Periode: Februar 2009


Sælskind og sultne børn

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 27. februar 2009

Ud af en befolkning på 56.000, har blot 500 personer sælfangst som erhverv. Til gengæld er der mere end 9000 fritidsfangere. Fangsten er primært en fritidssyssel for skolelærere, politibetjente og kontorchefer. Sælprodukter udgør langt under 10 procent af værdien af al Grønlands kød- og fiskeeksport. Eksporten bestemmes alene af verdensmarkedets frie kræfter. Grønlandske børns vilkår handler derimod om voksnes svigt. Om levebrødspolitikere, der i mere end 25 år har leget samfund, med Danmark som en umælende, men meget rig gaveonkel.

Børn i Grønland

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Onsdag d. 25. februar 2009

I foråret 2007 bestilte det Grønlandske Landsstyre en undersøgelse af 0-14-årige børns og deres familiers trivsel. Ønsket var at få et bedre overblik med informationer om børns og familiers generelle trivsel, samt informationer om forekomst af omsorgssvigt. Undersøgelsens resultater kan helt kort formuleres i tre punkter: 1. De fleste børn i Grønland i alderen 0-14 år har et almindeligt godt og velfungerende liv. 2. Et mindretal har alvorlige vanskeligheder. Der er tale om børn, der bliver drillet, er uden for kammeratskabet eller hverken er glade for livet eller for skolen. Der er børn med trivselsproblemer, børn, der udsættes for seksuelle overgreb, forældre med alkoholproblemer, mødre, der udsættes for fysisk mishandling, og forældre med få økonomiske, sociale og personlige ressourcer. 3. Mindretallet er stort, det er omkring en tredjedel af børnene.
Tilknyttede tekster:

Supplerende NGO rapport om børns vilkår i Grønland

NGO-gruppe for børns vilkår i Grønland
Tirsdag d. 24. februar 2009

De følgende kommentarer vil vise, at Grønland i 2008 har meget langt igen, og for nogle punkters vedkommende længere igen end vi havde i 2005.

Landsstyrets rapport til FN om børnekonventionen og børnene i Grønland

Grønlands Landsstyre
Tirsdag d. 24. februar 2009

Danmarks fjerde rapport til FN’s Børnekomité om de foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre de rettigheder, der er anerkendt i FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder. Landsstyret har skrevet afsnittet om børnenes levevilkår i Grønland.

Hvad fejler “patienten”?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 23. februar 2009

Det er vist blevet klart for de fleste, at det grønlandske sundhedsvæsen er presset til bristepunktet og at der skal ske ændringer i og omkring fremtidens sundhedsvæsen, så det ikke bliver til et sygdomsvæsen.

Styrkelse af den grønlandske fællesskabsfølelse og identitet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 20. februar 2009

Hvorfor ikke benytte KNR som undervisningsflade. Der kunne være undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk på relevante tidspunkter, ligesom udsendelser om grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold, kunne versioneres til dansk. Herved undervises et helt land på samme tid.

Kyoto aftalen

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 20. februar 2009

Grønlands Arbejdsgiverforening har sendt et åbent brev til landsstyremedlemmet for miljø vedr. mulighederne for, at Grønlands industrielle udvikling tilgodeses i forbindelse med de nye klimaaftaler. Denne henvendelse har forståeligt nok givet en del reaktioner, da standpunktet umiddelbart kan opleves kontroversielt i forhold til de bestræbelser, der sker i store dele af verden for at reducere klodens samlede CO2-udslip. Men det er en debat, vi finder er meget nødvendig.

Absolut sidste udkald!

Karin Holler, Formand for Peqqinnissaq Pillugu
Onsdag d. 18. februar 2009

Særligt sygeplejersker kan vælge at lade sig ansætte via et vikarbureau. Her får den ansatte mere end det dobbelte i løn, og mere end en tredjedel af prisen er provenu til vikarbureauet - altså penge der ryger direkte ud af Grønland, og som ikke engang beskattes her i landet. Vore egne uddannede grønlandske sygeplejersker er i stigende omfang begyndt at lade sig ansætte via vikarbureau!

