Periode: Maj 2012


Selvstyret har indgået en ny servicekontrakt om vareforsyning med KNI A/S

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 30. maj 2012

Oprettelsen af KNI A/S’ nye e-handelsportal – pisisa.gl – vil ligeledes føre til et bedre flow af varer gennem butikssystemet. Borgerne vil opleve et større udvalg og et mere differentieret produktsortiment.

Et nødvendigt arbejde skal færdiggøres

Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 29. maj 2012

Inuit Ataqatigiit arbejder for og vil altid arbejde at fiskeriet er under stadig udvikling til gavn for fiskerne og samfundet. Fiskerne skal sikres at kunne planlægge deres fiskeri hele året.

Et er jura at forstå, et andet land at føre

Dansk institut for internationale Studier
Tirsdag d. 29. maj 2012

Rapporten viser, at det hidtidige fokus i debatten måske har været skævt: De mange påstande om aftalt spil mellem Danmark og USA savner ethvert grundlag. Fokus bør snarere rettes mod, hvad USA lovligt kan foretage sig i dansk, grønlandsk og færøsk luftrum, ligesom det på denne baggrund kan diskuteres, hvor dækkende den amerikanske garanti af 23. oktober 2008 egentlig er.
Tilknyttede tekster:

Information om skatteflugt

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. maj 2012

Landsstyret vil åbenbart lade transaktioner direkte fra grønlandske banker til udlandet slippe for at komme for dagens lys, samtidig med man ønsker at få fordel af den danske åbenhed.

Over et kvart milliard til samfundet fra det havgående fiskeri

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 25. maj 2012

Til sammenligning skal det bemærkes, at man i det stærkt subsidierede Alcoa projekt har beregnet, at de offentlige kasser vil få en nettogevinst på ca. 100 mio. kroner om året - inklusive afledte arbejdspladser. I fiskeriet kan vi dokumentere en direkte gevinst, der er minimum 2,5 gange større.

Siumuts samlede udmelding om storskala projekter

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 25. maj 2012

Lad det være sagt engang for alle med store bogstaver: ”SIUMUT STØTTER ALCOA PROJEKTET FULDT UD” helt i tråd med udmeldingerne fra den grønlandske befolkning deriblandt borgerne i Maniitsoq. Spliden ligger således et helt andet sted, nemlig i landsstyret og i deres primære bagland.

Bedre befordring i Diskobugten

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 24. maj 2012

Jeg har intet imod at flyvningerne indstilles medio maj, idet jeg er sikker på, at såfremt flyvninger skulle fortsætte hele sommeren, så ville det medføre prisforhøjelserne. Hvis flyvningerne kunne indledes pr. 1. oktober, så ville dette være en forbedring for borgerne i Diskobugten, fordi vi dermed kan undgå i at skulle sejle i urolige vand.

Uddybning i forhold til uddannelsesstrategien

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 24. maj 2012

Inuit Ataqatigiit vil gerne mane eventuelle misforståelser i jorden og præcisere, at vi er imod den opsplitning af Universitetet i to separate dele, som det foreslås i landsstyrets uddannelsesstrategi.
Tilknyttede tekster:

Ro på: Boligredegørelsen er velgennemtænkt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. maj 2012

Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) har udtrykt en lettere bekymring over visse del af landsstyrets boligredegørelse. Jeg vil med dette indspark i debatten forsøge at berolige GA.

Redegørelse om landsstyrets uddannelsesstrategi april 2012

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 24. maj 2012

Det går godt og hurtigt. Så hurtigt, at det nu skal besluttes, hvordan Grønlandskortet rent uddannelsesmæssigt skal se ud i fremtiden.
Tilknyttede tekster:

Licens til fiskeri efter hellefisk

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 24. maj 2012

Efter fiskerireformen er der flere og flere fiskere, der fisker efter hellefisk, der henvender sig direkte til politikerne for at få hjælp, fordi de mangler de nødvendige tilladelser. Der er sågar unge fiskere der har fået afslag, selvom de ikke har andre erhvervsmuligheder.

Ringe vilkår for ansøgning om plads til børneinstitutioner i Grønland, for grønlandske studerende i Danmark

Avalak
Torsdag d. 24. maj 2012

Snarligt færdiguddannede grønlandske studerende i Danmark, med planer om at vende tilbage, oplever store problemer med at opnå pladser på ventelisten til børneinstitutioner

Når boligpendulet svinger

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Torsdag d. 24. maj 2012

Denne socialpolitiske skævvridning blev der advaret om fra første færd, og den er øget gennem årene i takt med, at det er blevet billigere at bo i de mere velholdte andelsboliger, hvor den lille gæld er betalt af, mens huslejen i den almennyttige og stadigt ringere vedligeholdte boligmasse er begyndt at vokse - selvom den stadig er for lille til at dække omkostningerne.

Billig arbejdskraft er ikke social dumpning

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 23. maj 2012

Vi mener ikke, at der er tale om social dumpning, hvis en kinesisk arbejder får tre gange den løn han eller hun ville have fået i Kina, uanset om det så er væsentligt mindre end en grønlandsk løn.

Lad være med at flytte Fisker- og Fangerskolen fra Ummannaq til en anden by

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 21. maj 2012

Uummannaq har såvel is og isfriperiode, hvor man kan uddannes i jagt og fiskeri til havs samt via is om vinteren, dermed kan hundeslædekørsel være en del af pensummet som vi har brugt i vores jagt igennem århundreder og dermed bevare den til eftertiden. Dermed er der grund til at bevare Fisker- og Fangstskolen i Uummannaq i Qaasuitsup Kommunea.

Regeringskoalitionen viser sit sande ansigt

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 21. maj 2012

Hvilke alternative tiltag, er der planlagt for at kunne modtage den strøm af afvandring, man er i færd med at tvinge bygdebefolkningen til?

Falsk tryghed om bord under sejlads i Arktis?

Bjarne Rasmussen
Lørdag d. 19. maj 2012

Det bliver også ofte fremført, at nogle krydstogtskibe er isforstærket, men i så fald er skibet kun isforstærket til at sejle langsomt frem i en rende af relativt tyndt og brudt vinteris foretaget af en isbryder, og vel at mærke kun i Den Botniske Bugt, der ligger i Østersøen mellem Sverige og Finland. Det har intet at gøre med sejladsen ved Grønland uanset årstiden.

Minimale besparelser, store tab

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 16. maj 2012

Landsstyret skar markant ned på Selvstyrets stillingsopslag i de grønlandske aviser og har til gengæld øget Selvstyrets stillingsopslag i danske aviser. Det har medført, at de grønlandske aviser, udover at fyre medarbejdere, har flyttet trykningen af deres aviser til udenlandske trykkerier.

Landskassens regnskab - Beretning for 2011

Landsstyret
Maliina Abelsen
Onsdag d. 16. maj 2012

De samlede driftsudgifter og tilskud faldt med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, mens indtægterne steg med 3,3 pct. Stigningen i indtægterne kan i stort omfang tilskrives den øgede aktivitet og afledte effekter af olieefterforskning og efterforskning efter hårde mineraler.
Tilknyttede tekster:

Det er trist, men sandt!

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 14. maj 2012

I torsdags om formiddagen, hvor medierne glimrede ved deres fravær, diskuterede vi i Landstinget et emne, der burde være af vital samfundsmæssig betydning. Her gengivet i meget kortfattet form. Emnet var et forslag om skærpelse af Selvtyrets bekendtgørelse om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, hvor vi dag formentlig kun optager 25 % af alle ansøgninger.

El- og vandforsyning i Qeqertat

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Mandag d. 14. maj 2012

Farvandet omkring Qeqertat er en stor hellefiskebanke, hvor fiskeri og indhandlingsmuligheder kan udvikles såfremt man har vilje herfor. I de senere år, har beboerne i Qeqertat henvendt sig til Selvstyret og folkevalgte for at udvikle deres bygd, men disse henvendelser har indtil nu ikke blevet reageret overfor.

Boligpolitisk redegørelse 2012

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 14. maj 2012

Befolkningen er blevet vænnet til at bo relativt billigt til leje på grund af store offentlige subsidier. Udover at dårligt vedligeholdte boliger skaber helbredsmæssige problemer for lejerne, medfører det også markante økonomiske udfordringer at rette op på disse forhold.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland

Landsstyret
Fredag d. 11. maj 2012

De sidste ti år har vores samfund gennemlevet en accelererende krise. Vi har i realiteten kun to store indtægtskilder, nemlig reje- og fiskeeksporten samt bloktilskuddet fra Danmark. Og disse indtægtskilder vil være faldende i de kommende år. Rejekvoterne skal nedsættes med 25 % for at undgå overfiskning, og bloktilskuddets realværdi forventes at falde, idet det alene reguleres med udviklingen i den danske inflation.
Tilknyttede tekster:

Møde med EU-kommissionen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 7. maj 2012

Samarbejdet der i dag konkret omfatter, fiskeri, uddannelse og en OLT associering, giver bl.a. Grønland adgang til en lang række EU programmer og til toldfri adgang til markedet. Overordnet modtager landskassen et beløb svarende til 320 mio. Kr. fra EU kommissionen årligt

Ledige stillinger skal besættes hurtigst muligt

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 2. maj 2012

En idé kunne måske være at få indrettet registeret over arbejdsledige til kun at indeholde de personer, der kan tiltræde et job, de har forudsætningerne for at kunne klare, med en dags varsel. De der ikke er i stand til dette, skal fjernes fra statistikken over arbejdsledige, som er aktivt arbejdssøgende. Det vil give et mere korrekt billede af, hvor mange der reelt er arbejdssøgende.

Ikke tiden til at tænke i afskaffelse af personaleboliger

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 2. maj 2012

Når vi ser isoleret på de nyuddannede, så skal vi nok regne med, at de skal arbejde i minimum 5 år, før de kommer så meget økonomisk på fode, at de vil være i stand til selv at anskaffe sig en bolig. Derfor vil der i mange år frem endnu være behov for et incitament i form af bolig, stillet frem fra arbejdsgiveren, hvis vi skal have disse hjem. Her kunne man så kikke på om der eksempelvis på området er en mulighed for at udforme en ordning, der kunne afgrænse behovet for en personalebolig til f.eks. 5 år, hvorefter den eller de implicerede skal anskaffe sig egen bolig eller løse boligsituationen på anden vis.

Royalty i minedrift

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. maj 2012

I de perioder, hvor man enten er ved at opbygge en industri eller ved at afvikle sin industri er beskatningen typisk lavere end når man er midt i sin udvindingsfase. Det skyldes, at investorerne i opstarts- og afviklingsperioder har flere udgifter og mindre indtjening. Og en industri kan ikke bestå uden investorer og selskaber. Det er virkeligheden. Der er tale om et nødvendigt samspil.