Samarbejdsaftalen vedrørende udsatte børns vilkår udformes

Et andet vigtigt emne er indberetning og registrering af børn- og unge, der er anbragt uden for hjemmet i familiepleje eller døgninstitution, hvor der skal undersøges og afklares om det danske registreringssystem kan tilpasses, sådan at det kan anvendes i Grønland. I dag har man ikke et præcist tal for, hvor mange der er anbragt uden for hjemme og der vanskeliggør det at vide om tiltag på området gør en forskel.

Fredag d. 12. marts 2010
Departementet for Sociale Anliggender
Emnekreds: Børns vilkår, Sociale spørgsmål.

Under den danske socialminister Benedikte Kiærs besøg i Kulusuk, hvor ministeren var ledsaget af landsstyremedlem for Sociale Anliggender Maliina Abelsen blev der også lejlighed til at drøfte og konkretisere den samarbejdsaftale, der blev indgået i december 2009 mellem daværende Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann og landsstyremedlem for Sociale Anliggender.

Konkretisering af samarbejdsaftalen betyder blandt andet, at der er enighed mellem den danske socialminister og landsstyremedlem om at styrke samarbejdet i forbindelse med udmøntning af samarbejdsaftalen på følgende områder:

Der tages i nærmeste fremtid initiativ til at inddrage VISO - den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation i Danmark som yder specialistrådgivning om særligt udsatte og handicappede, med henblik på at drage nytte af VISO’s specialiserede viden og rådgivningserfaringen.

Et andet vigtigt emne er indberetning og registrering af børn- og unge, der er anbragt uden for hjemmet i familiepleje eller døgninstitution, hvor der skal undersøges og afklares om det danske registreringssystem kan tilpasses, sådan at det kan anvendes i Grønland. I dag har man ikke et præcist tal for, hvor mange der er anbragt uden for hjemme og der vanskeliggør det at vide om tiltag på området gør en forskel.

Et tredje vigtigt emne, som optager både den danske socialminister Benedikte Kiær og landsstyremedlem for Sociale Anliggender Maliina Abelsen er dokumentation og konkret viden om, plejefamilie- og døgninstitutionsopholds påvirkninger børn– og unges livsforløb efter anbringelsen, hvordan går det dem, og hvordan klarer de sig på længere sigt.

Det er aftalt af socialministeriet tager initiativ til at Grønland kan indgå i et fælles nordisk forskningsprojekt, der skal afdække og dokumentere viden om emnet.

Socialministeriet i Danmark har udviklet en række kursusprogrammer og kursusinstruktører der udbydes både til kommuner og forskellige faggrupper eksempelvis forældrekursus, særlig kurser for unge mødre, familieplejekurser og kurser vedrørende vold. Disse kurser stilles til rådighed for Grønland, ligesom uddannede kursusinstruktører evt. kan anvendes i Grønland.