Det sunde liv

Demokraterne
Tirsdag d. 17. februar 2009

I lighed med de fleste andre folk i verden, så har vi grønlændere tillagt os nogle vaner, der er usunde for os. Nogle ryger, nogle drikker alkohol, nogle spiser chips, slik og kager. Demokraterne vil gerne gøre en indsats for, at de dårlige vaner bliver udskiftet med gode vaner. Vi håber med dette indlæg at sparke gang i en debat om vores livsstil og vores (dårlige) vaner.

Ikke krav om at anklageskrift/ankemeddelelse skulle foreligge på grønlandsk, som var tiltaltes modersmål

Højesteret
Mandag d. 16. februar 2009

Højesteret udtalte, at der hverken af de gældende grønlandske regler eller af menneskerettig­hedskonventionen kan udledes et krav om, at et anklageskrift skal foreligge på tiltaltes mo­dersmål. Højesteret lagde til grund, at T1 forstod også den del af anklageskriftet, der alene forelå på dansk, og at ankemeddelelsen i forbindelse med forkyndelsen var blevet forklaret for T2 på grønlandsk.

Hvad vil EU i arktis?

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 12. februar 2009

Hvis EU vil være med i Arktis, bør de starte med at droppe deres handelshindringer mod sælprodukterne og stoppe deres obstruktion i IWC mod enhver normalisering af fangst og handel med de hvalarter, som videnskaben allerede har bevist, kan tåle en bæredygtig fangst.
Tilknyttede tekster:

Grønlandsbankens årsrapport 2008

Grønlandsbanken
Torsdag d. 12. februar 2009

Den økonomiske vækst i Grønland i 2008 har formentlig været i størrelsesordenen 1-1½ pct. I 2009 forventes der at blive nulvækst. Udover den internationale udvikling vil en lavere rejekvote bidrage til et aktivitetsfald, og finanspolitikken vil næppe bidrage til yderligere vækst. Der kan, som i de foregående år, blive økonomisk vækst i de 3-4 største byer, mens der kan komme negativ vækst i de øvrige byer og yderområderne.
Tilknyttede tekster:

Inuitter skal have lov at skyde sæler og sælge skindet

Ole Christensen, Medlem af Europa-parlamentet for Socialdemokraterne
Onsdag d. 11. februar 2009

Halvdelen af befolkningen på Grønland er helt eller delvist afhængig af eksporten. Mange lever i isolerede bygder, hvor der ikke er noget alternativ til sælfangst, hvis der skal være råd til fødevarer, brændstof og andre livsnødvendigheder. Hvis vi forbyder import af sælskind over en kam, tvinger vi også brødet ud af munden på en stor del af Grønlands oprindelige befolkning.

Fiskerikommissionens rapport

Fiskerikommissionen
Tirsdag d. 10. februar 2009

Fiskeriforvaltningen og dermed fiskeriloven bør indrettes efter, at der sikres de i fiskeriet indsatte ressourcer – mandskab og kapital – en høj aflønning. Dette vil samtidig givetvis betyde, at antallet af job i fiskerierhvervet må reduceres. Dette stiller krav til overgangsløsninger, herunder til generationsskifte.

Utilgiveligt at børn sulter

John Metz
Mandag d. 9. februar 2009

Vi hører i dag om sult blandt børn og unge, det er jo beskæmmende og ganske utilgiveligt at noget sådant kan forekomme i 2009. Vi hører i dag om vort sundhedsvæsen som er i forfald, i en sådan grad at man må råbe til himlen om hjælp – vi skriver 2009. Vi hørte forleden i Qanorooq, at en kvinde i Ilimanaq, som var opereret for cancer, kunne få 800 kroner hver 14 dag. Hvad fanden bilder politikerne sig ind?

Sundhedsvæsen anno 2009

Knud Erik Kleist, Kirurgisk overlæge på Dronning Ingrids Hospital
Mandag d. 9. februar 2009

Anno 2009 er status på Sana, at man ikke har plads til at modtage de uafviselige patienter til undersøgelse og behandling, men må lade patienterne ligge på gangene, forblive indlagt på sundhedscentrene på kysten eller simpelhen vente. De uafviselige patienter har diagnoser og symptomer på kræft, blødninger, betændelsessygdomme, knoglebrud samt invaliderende tilstande og risikograviditeter.

Skatten skal ned

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 9. februar 2009

En skattenedsættelse betragter Demokraterne som en investering for fremtiden. Når skatten på arbejdsindkomst falder, så vil lysten til at yde en ekstra indsats stige. Det gælder alle, uanset om du er en højtlønnet direktør eller er ansat som fisker på en trawler.

Sonja kalippoq - Staten driver fangst af storhvaler

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 8. februar 2009

I 1924 købte Grønlands Styrelse den norske hvalfangerbåd S/S Sonja“ på 127 BRT. Den havde indtil 1923 fanget hvaler ved Antarktis.. Skibet var 14 år gammelt og havde en dampmaskine på 300 HK. Et godt lille, robust jernskib. Som kaptajn ansatte man nordjyden L.C. Larsen, der havde erfaring fra norsk hvalfangst i Sydhavet.

Landsstyret vil til bunds i fattigdomsproblematikken

Naja Petersen, Medlem af Landstinget for Atassut
Fredag d. 6. februar 2009

Den omfattende presseomtale i de seneste dage er blandt andet forårsaget af nyhedshistorier om, at Grønland er blevet placeret på en UNICEF liste over lande, der ikke overholder FN’s Børnekonvention. En sådan liste eksisterer ikke, og UNICEF Danmark har da også udsendt et dementi på sin hjemmeside, der afviser historien.

Svar på § 20-spørgsmål: Om grønlandske børn, der sulter

Anders Fogh Rasmussen
Tirsdag d. 3. februar 2009

Danmark afleverede i august 2008 – med bidrag fra Grønlands hjemmestyre – en rapport til FN om børnekonventionens overholdelse. Velfærdsministeriet forventer, at FN indkalder Danmark til eksamination ultimo 2010, hvor også Grønlands Hjemmestyre vil være repræsenteret. Her vil FN konkludere vedrørende rigets, herunder Grønlands overholdelse af børnekonventionen.

Anbefalinger fra Nordisk Konference om Familiepleje i Nuuk

NOFCA
Mandag d. 2. februar 2009

PLF-Nuuk: Der nævnes mange eksempler på vanskelige akutanbringelser, hvor plejeforældrene med meget kort varsel bliver overdraget omsorgsansvaret for et plejebarn, hvis ”historie” og evt. vanskeligheder er ukendte. En del af disse anbringelser kuldsejler til stor skade for alle parter – og særligt for det plejeanbragte barn.

HBSC-undersøgelsen: Sundhed på Toppen

Grønlands Sundhedsportal
Mandag d. 2. februar 2009

Det er fjerde gang Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) undersøgelsen har været gennemført i Grønland. Undersøgelsen har tidligere fundet sted i 1994, 1998 og 2002. Formålet med denne rapport er som tidligere, at formidle HBSC-undersøgelsens resultater til de skoler, som i årenes løb har deltaget i undersøgelsen, og som dermed har muliggjort undersøgelsens praktiske del. Kamikposten: Det er blandt andet konklusionerne i denne rapport som afvises af Aqqaluk Lynge på vegne af ICC.
Tilknyttede tekster:

Nej tak til dommedagsprofetier

Sven Ove Thimm
Mandag d. 2. februar 2009

Et stort internationalt ”cirkus” med handel med CO2-kvoter kræver en hærskare af bureaukrater. Man hører også allerede mange røster om befolkningsgrupper og lande, der kunne finde på at anlægge internationale erstatningssager, hvis de får det for tørt, vådt, varmt eller koldt. En hærskare af jurister står sikkert klar til at hjælpe dem. Og mange skolebørn i dag går rundt med en overdreven frygt for fremtidens klima og betragter det livsnødvendige CO2 som en af vores farligste miljøgifte.

Tale ved 50-års dagen for "Hans Hedtoft"s forlis

Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 1. februar 2009

Det er svært at gisne om hvordan det grønlandske samfundsliv havde udviklet sig hvis disse to mænd havde fået lov til at fortsætte deres virke. Men et er sikkert: det er - at disse to mænd stadig den dag i dag inspirerer mange af os som arbejder aktivt indenfor det grønlandske samfundsliv som forbilleder og ved deres tanker.