Periode: November 2011


Nedgør ikke fangerne i Qaanaaq overdrevent

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Onsdag d. 30. november 2011

Kammeraten fra Upernavik har svært ved at acceptere, at disse efterkommere af de stolte fangere ikke har samlet foder til hundene mens tid og årstiden var til. Qaanaaqfangerne må være de første til at vide at sommerens overflod ikke varer ved, at mørketid atter vil være over regionen og at fangstdyrene ikke nødvendigvis vil være til stede i så rigelige mængder i al evighed.

Vi skal videre!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 26. november 2011

Vi må starte med at erkende, at der foregår masser af vold i hjemmene, som politiet aldrig hører om og som finder sted mens alle i hjemmet er ædru.

Landstinget har vedtaget en ny miljøbeskyttelseslov

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 16. november 2011

I den sammenhæng indeholder loven en række vigtige miljøprincipper. Eksempelvis BAT-princippet (Best Available Technology), som handler om, at man så vidt muligt skal anvende den reneste teknologi, samt ”Forurener-betaler-princippet”, som betyder, at den der forurener selv kommer til at betale for oprydningen med mere

Polarforskerdag

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 16. november 2011

I Grønland har vi lært, at klimaforandringerne kræver tilpasninger. Kan vi stoppe klimaforandringerne her og nu eller i den nære fremtid? Det politisk ukorrekte svar er nej. Det gælder derfor om at kunne tilpasse sig klimaforandringerne og se på de muligheder og udfordringer, som der følger med.

Status på finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 15. november 2011

Maliina Abelsen forklarer videre, at en balanceret finanslov er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velfærd. Men at det ikke er nok til at imødegå de udfordringer som Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har peget på

Usmagelig vildledning af befolkningen

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. november 2011

Det er nemt at forestille sig hvorledes investeringslysten vil forme sig, hvis vi ensidigt begynder at lave om på de aftaler, vi allerede har indgået. På trods af det indlysende svar på dette, påstår oppositionen hårdnakket realiteten af at kunne skaffe 1,3 mia. kroner i overslagsårene, dette på trods af det meget væsentlige og reelle risiko for at afbrudte aftaler meget vel vil ende i ingen indtægter.

En overtrædelse af straffelovens racismeparagraf

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 14. november 2011

Foreningen Færøske Børn støttes fremover permanent med seks mio. kr. årligt fra 2013. Det færøske Hus i Esbjerg får en permanent bevilling fra 2012 på en halv million kroner årligt.
Tilknyttede tekster:

Maliina Abelsen taler usandt i Qanorooq

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Allerede efter første behandlingen af finansloven har Siumut mødtes med Maliina Abelsen og drøftet finanslov og mulige indtægter. Og allerede den gang har Siumut talt med landsstyremedlemmet om vores forslag om afgifter på afgivelse af tilladelse til efterforskningstilladelser og brug af landet i råstofsektoren.

Flertalsdiktatur er nu indført

Atassut
Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Denne sag dreje sig ikke om politik. Denne sag er en principiel sag hvori det er klart og tydeligt, at dette lands demokratiske love og mekanismer er sat ude af spil, i flertallets eget ønske. Denne sag er en alvorlig sag og man handler lovløst, og det tager Siumut og Atassut skarpt afstand fra.

Råstofområdet kan ikke brandbeskattes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 11. november 2011

Cairn forventes samlet i 2010 og 2011 at bruge 5,7 mia. kr. på 8 efterforskningsboringer, svarende til godt 700 mio. kr. pr. boring. Det er i forvejen en udgift pr. boring der er mange hundrede millioner kroner større sammenlignet med boringer i andre lande.

Siumut stiller urealistiske forslag

Maliina Abelsen
Torsdag d. 10. november 2011

På dette seminar argumenterede landsstyret imod forslaget, da det ville være ødelæggende for den igangværende efterforskning i Grønland. På dette seminar kom det også frem at der internt i Siumut var uenighed om forslaget. Tidligere medlem af Landsstyret for Råstoffer Kim Kielsen støttede ikke op om sit parti i spørgsmålet.

