Demokraternes ordførerindlæg ved godkendelse Landkassens regnskab for 2008

Demokraterne er glade for at udmeldingerne fra landsstyret om, at man fremadrettet ville arbejde hårdt for, at gælden til det offentlige nedbringes og at man vil gennemføre nye tiltag for, at gælden i fremtiden ikke stiger og stiger, som den hidtil har gjort.

Onsdag d. 2. december 2009
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landskassen, Landstinget, Selvstyre, Økonomi.

Demokraterne har vanen tro deltaget aktivt i Revisionsudvalgets arbejde med Landskassens regnskaber.

Som nyt medlem i Landstinget og i Revisionsudvalget har det været særdeles lærerigt og jeg vil gerne starte med at takke samtlige medlemmer af udvalget og embedsværket for det gode arbejde.

Landsstyret bliver i betænkningen kritiseret for ikke at have fremlagt Landskassens regnskab for 2008 på forårssamlingen, som det ellers er sædvanen. Naturligvis burde det have været sket, men det kan selvsagt ikke klandres det nuværende landsstyret for dette, da de først tiltrådte 12. juni 2009 og derfor umuligt kunne have fremlagt det på forårssamlingen. Demokraterne skal dog henstille til, at Landskassens regnskab for 2009 bliver 1. behandlet på FM2010, så Revisionsudvalget for den fornødne tid til behandling af regnskaberne.

Flere emner vækker opsigt i betænkningen og det drejer sin om den berømte/berygtede efterskolesag, som omhandler den famøse sagsbehandling som skete, da der skulle træffes beslutning om etablering om en efterskole i Qasigiannguit.

Det andet emne omhandler de overskridelser af budgettet, som er sket i Sundhedsvæsnet, hvor der er sket et merforbrug på 48 mio. kr.

Med hensyn til efterskolesagen, så viser sagen, at der trænger til en genopfriskning af de regler og forretningsgange der skal til for, at der sikres en optimal sagsbehandling. Sagen har siden hen været gennemgået fra A til Z og jeg vil gerne henvise til rapporten herom. Det står tydeligt i rapporten, at sagsbehandlingen var behæftet med store fejl, som der ikke bagefter blev placeret et ansvar for, selvom flere ressortområder tydeligt fejlede.
Om det var pga. tidspres eller efter politisk ordre skal jeg lade være usagt. Men Demokraterne skal opfordre landsstyret om ikke at gentage forgængernes fejl.

Økonomien i Sundhedsvæsnet har altid været en udfordring for alle siddende regeringer i Grønland og i 2008 var denne udfordring åbenbart for stort. I hvert fald kunne man se et merforbrug på 48 mio.kr., selvom man inden da, havde fået flere tillægsbevillinger.

Dette er meget utilfredsstillende og normalt ville Demokraterne have stillet det pågældende medlem af landsstyret til ansvar. Dog er vedkommende ikke længere ansvarlig for området og derfor skal vi opfordre det nuværende medlem af landsstyret for Sundhed om at sætte stor fokus på overholdelsen af budgetterne i fremtiden.

Demokraterne er glade for at udmeldingerne fra landsstyret om, at man fremadrettet ville arbejde hårdt for, at gælden til det offentlige nedbringes og at man vil gennemføre nye tiltag for, at gælden i fremtiden ikke stiger og stiger, som den hidtil har gjort.

Under Selvstyret er der flere institutioner, hvor økonomien ikke hænger ordentligt sammen og hvor økonomistyringen er mangelfuld og utilfredsstillende. Især KNR gør sig bemærket i denne sammenhæng

I flere år har der været snak om en ændring af arbejdsformen eller hele udformningen af revisionsarbejdet. Demokraterne er glade for, at det nu ser ud til, at vi i den nærmeste fremtid skal påbegynde arbejde med etableringen af en uafhængig Landsrevision.

Demokraterne har aldrig stået tilbage for at skulle igangsætte diverse forvaltningsrevisioner, så vi kan sikre en så god og korrekt sagsbehandling og administration som muligt i Grønland. Skulle det være nødvendigt med flere forvaltningsrevisioner i fremtiden, så er Demokraterne klar til dette.

Sidst skal Demokraterne indstille revisionsfirmaet Deloitte til også at revidere Landskassens regnskaber for 2009.

Med disse korte bemærkninger godkender Demokraterne hermed Landskassens regnskaber for 2008.