitsere vores fælles udfordring, der understøtter behovet for forandringer. I dag lever vi fortrinsvis af to ting: bloktilskud og rejer. Og det gælder for begges vedkommende, at vi ikke kan forvente en fremtidig vækst inden for de to områder. Nærmest tværtimod. Med vedtagelsen af Selvstyreaftalen i 2009 fik vi låst bloktilskuddet fast (dog korrigeret med den danske inflationstakst, som er mindre end den grønlandske; i realiteten et faldende bloktilskud), og forventninger om større kvoter er heller ikke lige om hjørnet. Så samlet set bliver vi nødt til at skifte slædespor og fokusere på nye områder, hvis vi vil opretholde det nuværende velstandsniveau i fremtiden. I den sammenhæng er et af de mest oplagte områder råstofsektoren og storskalaprojekter, som vi også er i fuld gang med at udvikle.

Og det er ikke bare ét projekt, vi arbejder med at fremme – men mange. Det er lige fra Cairns olieboringer i havet vest for Grønland til et muligt aluminiumsprojekt i Maniitsoq til omfattende mineprojekter, eksempelvis jernmineforekomsten ved Nuuk fjord og zink/bly-minen ved Citronenfjorden (Nordøstgrønland). Hvis bare et par af de nævnte projekter bliver realiseret, vil det uden tvivl betyde et kærkomment bidrag til vores fælles kasse.

Hjemmehørende arbejdskraft i råstofsektoren
Men den helt store gevinst for vores land – og dermed den største udfordring - er, hvis arbejdskraften i råstofsektoren bliver bemandet med så mange lokale faglærte og ufaglærte som muligt. For hver gang en ledig får fodfæstet på arbejdsmarkedet, går personen fra at modtage ydelser fra selvstyrekassen til at være bidragsyder til den fælles husholdning i form af indkomstskat. Det vil – uden tvivl – give en positiv effekt for både den enkelte og samfundet. I økonomisk forstand udgør det en kæmpe forskel. Faktisk så stor, at den kan udgøre forskellen mellem fiasko og succes. Men kun fremtiden kan vise det endelige resultat.

/Råstofkurserne
Selvom vi har igangsat en bred vifte af opkvalificerings- og efteruddannelsesinitiativer for at få indfriet vores mål, er der lang vej endnu. Konkret er der allerede over hundrede personer, der har deltaget i forskellige former for råstofkurser – lige fra kurser i engelsk, beregnet til råstofsektoren, til sikkerhedskurser og fag, så man kan fungere som terminalarbejder. Hvis den positive udvikling fortsætter, er der god grund til at være optimist i relation til, at en stor andel af de beskæftigede i råstofsektoren er lokale.

Succes afhænger af en selv
Vi kan opsætte rammerne, så mulighederne for succes er til stede – men det er jer som borgere, der skal udfylde dem. For hver gang vi bare får tilknyttet en ekstra lokal ansat i råstofsektoren – eller en lokal virksomhed leverer ydelser til et mineprojekt, vil det være en kæmpestor gevinst for samfundet. Og resultatet er entydigt: Færre personer i arbejdsløshedskøen – og den økonomiske vækst i samfundet vil stige på baggrund af øget forbrug. Derudover vil det være en større tilfredsstillelse for den enkelte, hvis man som borger i vores samfund kan være med til at bidrage til den fælles husholdningskasse – end hvis man udelukkende modtager fra den.

Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning har anvist en vej, hvordan vi som samfund kan blive mere selvbærende. Nu er det vores opgave at udvælge de nyttige anbefalinger, der er relevante i forhold til vores udfordringer – i fællesskab. Så deltag endelig i debatten om, hvordan vi som samfund får det bedste ud af vores råstoffer – både de menneskelige råstoffer og landets ressourcerige undergrund.
Læs også
Vores velfærd og velstand kræver handling nu
Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007