Afgifter, afgifter afgifter

Siumut
Torsdag d. 10. november 2011

Derfor fremlægger Siumut er beslutningsforslag i Landstinget om, at man fremover skal kræve 10% i afgifter til landskassen fra alle selskaber som kommer til Grønland på grund af vore råstoffer, dermed i økonomiske interesse.
Tilknyttede tekster:

Forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010

Landstingets Revisionsudvalg
Torsdag d. 10. november 2011

Udvalget skal kraftigt kritisere, den mangelfulde styring og det tilsyneladende manglende overblik, som hele processen bærer præg af. Udvalget skal samtidig begræde, at den nødvendige fokus på problemerne sandsynligvis vil påføre de allerede hårdt prøvede menige medarbejdere i de pågældende enheder en yderligere belastning, hvorfor udvalget ønsker at pointere, at udvalgets kritik nødvendigvis må være rettet mod det politiske niveau.
Tilknyttede tekster:

Opmuntrende efterforskningsresultat fra Cairn

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 9. november 2011

Der er ingen tvivl om, at Cairns fund af et sandlag med reservoir potentiale giver grund til optimisme for alle. Det er opmuntrende, men vi må besinde os med tålmodighed, da sandlaget skal undersøges for mulige indhold af olie og gas.

Den velkendte, men fremmede grønlænder

Aya Mortag Freund, Sociolog, Cand.Scient.Soc, Ph.d stipendiat i Sociologi
Søndag d. 6. november 2011

De startede med at vise nogle panoramabilleder af et tomt torv nede ved Kennedy Plads, og nogle andre steder, hvor der plejer at holde nogle fordrukne grønlændere til – og det var helt tomt. Ordlyden var: ”hvor er grønlænderne henne – ikke her eller her, men her på Lindholm”. Det var en negativ start, synes jeg, og det kunne jeg ikke lide. Rigtig nedladende og noget som er med til at fastholde den der forventning.
Tilknyttede tekster:

Nyt samarbejde om udsatte børn mellem Grønland og Danmark

Karen Hækkerup
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 3. november 2011

De fleste grønlandske børn i Danmark har det godt, men der er en gruppe, som er særligt sårbar og vokser op i socialt udsatte familier. Børnene er ensomme, de har problemer med skolen og lever ofte isoleret fra danske børn

Hvem skal betale for sikkerheden i Arktis?

Norden, De nordiske landes officielle samarbejde
Torsdag d. 3. november 2011

Nordisk stordrift giver god mening på en række områder, ikke mindst når det kommer til dyre indkøb og driftsopgaver på grænseoverskridende områder som søsikkerhed.

Formanden for landsstyret følger Siumuts opfordring

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 2. november 2011

Siumut finder det utroligt vigtigt, at få afklaret spørgsmålet om CIAs formodede hemmelige transportflyvninger i den grønlandske luftrum og land samtidig også få afklaret spørgsmålet om hvorvidt den danske regering har givet bemyndigelse til denne aktivitet.

Ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Onsdag d. 2. november 2011

Landsstyret har overvejet andre forskellige afgifter. Herunder et konkret forslag fra Siumut, der pålægger selskaber med en licens til efterforskning af mineraler og olie en afgift på 10 % af deres efterforskningsudgifter. Efter nærmere undersøgelse og et Landstinget seminar om emnet, er det landsstyrets klare vurdering, at en sådan afgift på nuværende tidspunkt vil virke direkte skadelig for efterforskningsselskabernes lyst til at investere i efterforskning i Grønland. Derfor kan den ikke anbefales.

Iværksættelse af Grønlands undersøgelse af en række spørgsmål vedrørende påståede CIA-flyvninger over og i Grønland

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 2. november 2011

På denne baggrund har Grønland og Danmark i dag indgået aftale om, at den danske regering anmoder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om på Grønlands vegne bl.a. at foretage en gennemgang af, om der er grundlag for de rejste beskyldninger om ”aftalt spil” mellem USA og Danmark.
Tilknyttede tekster:

Svar § 37.1 196/2011 Opfølgende spørgsmål om tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 1. november 2011

TB er en sygdom, der rammer skævt i befolkningen, så nogle borgere, oftest de dårligst stillede, har større risiko for at få TB. Det gælder således bygdeboere, personer med dårlige sanitære forhold i boligen, arbejdsløse, hjemløse og personer som ryger eller som drikker meget alkohol.

Samtale som jeg forestiller mig den kunne forløbe mellem Villy og Kuupik

Søren Vestergaard Mikkelsen
Tirsdag d. 1. november 2011

Jamen det var jo før jeg fik overdraget posten som udenrigsminister og minister for Arktis – glem ikke det.

Et godt liv i Danmark

Foreningen Grønlandske Børn
Tirsdag d. 1. november 2011

For omkring tusinde socialt udsatte børn og unge forholder det sig anderledes. På grund af kulturelle forskelle, svigt i hjemmet, sprogvanskeligheder eller lignende bærer de rundt på store problematikker som lavt selvværd, ensomhed og social isolation; problematikker som desværre overses í skolen og i samfundet.
Tilknyttede tekster: