§37: Hardenberg giver administrationen mundkurv på

I en pressemeddelelse udsendt af departementschef Svend Hardenberg, Formandens Departement, d. 25. juli skriver departementschefen blandt andet:
"Jeg vil gerne have lejlighed til at præcisere, at vi ikke kommer med udtalelser, hverken landsstyret eller ansatte i administrationen, om interne forhold i Selvstyret."

Onsdag d. 31. juli 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Ytringsfrihed.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:
  1. Kan formanden for landsstyret bekræfte, at selvstyreansattes ytringsfrihed alene er begrænset af reglerne om tavshedspligt, og at de derfor – hvis blot disse regler overholdes - ikke er afskåret fra at udtale sig til pressen, politikere eller andre om kritisable eller eventuelt ulovlige forhold i Selvstyret?
  2. Agter Formanden for landsstyret på den baggrund at opfordre sin departementschef, Svend Hardenberg, om over for de ansatte i Selvstyret at præcisere sine udtalelser i den pressemeddelelse han udsendte den 25. juli?

Begrundelse:
I en pressemeddelelse udsendt af departementschef Svend Hardenberg, Formandens Departement, d. 25. juli skriver departementschefen blandt andet:

”Først og fremmest skal jeg være den første til at beklage den negative omtale, der er på nuværende tidspunkt i pressen, om interne forhold i Selvstyrets administration, hvor jeg er ansat som den ansvarlige for. Jeg vil gerne have lejlighed til at præcisere, at vi ikke kommer med udtalelser, hverken landsstyret eller ansatte i administrationen, om interne forhold i Selvstyret.”

Udtalelsen har vakt opsigt. Blandt andet har KNR d. 26. juli omtalt pressemeddelelsen under overskriften ”Hardenberg giver administrationen mundkurv på”.

Men har Hardenberg overhovedet lov til at ”give administrationen mundkurv på”?

Det er klart, at ansatte i Selvstyret har pligt til at overholde sagsbehandlingslovens regler om tavshedspligt, i de tilfælde hvor en oplysning er omfattet heraf. Men det er lige så klart, at Selvstyrets ansatte ikke derudover kan eller bør forhindres i at udtale sig til pressen, politikere eller andre om kritisable eller eventuelt ulovlige forhold på deres arbejdsplads.

Ombudsmanden for Landstinget har i en sag, som er refereret i ombudsmandens beretning for 2002 udtalt:

”Det vil rejse principielle betænkeligheder, hvis ledelsen af en forvaltningsmyndighed søger at påvirke de ansatte til ikke at benytte deres ytringsfrihed. I den udstrækning myndighedens tilkendegivelser kan udvikle sig til eller opfattes som egentligt forbud, vil de være i strid med grundlovens § 77.

Efter min opfattelse må – mundtlig eller skriftlige – reaktioner fra ledelsens side i anledning af de ansattes udtalelser til pressen eller henvendelser til det politiske niveau formuleres på en sådan måde, at de ikke opfattes som tilkendegivelser om retlige grænser for de ansattes ytringsfrihed. Hvis ledelsen ønsker at udtrykke skuffelse eller lignende over at den ansatte ikke forinden har forsøgt at løse eventuelle problemer internet, bør det samtidig understreges, at den ansatte har ret til at udtale sig på egene vegne uden en forudgående forelæggelse for ledelsen.”

Hvorvidt Svend Hardenberg med sin udtalelse har søgt at påvirke de ansatte til ikke at benytte deres ytringsfrihed, eller om hans pressemeddelelse blot er skrevet uden den grad af præcision og omtanke som vel ellers måtte forventes af den øverste administrative chef for Selvstyret – ja det vil formentlig aldrig kunne afklares.

Men det vil være stærkt uheldigt, hvis hans pressemeddelelse giver de ansatte i Selvstyret et fejlagtigt indtryk af grænserne for deres mulighed for offentligt at udtrykke kritik eller afsløre kritisable eller ulovlige forhold. KNRs omtale af sagen vidner om, at der er behov for en præcisering.

Læs også
Vi er alle ansvarlige, også i Selvstyret
Sendt i byen af mor